Informační bulletin č. 3 / 2008

záhlaví Bulletinu Vážené členky, vážení členové Českého spolku Bratislava, milí přátelé,
dostáváte do rukou v pořadí třetí letošní bulletin, v němž Vás chceme informovat podrobněji o připravovaných programech ve druhé polovině 2008
.

Krátké poohlédnutí
Od začátku letošního roku jsme navázali na dlouholetý cyklus kulturně společenských programů vždy poslední úterý v měsíci. V lednu to bylo poutavé setkání s naším členem Ing. J. Kubáčkem, vedoucím Múzea dopravy při STM Košice. V únoru byli našimi hosty členové folklorního sdružení Slovácký krúžok a Skaličané. V březnu u nás uvedla svoji novou knihu spisovatelka PhDr. M. Majtánová a také se uskutečnily oblíbené tvůrčí dílny pro nejmladší pod vedením výtvarnice E. B. Linhartové. V dubnu mezi nás zavítal spisovatel PhDr. P. Dvořák, čerstvý laureát státního vyznamenání Pribinův kříž II. třídy za významné zásluhy o kulturní rozvoj SR. Květnový program patřil operetním melodiím v podání členů Městského divadla v Brně a červen byl zasvěcen přednášce o architektonických a výtvarných hodnotách poutních míst v Čechách a na Moravě.

Program ve druhém pololetí 2008
Rostoucí zájem o některé naše programy, ale především příznivý vývoj našeho rozpočtu zejména díky vyššímu příspěvku z grantů Ministerstva zahraničních věcí ČR a Ministerstva kultury SR, nám umožnily rozšířit naše aktivity a ve druhém pololetí Vás můžeme pozvat už na 2 akce měsíčně – vždy předposlední a poslední úterý v měsíci. Místem konání – pokud není uvedeno jinak – bude opět společenský sál v budově Csemadoku na Nám. 1. máje č. 10-12 se začátkem programu v 17. hod. – půlhodina předtím je vyhrazena na společenské setkání a volnou besedu při kávě, případně na důležité oznamy:

Úterý: 23. září, 17. hod.: Euro v SR a ČR – beseda na aktuální téma s odborníky z bankového sektoru
Sobota: 27. září: zájezd po moravských poutních místech (pokyny viz níže)
Úterý: 30. září, 17. hod.: Kulturní večer – recitál operních a operetních melodií v podání barytonisty Jakuba Pustiny, v současnosti hostujícího sólisty Státní opery v Košicích.
Úterý: 21. října, 17. hod.: Kulturní večer – Osmičky v dějinách našich národů – beseda s historičkou Dr. K. Zavackou
Úterý: 28. října, 17. hod.: Setkání pod Lvem – manifestace k 90. výročí vzniku ČSR
Úterý: 18. listopadu, 17. hod.: Kulturní večer – Perspektivy energetických zdrojů ve 21. století – přednáška doc. RNDr. Emila Bětáka, DrSc. ze SAV
Úterý: 25. listopadu, 17. hod.: Kulturní večer – recitál kytaristy Jana Matěje Raka „Ježkovi vwoči“ věnovaný melodiím Jaroslava Ježka (zatím nepotvrzeno)
Pátek: 12. prosince, 18. hod.: Vánoční koncert – v Moyzesově síni Slovenské filharmonie (budova Filozofické fakulty UKo)
Sobota: 6. prosince, 15. hod.: Vánoční tradice – tvůrčí dílny pro nejmladší vede Eva B. Linhartová (účast dětí prosíme jako obvykle předem nahlásit telefonicky na č. 55571403).
Úterý: 23. září, 17. hod.: Kulturní večer – tradiční vánoční posezení

Připravujeme rovněž výstavu děl českých výtvarníků, žijících v SR.

Zájezd na Moravu
V sobotu 27. září se uskuteční zájezd po poutních místech jižní Moravy na trase Rajhrad – Křtiny – Nerovnice – Velehrad. Sraz je v 6.45 hod. na tradičním místě – parkovišti na Šancové ul. nad budovou YMCA (nad křižovatkou s Karpatskou ul. ve směru na hl. nádraží), odjezd je v 7.00 hod. Účastnický poplatek je pouze 200 Sk, vstupy si každý platí sám dle svého zájmu, proto si vezměte s sebou i Kč (na případné občerstvení) a nezapomeňte na osobní průkaz (nebo pas). Poplatek bude vybírat p. Mozolová na akci KPČK 9.9. v Csemadoku mezi 16.-18. hod., pouze mimobratislavští mohou platit při nástupu do autobusu (resp. po dohodě na tel. č. 55571403).

Krajanská konference v Praze
Mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů pořádá 16.-17. září 2008 v Praze konferenci "Krajané a exil: 1948 a 1968". Konference v sídle Rektorátu Univerzity Karlovy na Ovocném trhu 3 a za podpory Odboru pro krajany, kulturu a prezentaci Ministerstva zahraničí ČR naváže na Týdny zahraničních Čechů v letech 1998, 2000, 2003 a 2006. Den po ní, 18. září 2008, v Praze začíná Krajanský folklorní festival (bližší informace u členů výboru nebo na www.zahranicnicesi.com).

Dvě procenta z daní
Děkujeme všem, kteří přispěli na naše aktivity poukázáním dvou procent ze svých daní. Získané prostředky využijeme například na dotaci ceny autobusu během zářijového zájezdu, a také na kulturní programy (pronájem sálu, honoráře umělcům).

Děkovný list KPČK
Předsedkyně našeho spolku obdržela „Děkovný list Kruhu přátel české kultury v Bratislavě“ při příležitosti 25. výročí založení KPČK za „prehlbovanie a praktické uplatňovanie slovensko-českej vzájomnosti“.

Informační nástěnka
V chodbě před společenským sálem (Csemadoku) jsme umístili nástěnku ČSB s informacemi o našich aktivitách stejně jako o programech Českého centra, KPČK a KOČR, pokud nám jsou oznámeny. Informace najdete i na naší internetové stránce www.cesi.sk a od podzimu budou opět uváděny v programech Českého centra v Bratislavě.

Programy našich partnerů
Od našich partnerských organizací nám byly avizovány tyto akce:
9. září v 17. hod. zve Kruh přátel české kultury do sálu Csemadoku na setkání s nositeli Ceny Karla Čapka 2008 (PhDr. B. Bachratý a JUDr. Milan Kyška z pražské Společnosti bratří Čapků).
22. září v 17. hod. zve KOČR do Českého centra na besedu s dr. Josefem Hálou z Prahy na téma: „Roky s osmičkami v našich dějinách, emigrace a krajané“.

Bratislava, 2.9. 2008
Ing. Hana Husenicová, předsedkyně
a výbor ČSB