Informační bulletin č. 1 / 2009

záhlaví Bulletinu Vážené členky, vážení členové Českého spolku Bratislava, milí přátelé,
dostáváte do rukou první letošní bulletin, v němž Vás chceme informovat podrobněji o připravovaných programech ve druhém čtvrtletí 2009.
.

Krátké poohlédnutí
Máme za sebou velice bohatý rok 2008, v němž výbor Českého spolku Bratislava zorganizoval dohromady rekordních dvacet akcí. Jen pravidelných kulturních večerů bylo vloni až 14, z toho 6 v prvním, ale až osm ve druhém pololetí, kdy jsme mimo pravidelného posledního úterý v měsíci dokázali zabezpečit sál a programově „obsadit“ i předposlední úterý v měsíci. Dále to vloni byly dvě výstavy a jedno sympozium českých výtvarníků, žijících na Slovensku, dvakrát tradiční umělecké tvořivé dílny pro nejmladší, zájezd na Moravu a několik hudebních vystoupení. Tento výrazný programový nárůst byl způsoben zejména díky lepším možnostem ve financování našich programů, a samozřejmě především díky nadšení těch členů výboru, kteří se přípravě jednotlivých programů a celkovému hospodaření věnují. Přesto bychom přivítali, kdyby se rozšířil okruh z řad členů našeho Spolku těch, kdo jsou ochotni věnovat svůj volný čas přípravě programů. Nejbližší měsíce ukáží, zda a jak budeme umět v tomto trendu pokračovat, neboť je nám jasné, že důsledky hospodářských problémů okolo nás se nepochybně projeví i na našich možnostech.
V závěru loňského roku jsme uskutečnili několik vydařených programů. Překvapením byla skvělá úroveň i účast na vzpomínkovém večeru k 100. výročí hudebního skladatele Eugena Suchoně – žáka Vítězslava Nováka. V prosinci to pak byly pravidelné předvánoční tvořivé dílny pro děti pod vedením výtvarnice Evy B. Linhartové, následoval tradiční Vánoční koncert v podání mladých českých umělců v Moyzesově síni Slovenské filharmonie a rok jsme uzavřeli předvánoční besedou, kterou nám zpříjemnil dětský pěvecký sbor.
V novém roce náš programový cyklus pravidelných setkání vždy poslední úterý v měsíci otevřelo poutavé vyprávění Ing. Milana Píky, syna generála Heliodora Píky, od jehož justiční vraždy nastupujícím komunistickým režimem letos uplyne 60 let.

Program v tomto roce
V nejbližších měsících jsme připravili tyto programy, jež se (pokud není uvedeno jinak) uskuteční vždy poslední úterý v měsíci na tradičním místě ve společenském sále v budově Csemadoku na Nám. 1. máje č. 10-12 se začátkem programu v 17. hod. – půlhodina předtím je vyhrazena na společenské setkání s volnou besedou při kávě, případně na důležitá oznámení.
(akce ve II. pololetí ještě budou upřesněny):

úterý 31. března 2009, 17. hod.: Kulturní večer – vystoupení souboru lidové hudby z Břeclavi
sobota 4. dubna 2009, 15. hod.: Velikonoční tradice – tvůrčí dílny pro nejmladší vede výtvarnice Eva B. Linhartová (účast dětí prosíme jako obvykle předem nahlásit telefonicky na č. 5557 1403, abychom mohli připravit dostatečné množství surovin a občerstvení).
duben 2009: výstava děl českých výtvarníků, žijících na Slovensku - v prostorách Slov. rozhlasu
úterý 28. dubna 2009, 17. hod.: Kulturní večer – beseda s představiteli Nadace M. R. Štefánka o přesunu Památníku čs. vzájemnosti z nábřeží k nové soše MRŠ vedle nové budovy SND
úterý 26. května 2009, 17. hod.: Kulturní večer – Zajímavosti českých a moravských regionů – Haná – vlastivědná přednáška před červnovým zájezdem na Moravu
úterý 30. června 2009, 17. hod.: Kulturní večer – koncert operetních melodií
pátek 25. září 2009: Slavnostní program k 15. výročí vzniku Českého spolku na Slovensku
úterý 29. září 2009, 17. hod.: Kulturní večer – Svatováclavská tradice v našich dějinách - beseda
úterý 27. října 2009, 17. hod.: Kulturní večer – Slovácké písničky – hudební vystoupení
úterý 24. listopadu 2009, 17. hod.: Výroční konference ČSB s kulturním programem
sobota 5. prosince 2009, 15. hod.: Vánoční a mikulášské tradice – tvůrčí dílny pro nejmladší
prosinec 2009: Vánoční koncert
úterý 15. prosince 2009, 17. hod.: Kulturní večer – tradiční předvánoční posezení

