Vážení,

dovolte mi, abych Vám sdělil, že v souvislosti se značným nárůstem počtu žadatelů o dlouhodobá víza a o povolení k pobytu na území České republiky v posledních měsících jsme z organizačních důvodů nuceni přistoupit k následující úpravě úředních hodin pro veřejnost.
Žádosti a dotazy, související s výkonem státoobčanské, pasové a matriční agendy, bude možno, počínaje dnem 1. září 2007, předkládat pracovníkům konzulárního úseku v pondělí až čtvrtek v době od 14.00 do 15.30 hod. Současně bude možno telefonicky domluvit jednání v jiném termínu. Tato změna je rovněž uvedena na našich internetových stránkách.
Rád bych Vás též informoval, že dne 1. března příštího roku nabude účinnosti zákon č. 106/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů. Změna zákona umožní mimo jiné zápis občanů mladších 10 let do cestovního dokladu rodiče.
S pozdravem
JUDr. Karel Risinger
vedoucí konzulárního úseku
Velvyslanectví ČR v Bratislavě
(Česká beseda č. 9/2007)


Informace pro občany ČR - nový formát cestovního pasu

Z hlediska podávání žádostí o vydání cestovních pasů u zastupitelských úřadů ČR v zahraničí platí s účinností od 1. září 2006 především tyto změny:
Cestovní doklady vydávané s dobou platnosti delší než 1 rok obsahují vždy strojově čitelné, biometrické a další údaje stanovené zákonem, včetně digitálního zpracování fotografie občana a jeho podpisu. Od 1. září 2008 se budou vydávat cestovní doklady i s druhým biometrickým údajem - otisky prstů.
Cestovní pas obsahující strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji se vydá s územní platností do všech států světa a s dobou platnosti 5 let občanům starším 5 let a mladším 15 let, nebo 10 let občanům starším 15 let.
Žádost o vydání cestovního pasu obsahujícího strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji lze na území Slovenské republiky podat na Velvyslanectví ČR v Bratislavě. Občan při podávání žádosti o vydání cestovního pasu obsahujícího strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji nebude vyplňovat tiskopis žádosti, předloží následující doklady:
- aktuální Osvědčení o státním občanství ČR (pokud žadatel/ka nevlastní platný občanský průkaz ČR)
- rodný list
- oddací list (pokud se žadatel/ka ženil/vdávala v roce 1993 a později, tak je nutný český oddací list)
- pokud je/byl žadatel/ka vdovec/vdova, úmrtní list partnera/ky
- pokud je/byl rozvedený/ná, rozsudek o rozvodu manželství - oddací list
- doklad o VŠ titulu
- cestovní pas ČR (je-li žadatel/ka jeho držitelem)
- povolení k pobytu pro cizince (je-li žadatel/ka jeho držitelem)
- cestovní pas SR (je-li žadatel/ka jeho držitelem)
- občanský průkaz SR (je-li žadatel/ka jeho držitelem)
- 1 x foto 4,5 x 6 cm, kdy žadatel/ka bude fotografem snímán/a čelně na světlém podkladu
- pokud žadatel/ka měnil/a příjmení, doklad o změně příjmení.
Žádost bude vytvořena a předvyplněna elektronicky na zastupitelském úřadě údaji, staženými z informačního systému evidence obyvatel. Na žádost žadatele doplní pracovník zastupitelského úřadu nepovinné údaje (tituly). Součástí zpracování žádosti je vlastnoruční podpis občana určený k jeho dalšímu digitálnímu zpracování. Nebude možné, aby občan při podání žádosti o vydání cestovního pasu obsahujícího strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji na zastupitelském úřadě současně žádal o vydání matričního dokladu ze zvláštní matriky v Brně nebo vydání osvědčení o státním občanství. Zpracovaná žádost se vytiskne s vyobrazením obličeje a podpisem žadatele a předloží se žadateli, který svým podpisem potvrdil její správnost a úplnost.
Je-li žádost podána u zastupitelského úřadu, cestovní doklad obsahující strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji se vydává ve lhůtě do 120 dnů. Je-li žádost o takový doklad podána u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, lhůta pro vydání je 30 dnů.
Všechny zastupitelské úřady ČR v zahraničí nadále budou přijímat žádosti o vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez biometrických údajů, jehož dobu platnosti novela omezuje na 6 měsíců. Tento cestovní pas, je-li žádost podána u zastupitelského úřadu, se vydá ve lhůtě do 60 dnů. Je-li žádost podána u příslušného obecního úřadu s rozšířenou působností, vydá se ve lhůtě do 15 dnů.
Občanovi mladšímu 5 let se vydá cestovní pas bez nosiče dat s biometrickými údaji a bez strojově čitelných údajů, který neobsahuje digitální zpracování fotografie ani podpisu občana. Doba platnosti tohoto pasu je 1 rok.
Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji lze převzít pouze u orgánu, u kterého byla podána žádost o jeho vydání.
Zastupování na základě plné moci při řízení o vydání cestovního dokladu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji, o doplnění údajů v tomto pase nebo při převzetí tohto pasu je vyloučeno.
Do cestovního pasu nelze od 1. září 2006 zapisovat občany mladší 15 let.
Od 1. září 2006 nelze provádět změny údajů o občanu mladším 15 let zapsaném v cestovním dokladu rodiče s výjimkou cestovního průkazu (zpravidla se jedná o změnu příjmení zapsaného občana mladšího 15 let). Dojde-li u občana mladšího 15 let ke změně údajů, bude muset občan mladší 15 let cestovat do zahraničí pouze s vlastním cestovním dokladem.
Zákon stanoví nový důvod skončení platnosti cestovního dokladu, a to uplynutím doby 3 měsíců ode dne změny příjmení občana, pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana.
Cestovní doklady vydané podle dosavadní právní úpravy zůstanou v platnosti po dobu, na kterou byly vydány.
Konzulární oddělení Velvyslanectví ČR (Česká beseda č. 1 / 2007)


