Informační bulletin č. 1 / 2010

záhlaví Bulletinu Vážené členky, vážení členové Českého spolku Bratislava, milí přátelé,
ještě jednou Vám jménem výboru ČSB přeji pevné zdraví a úspěšný vstup do roku 2010. Na úvod roku Vám chceme připomenut některé důležité informace, týkající se naší činnosti.


Krátké poohlédnutí
V závěru uplynulého roku se uskutečnily tradiční dětské tvůrčí dílny pod vedením výtvarnice Evy Bachraté, dále vánoční koncert a poslední loňský kulturní večer, obohacený vystoupením Bratislavského dětského sboru s pásmem vánočních písni a koled. V novém roce jsme nastartovali dvěma úspěšnými akcemi, a to vystoupením Čs. komorního dua a besedou s cestovatelem a evangelickým kazatelem doc. MUDr. Susou.

Program v prvním pololetí 2010
I v letošním roce předpokládáme pravidelné kulturní večery vždy poslední úterý v měsíci na tradičním místě ve společenském sále v budově Csemadoku na Nám. 1. máje č. 10-12 se začátkem programu v 17 hod. – půlhodina předtím je vyhrazena na společenské setkání s volnou besedou, případně na důležitá oznámení. Připraveny jsou tyto programy, podrobnosti a případné změny upřesníme na našich pravidelných setkáních, resp. na www.cesi.sk:

úterý 16. března 2010, 17. hod.: Kulturní večer – vystoupení moravské cimbálové hudby

sobota 27. března 2010, 15. hod.: Velikonoční tradice – tvořivé dílny pro mladou generaci pod vedením výtvarnice B. Linhartové (účast dětí prosíme jako vždy nahlásit předem na tel. č. 5557 1403, abychom mohli připravit dostatek výtvarných potřeb i občerstvení).

úterý 27. dubna 2010, 17. hod.: Kulturní večer – k 160. výročí narození TGM: přednáška biskupa a historika ThDr. Jana Hradila na téma „T. G. Masaryk – humanista a filozof"

úterý 25. května 2010, 17. hod.: Kulturní večer – vlastivědná přednáška před exkurzí na Moravu

úterý 29. června 2010, 17. hod.: Kulturní večer – „Náruč krásných růží“ (operetní melodie)

V této souvislosti bychom Vás rádi požádali, abyste placení členského příspěvku, případně jiné záležitosti, ať už s členkami výboru nebo mezi sebou, řešili před začátkem programu nebo po jeho skončení a nevyrušovali tak ostatní během programu.

Program Kruhu přátel české kultury
Vedení KPČK nám ohlásilo tyto připravované akce v prvním pololetí 2010 – vstup volný:
6. dubna 2010: vzpomínka na M. R. Štefánika (1880-1919)
11. května 2010: Václav Vorlíček (80), režisér filmu Tři oříšky pro Popelku (1973)
22. května 2010: 20. Cena Karla Čapka v Trenč. Teplicích – Jiří Hraše (80) a Eva Krížiková (1934)
1. června 2010: České a slovenské filmy na 16. Envirofilmu 2010.

Členské příspěvky
Výbor Českého spolku Bratislava rozhodl, že i letos zůstává výška členského bez změny, teda v minimální výšce 3,50 € (asi 105 Sk). Samozřejmě, vyšší dobrovolný příspěvek je vždy vítán. Členské můžete uhradit nejraději na některém z našich programů, případně přiloženou poštovní poukázkou. Pokud chcete zaplatit přímo z účtu, např. přes internetbanking, uveďte prosím jako poznámku (Zpráva pro příjemce) své příjmení, abychom mohli správně identifikovat plátce. Číslo našeho účtu je: 11479117/0900(Slov. sporiteľňa)

Sbírka na sochu TGM
V úterý 8. prosince Místní zastupitelství Bratislava - Staré Město přijalo rozhodnutí o úpravě Památníku čs. státnosti před budovou SNM. Na snížený pylon bude umístěna kopie sochy T. G. Masaryka od Ladislava Šalouna z depozitu Městského muzea v Bratislavě. Vedení ČSB tuto sbírku podpořilo společným darem našich členů ve výšce 320 €.

Dvě procenta z daní
I letos mohou výdělečně činné osoby a právnické subjekty věnovat 2 % ze svých příjmů ve prospěch vybraných občanských sdružení. Proto si dovolujeme upozornit Vás a Vaše blízké na tuto možnost přímé podpory aktivit Českého spolku Bratislava. Vloni takto získané prostředky jsme využili na pronájem sálu na Vánoční koncert, na autobus při výletu na Moravu, a také na nákup nového počítače na zvládnutí narůstající administrativy spolku spojenou s granty.
Každý zaměstnanec nám může věnovat 2 % ze svých daní, pokud svého zaměstnavatele požádá o vystavení „Potvrzení o zaplacení daně“, z něhož si vypočítá 2 % ze zaplacené daně. Tuto sumu uvede spolu s identifikačními údaji ČSB do „Vyhlásenia", jež spolu s „Potvrzením“ musí do 30.4. 2010 doručit na Daňový úřad dle místa svého bydliště.
Fyzické osoby, jež podávají daňové přiznání, a právnické osoby poskytnutou sumu a příjemce uvádějí přímo ve svém daňovém přiznání, jež musí odevzdat DÚ do 31.3. 2010. Potřebné tiskopisy si můžete stáhnout z internetu i z naší adresy www.cesi.sk.
Do tiskopisu uvádějte tyto údaje: Český spolok Bratislava, Záhradnícka 33, 811 07 Bratislava 1, IČO: 30797756, do kolonky rok napište: 2009.
Všem podporovatelům předem děkujeme.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Ve dnech 28. a 29. května 2010 se budou konat volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, kterých se mohou zúčastnit i čeští občané v zahraničí. Občané ČR s bydlištěm na území SR, kteří se chtějí zúčastnit voleb, musí být předem zaregistrováni na Velvyslanectví ČR v Bratislavě nejpozději do 18.4. 2010 (nemusí ten, kdo už je registrován z předcházejících voleb). Pokud chcete volit v ČR a jste registrováni ve voličském seznamu v Bratislavě, musíte požádat o voličský lístek nejpozději do 26.5. 2010. Podrobnější informace dostanete na naší www.cesi.sk nebo přímo na velvyslanectví ČR v Bratislavě.

Informační nástěnka
V chodbě před společenským sálem Csemadoku jsme umístili nástěnku s informacemi o našich aktivitách stejně jako o programech Českého centra, KPČK a KOČR, pokud nám jsou oznámeny. Informace najdete i na naší internetové stránce www.cesi.sk.

Přispějte i Vy svými informacemi
Pokud chcete, aby tento bulletin vycházel častěji a byl ještě aktuálnější, pomůžete nám vlastními příspěvky a informacemi, jež považujete za důležité i pro ostatní.

Ještě jednou pevné zdraví, pokojný start do nového roku a hodně úspěchů Vám přeje

Ing. Hana Husenicová, předsedkyně
a výbor ČSB

Bratislava, 8.3. 2010