Dvě procenta z daní
I letos mohou výdělečně činné osoby a právnické subjekty věnovat 2 % ze svých příjmů ve prospěch vybraných občanských sdružení. Proto si dovolujeme upozornit Vás a Vaše blízké na tuto možnost přímé podpory aktivit Českého spolku Bratislava. Vloni jsme takto získali 15 734 Sk, jež jsme použili částečně na pronájem sálu na Vánoční koncert, na autobus při zářijovém výletu na Moravu, a také na nákup výtvarného materiálu a občerstvení pro děti na tvůrčích dílnách.
Každý zaměstnanec nám může věnovat 2 % ze svých daní, pokud svého zaměstnavatele požádá o vystavení „Potvrzení o zaplacení daně“, z něhož si vypočítá 2 % ze zaplacené daně. Tuto sumu uvede spolu s identifikačními údaji ČSB do „Vyhlásenia“, jež spolu s „Potvrzením“ musí do 30. 4. 2009 doručit na Daňový úřad dle místa svého bydliště. Fyzické osoby, jež podávají daňové přiznání, a právnické osoby, poskytnutou sumu a příjemce uvádějí přímo ve svém daňovém přiznání, jež musí odevzdat DÚ do 31. 3. 2009. Potřebné tiskopisy si můžete stáhnout z internetu i z naší adresy www.cesi.sk.
Do tiskopisu uvádějte tyto údaje: Český spolok Bratislava, Záhradnícka 33, 811 07 Bratislava 1, IČO: 30797756, do kolonky rok napište: 2008.
Všem podporovatelům předem děkujeme.

Krajané v STV a SRo
Bývalá šéfredaktorka České besedy Mgr. Helena Miškufová z Košic, jež se aktivně podílí na přípravě programů národnostního vysílání Slovenské televize a Slovenského rozhlasu (obě redakce působí v Košicích) nás informovala o změnách ve vysílání:
Národnostní magazín na STV 2 (Dvojka) bývá v úterý podvečer okolo 16.30 hod. s následnou reprízou ve středu kolem 7. hod. ranní. Český magazín byl na programu 3. února, další by měl být přibližně za měsíc – přesný termín avizuje STV ve svých programech.
Kromě těchto magazínů redakce národnostního vysílání STV Košice připravuje od ledna 2009 také pravidelné krátké zpravodajství ze života národností žijících na Slovensku, vysílané vždy v úterý v 19 hod. před maďarskými zprávami na STV 2. Aby v něm byla adekvátně zastoupena i česká menšina, přivítala by Mgr. Miškufová krátkou informaci o akcích, jež připravujeme, i různé zajímavosti o osobnostech českého původu, resp. česko-slovenských kontaktech na adrese: helena.miskufova@sentia.sk, případně telefonicky na č. 055 / 643 4155.
Slovenský rozhlas, národnostně-etnické vysílání Rádio Patria, už nevysílá na středních vlnách, pouze na velmi krátkých vlnách na frekvencích Rádia Regina. Český magazín bude vysílán každý třetí čtvrtek vždy od 20. do 21. hodiny, nejbližší by měl být 12. března.

CzechPoint v Bratislavě
Velvyslanectví České republiky v Bratislavě informuje, že je pověřeným místem informačního systému CzechPOINT. Jeho prostřednictvím lze na počkání získat výpis z Rejstříku trestů ČR, Živnostenského rejstříku ČR, Obchodního rejstříku ČR a Katastru nemovitostí ČR. Úřední hodiny jsou v pondělí až čtvrtek od 14.00 do 15.00 hod. Správní poplatek se vybírá v €.

Informační nástěnka
V chodbě před společenským sálem Csemadoku jsme umístili nástěnku s informacemi o našich aktivitách stejně jako o programech Českého centra, KPČK a KOČR, pokud nám jsou oznámeny. Informace najdete i na naší internetové stránce www.cesi.sk.

Bratislava, 24. 2. 2009
Ing. Hana Husenicová, předsedkyně
a výbor ČSB