O z n á m e n í

Vedoucí zastupitelského úřadu České republiky v Bratislavě o z n a m u j e, že dne 29. října 2003 nabyl účinnost zákon č. 357/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1993 Sb. o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky.

Podle ustanovení § 18b odst. 1 tohoto zákona může státní občan Slovenské republiky, který měl k 31. prosinci 1992 státní občanství České a Slovenské Federativní Republiky a zároveň byl občanem České republiky a který nabyl státní občanství Slovenské republiky udělením v době od 1. ledna 1994 do 1. září 1999, učinit prohlášení o nabytí občanství České republiky, pokud toto občanství již v mezidobí nenabyl jinak.
Rodiče mohou do prohlášení zahrnout i dítě do věku 18 let, event. mohou pro dítě učinit samostatné prohlášení, pokud je alespoň jeden z rodičů státním občanem České republiky.

Podle ustanovení § 18c odst. 1 zákona státní občan Slovenské republiky, který
a) se narodil na území Slovenské republiky rodičům, z nichž jeden měl státní občanství České socialistické republiky nebo České republiky a druhý státní občanství Slovenské socialistické republiky nebo Slovenské republiky a
b) sám byl ke dni 31. prosince 1992 státním občanem České a Slovenské Federativní Republiky a současně Slovenské republiky mladším 18 let,
(obě podmínky ad a/ i ad b/ musí být splněny současně)
může učinit prohlášení o nabytí státního občanství České republiky, pokud toto občanství již v mezidobí nenabyl jinak.

Prohlašovatel může učinit prohlášení zásadně osobně, buď na příslušném úřadě v České republice podle místa posledního trvalého bydliště v ČR. Úřadem příslušným podle výše uvedených kritérií v České republice je krajský úřad, v Praze úřad městské části, ve městech Ostrava, Brno a Plzeň magistráty těchto měst, pro ty, kteří neměli v České republice trvalé bydliště Úřad městské části Praha 1. Na Slovensku pak na velvyslanectví ČR v Bratislavě nebo generálním konzulátu ČR v Košicích.
Bez předložení zákonem stanovených dokladů nelze prohlášení přijmout. Doklady musí být předloženy v originále nebo v ověřené kopii (viz příloha).

Státní občanství ČR se nabývá dnem vydání osvědčení o nabytí státního občanství ČR prohlášením.
Bližší informace lze získat na Velvyslanectví ČR v Bratislavě, Hviezdoslavovo nám. 8, č. tel. 02/5920 3301, fax: 02/5920 3330, e-mail: BRATISLAVA@EMBASSY.MZV.CZ, nebo GK Košice, Rázusova 13, tel. 055/653 18 00-02, fax: 055/623 17 99.

