Informační bulletin č. 3 / 2009

záhlaví Bulletinu Vážené členky, vážení členové Českého spolku Bratislava, milí přátelé, v krátké době Vás oslovujeme třetím letošním vydáním našeho bulletinu, abychom Vám připomenuli programy, jež jsme pro Vás připravili do závěru letošního roku, a také další nové informace, jež by Vás mohly zajímat.

Program v následujícím období
S prvním pololetím 2009 jsme se rozloučili mimořádně úspěšným koncertem písní a árií v podání sourozenců Babjakových. I ve druhém pololetí letošního roku jsme připravili programy, jež se (pokud není uvedeno jinak) uskuteční vždy poslední úterý v měsíci na tradičním místě ve společenském sále v budově Csemadoku na Nám. 1. máje č. 10-12 se začátkem programu v 17 hod. – půlhodina předtím je vyhrazena na společenské setkání s volnou besedou, případně na důležitá oznámení.
V této souvislosti bychom Vás rádi požádali, abyste placení členského příspěvku, případně jiné záležitosti, či už s členkami výboru nebo mezi sebou, řešili buď před začátkem programu nebo po jeho skončení, a nevyrušovali tak ostatní během programu. Podobně jako vloni se nám díky úspornému hospodaření podařilo ušetřit nějaké prostředky, jež bychom chtěli vyčlenit na rozšíření našich aktivit. Proto v následujícím přehledu uvádíme i dvě akce navíc, jejichž zabezpečení v tuto chvíli ještě není stoprocentní, ale uděláme vše pro to, aby se uskutečnily (případně i s náhradním programem) a rádi bychom, abyste s nimi už teď počítali. Podrobnosti upřesníme na našich pravidelných setkáních, resp. na www.cesi.sk.

úterý 29. září 2009, 17. hod.: Kulturní večer – Svatováclavská tradice v našich dějinách – přednáška historika ThDr. Jana Hradila, ThD., biskupa Církve československé husitské

pátek 2. října 2009, 16. hod.: Slavnostní koncert k 15. výročí vzniku Českého spolku na Slovensku – Moyzesova síň na Vajanského nábřeží 12, vstup volný
          Program: – úvodní projevy představitelů ČSB, ČSnS a čestných hostí
                        – hudební vystoupení: koncertní Duo Šašina a B. Martinů: Otvírání studánek v podání Ženského sboru ČS v Košicích


úterý 20. října 2009, 17. hod.: Kulturní večer – beseda s PhDr. Milenou Seckou, CSc., vedoucí knihovny Náprstkova muzea v Praze

úterý 27. října 2009, 17. hod.: Kulturní večer – hudební program (bude upřesněn později)

středa 28. října 2009: 17. hod.: tradiční vzpomínkové shromáždění u památníku čs. státnosti

úterý 10. listopadu 2009, 17. hod.: Kulturní večer – beseda se spisovatelkou Lenkou Procházkovou k 20. výročí sametové revoluce

úterý 24. listopadu 2009, 17. hod.: Výroční konference ČSB s kulturním programem – vyhodnocení uplynulé dvouleté činnosti, volba nového výboru a schválení cílů pro další období

sobota 5. prosince 2009, 15. hod.: Vánoční a mikulášské tradice – tvůrčí dílny pro nejmladší

středa 9. prosince 2009, 18. hod.: Vánoční koncert – vystoupení Janáčkova kvarteta z Brna v Moyzesově síni SF na Vajanského nábřeží, vstup volný

úterý 15. prosince 2009, 17. hod.: Kulturní večer – tradiční předvánoční posezení s vystoupením dětského pěveckého sboru

Volby do parlamentu ČR
V říjnu by se měly uskutečnit volby do Parlamentu České republiky, jichž se mohou zúčastnit i krajané v zahraničí, kteří jsou zapsáni do zvláštního volebního seznamu na zastupitelském úřadě. Ti z Vás, kteří se voleb na velvyslanectví v Bratislavě zúčastnili už v minulosti, zaregistrováni jsou, ostatní tak mohli učinit do konce srpna 2009. Vzhledem k možnému odkladu voleb v důsledku nedávného rozhodnutí Ústavního soudu ČR, lze předpokládat, že dojde k posunu i tohoto termínu. Doporučujeme proto průběžně se informovat na konzulárním oddělení Velvyslanectví ČR v Bratislavě (z jeho webstránky čerpá i www.cesi.sk).

Fotografická soutěž
Při příležitosti 15. výročí svého vzniku pořádá Český spolek Žilina soutěž amatérských fotografů „Naším pohledem 2009", určenou pro členy Českých spolků na Slovensku v kategoriích:
1. Život a technika kolem nás – reportáž
2. Vzpomínky na rodný kraj
3. Krásy přírody
4. Portrét
5. nesoutěžní: 15 let Českého spolku v regionech (nejvýznamnější okamžiky z činnosti).
Zájemci mohou přihlásit až 8 snímků nejpozději do 29. října 2009 na adresu: Ing. Svatopluk Pach – ČS Žilina, Pri Rajčianke 52, 010 01 Žilina. Nejlepší fotografie budou vystaveny v závěru roka v Krajské knihovně v Žilině a posléze v dalších městech.

Jazykový zákon
Upozorňujeme naše členy, že od 1. 9. 2009 platí v SR tzv. jazykový zákon č. 318/ 2009 z 30. júna 2009, jímž se mění a doplňuje zákon NR SR č. 270/1995 Z.z. o státním jazyku SR. Naše výhrady, jež jsme vyjádřili i prostřednictvím našich zástupců, se týkají zejména skutečnosti, že novela zrušila § 6 zákona č. 184/1999 Z.z. o používaní jazyků národnostních menšin, jenž uváděl, že český jazyk splňuje „požiadavku základnej zrozumiteľnosti so štátnym jazykom“. Novela sice v několika bodech povoluje používání jazyka, jenž splňuje tuto „požiadavku“, ale nikde se už neuvádí, že by tímto jazykem mohla být čeština, takže kdokoli ze státních úředníků – bude-li chtít – může namítat, že českému jazyku nerozumí.

Informační nástěnka
V chodbě před společenským sálem Csemadoku jsme umístili nástěnku s informacemi o našich aktivitách stejně jako o programech Českého centra, KPČK a KOČR, pokud nám jsou oznámeny. Informace najdete i na naší internetové stránce www.cesi.sk.

Přispějte i Vy svými informacemi
Pokud chcete, aby tento bulletin vycházel častěji a byl ještě aktuálnější, pomůžete nám vlastními příspěvky a informacemi, jež považujete za důležité i pro ostatní.

Příjemný podzim Vám všem přeje a na setkání se těší
Ing. Hana Husenicová, předsedkyně
a výbor ČSB

Bratislava, 7. 9. 2009