Informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

www.psp.cz (Informaci jsme převzali z webové stránky Velvyslanectví ČR v Bratislavě.)

Ve dnech 9. a 10. října 2009 se budou konat volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Voleb se mohou, podobně jako v roce 2006, zúčastnit i čeští občané žijící v zahraničí.

Volební místnost na Velvyslanectví České republiky v Bratislavě bude volebním místem ve zvláštním volebním okrsku č. 31.

volební urna Základní podmínkou účasti ve volbách je registrace voliče ve zvláštním seznamu voličů. Občané s bydlištěm na území Slovenské republiky, kteří se chtějí zúčastnit voleb, musí být zaregistrováni na Velvyslanectví České republiky v Bratislavě. Písemná žádost o zápis do seznamu voličů musí být velvyslanectví předána nebo doručena nejpozději dne 30. srpna 2009. Žádost lze podat osobně či zaslat na adresu: Velvyslanectví České republiky, Hviezdoslavovo nám. 8, P.O.Box 208, 810 00 Bratislava.

Přílohu žádosti podle zákona tvoří originál či ověřená kopie dokladů potvrzujících totožnost (např. cestovní pas nebo občanský průkaz), státní občanství České republiky (prokazuje se cestovním pasem ČR nebo občanským průkazem ČR nebo osvědčením o státním občanství ČR) a bydliště v konzulárním obvodu Velvyslanectví České republiky v Bratislavě. Dokladem, prokazujícím bydliště, může být např. občanský průkaz Slovenské republiky nebo průkaz o povolení k pobytu na území Slovenské republiky.

www.psp.cz Občané, registrovaní při volbách v roce 2002 nebo 2006, již o zápis do zvláštního seznamu voličů žádat nemusí (pokud ovšem v mezidobí nepožádali o vyškrtnutí ze seznamu). Zájemcům o volby přesto doporučujeme, aby si telefonicky ověřili, zda jsou vedeni ve zvláštním seznamu voličů, a to na bratislavském telefonním čísle 02-59 203 349.

Upozorňujeme, že před vlastním hlasováním ve volební místnosti volič prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo platným občanským průkazem České republiky nebo platným cestovním průkazem České republiky. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky tímto způsobem, nebude mu hlasování umožněno. V této souvislosti upozorňujeme, že občanský průkaz vydaný orgány bývalého Československa může být platným dokladem o státním občanství České republiky pouze tehdy, jestliže je v něm státní občanství České republiky vyznačeno příslušným orgánem České republiky.

Volič zapsaný do zvláštního seznamu voličů vedeného při Velvyslanectví České republiky v Bratislavě, který nebude moci volit ve volební místnosti na Velvyslanectví České republiky v Bratislavě, může ode dne vyhlášení voleb požádat o vydání voličského průkazu, a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 2. října 2009 anebo osobně nejpozději dne 7. října 2009. Velvyslanectví předá voličský průkaz voliči osobně (nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu), anebo jej voliči zašle nejdříve 24. září 2009. Voličský průkaz opravňuje k účasti ve volbách v jakémkoliv volebním okrsku, popřípadě zvláštním volebním okrsku.

Další informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR je možné získat na internetové adrese www.mvcr.cz.