Velvyslanectví ČR doporučuje, aby ti občané, zejména pokud nebydlí v sídlech ZÚ a GK, kteří mají zájem učinit prohlášení dle této novely zákona, se podrobně předem osobně, písemně nebo telefonicky informovali na Velvyslanectví ČR, příp. GK ČR o podmínkách podání prohlášení.
V Bratislavě dne 10. listopadu 2003

Ing. Rudolf S l á n s k ý, v.r.
vedoucí zastupitelského úřadu

Příloha

I. K prohlášení podle ustanovení § 18b odst. 1 prohlašovatel k prohlášení připojí
a) rodný list
b) listina o udělení státního občanství Slovenské republiky
c) pokud prohlašovatel uzavřel manželství, připojí se podle okolností i oddací list, popř. doklad o rozvodu manželství nebo úmrtní list manžela.

II. K prohlášení podle ustanovení § 18c odst. 1 prohlašovatel k prohlášení připojí
a) rodný list prohlašovatele
b) doklad o státním občanství Slovenské republiky (kopii datové stránky občanského průkazu SR, cestovního pasu SR, osvědčení o státním občanství SR)
c) doklady o státním občanství rodičů prohlašovatele v době jeho narození (tj. potvrzení o státním občanství České republiky jednoho z rodičů prohlašovatele v době jeho narození a osvědčení o státním občanství Slovenské republiky druhého rodiče v době narození prohlašovatele). Pokud prohlašovatel uzavřel manželství, připojí se podle okolností i oddací list, popř. doklad o rozvodu manželství nebo úmrtní list manžela.

III. Pokud za dítě, podle obou předcházejících paragrafů, učiní prohlášení rodiče, popřípadě jeden z nich, k prohlášení se připojí rodný list dítěte a doklad o jeho státním občanství Slovenské republiky a dále doklady o státním občanství rodičů v době narození dítěte. Pokud prohlášení činí za dítě pouze jeden z rodičů, k prohlášení připojí souhlas druhého rodiče s nabytím státního občanství České republiky, pokud nebyl výkon rodičovské zodpovědnosti druhého rodiče omezen nebo pozastaven, nedošlo-li ke zbavení jeho rodičovské zodpovědnosti nebo způsobilosti k právním úkonům nebo pokud není pobyt druhého rodiče žijícího mimo území České republiky znám.


Před cestou na konzulát

Příloha o tom, jaké doklady jsou vyžadovány za účelem podání prohlášení o státním občanství ČR, přiložená k předcházející informaci vedoucího zastupitelského úřadu ČR v Bratislavě o nabytí účinnosti zákona č. 357/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1993 Sb. o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, si žádá ještě další upřesnění. Žadatel, který má zájem o občanství ČR pro dítě, totiž na konzulátu dostane následující podrobnější seznam potřebných dokladů (informace v závorce doplnil autor příspěvku na základě vlastní zkušenosti):

Doklady potřebné k podání prohlášení o státním občanství ČR podle § 18c zákona č. 40/1993 Sb.:

- Občanský průkaz - dvě kopie neověřené (OP se neověřují)
1 úředně ověřená kopie + 1 kopie neověřená (následujících dokladů):
- Osvědčení o státním občanství SR
(vydáva Matrika na Krajském úřadě za poplatek 100 Sk v hotovosti, v Bratislavě na Staromestské ul. 6)
- Rodný list
- Oddací list

- Rozvedení rozsudek o rozvodu manželství s doložkou právní moci, případně další oddací list
- Vdovy a vdovci úmrtní list partnera
- Doklad o státním občanství rodičů v době narození žadatele:
- - rodné listy rodičů
- - potvrzení o slovenském státním občanství rodičů v době narození žadatele

(matrika na Krajském úřadě v Bratislavě ho vystavuje na druhé straně Osvědčení)

(Dále pracovnice konzulátu doporučuje přiložit k žádosti i kopii Osvědčení o státním občanství ČR rodiče, případně kopii předposlední strany českého cestovního pasu rodiče s údaji a fotografií jako doklad o českém občanství rodiče.
Kromě toho se začíná vyžadovat, aby i český rodič osobně vyplnil zvláštní žádost o zjištění státního občanství v den narození dítěte, adresovanou obecnímu úřadu v místě jeho posledního bydliště na území ČR, k čemu je zapotřebí si připravit i 3 fotokopie - a originál na ověření - dokladu o nabytí slovenského státního občanství, přitom se vybírá poplatek - podle aktuálního kursu - přibližně 370 Sk.)


(Česká beseda č. 12 / 2004)