Česká a moravská krajanská sdružení v SR

Jiří Výborný

Mgr. Jiří Výborný

novinář,
zakladatel a editor cesi.sk,
místopředseda Českého spolku Bratislava

 

 

 

 

 

Další příspěvky

Abecední přehled
účastníků diskuse


Jak přidat další příspěvek

Více informací o Češích v SR

 


Diskusní fórum 20 let menšinou

Prioritou je zpomalení asimilace české menšiny

Koncem července 2012 požádal redaktor TASR Erik Máder prostřednictvím portálu cesi.sk představitele české komunity o reakci na vyhlášení zplnomocněnce vlády SR p. L. Nagyho, „aby samotní predstavitelia národnostných menšín na Slovensku určili, aké sú základné strategické ciele pre rozvoj a zachovanie identity svoje národnostnej menšiny. Chcel by som vedieť, aké strategické úlohy vy sami vidíte pri rozvoji vašej národnostnej menšiny, čo vy považujete pre rozvoj vašej menšiny za prioritné“. Odpověď místopředsedy Českého spolku Bratislava Mgr. Jiřího Výborného zařazujeme v plném znění jako další příspěvek do diskuse o současnosti a budoucnosti české menšiny v SR.

„Dobrý deň, pán Máder, ďakujem za Váš záujem, žiaľ, poskytnúť Vám môžem iba svoj súkromný názor. Jednak preto, že v tomto letnom období je problém dať dokopy kolegov s múdrejšími hlavami na zaujatie spoločného stanoviska, a tiež musím priznať, že si momentálne nespomínam, že by na pôde nášho spolku bol od doby schvaľovania stanov (sú aj na našom webe, podobne ako všetky podrobnejšie informácie o našom spolku aj českej menšine v SR) prerokovávaný dokument podobného zamerania. Úvodom si však dovolím zopár slov na lepšie pochopenie problematiky:
Na jar budúceho roka si pripomenieme dvadsať rokov vzniku prvého občianskeho združenia, ktoré deklarovalo záujem zastupovať českú menšinu v SR. Niektorí nás preto označujú ako „najmladšiu" medzi menšinami (hoci prítomnosť Čechov na Slovensku dokladá už najstaršia stredoveká uhorská kronika, dokonca ešte pred príchodom Maďarov!). V dôsledku historického vývoja bola česká menšina vždy rozptýlená po väčšine území dnešnej SR, po dlhé stáročia však nikdy necítila potrebu vyčleňovať sa z majoritnej spoločnosti, naopak do nej asimilovala, takže jej existencia sa opakovane obnovovala jednotlivými vlnami migrácie. Vznik prvého Spolku Čechov na Slovensku v r. 1993 teda nesúvisel priamo s potrebou ochrany menšinovej kultúry, jazyka či vzdelanosti, ale vyplynul viac zo sociálno-ekonomických problémov vyvolaných náhlym rozdelením federácie u ľudí, ktorí boli rodinou, prácou či inak prepojení po obidvoch stranách znovuobnovenej hranice na rieke Morave. Spoločensko-kultúrne a iné aktivity českej menšiny v SR sa začali rozvíjať až následne. Vznik prvého SČS vyvolal podobné iniciatívy v ďalších slovenských mestách, ktoré sa v r. 1994 všetky (s SČS) združili do Českého spolku na Slovensku a aj následne vznikali ďalšie podobné krajanské organizácie v takmer dvoch desiatkach slovenských miest. Toto celoslovenské zoskupenie sa však v r. 2005 rozpadlo na jednotlivé České spolky, ktoré dnes vyvíjajú prevažne kultúrno-spoločenské aktivity regionálneho charakteru.
To len na ozrejmenie súčasnej situácie českej menšiny v SR. Ako najvýznamnejšie strategické ciele českej menšiny v SR preto osobne (!) považujem:

1. Stabilizácia českých menšinových združení a spomalenie asimilácie (počet členov českej menšiny sa za ostatných desať rokov znížil o tretinu, podobný je úbytok v spolkoch, nakoľko staršia generácia postupne odchádza a deti českých rodičov sa postupne slovakizujú, niektoré spolky už dokonca zanikli).

2. Prezentácia málo známych a neznámych kapitol z dejín našich národov, ako aj významných osobností českého pôvodu v SR v záujme zachovania spoločného kultúrneho a historického dedičstva.

3. Všestranná podpora českej kultúre v SR, udržiavanie jazykovej tradície a príbuznosti českého jazyka v slovenskom prostredí.

Ak máte záujem, na našej stránke nájdete kontakty aj na predstaviteľov ďalších krajanských združení českej menšiny, ktorých môžete osloviť, teraz neviem odhadnúť, do akej miery sa budú naše názory zhodovať či líšiť.

Mgr. Jiří Výborný
podpredseda Českého spolku Bratislava (www.cesi.sk)“

Úvod k diskusi a seznam příspěvků   Úvodní strana cesi.sk   © jv 2012