Informační bulletin č. 3 / 2010

záhlaví Bulletinu Vážené členky, vážení členové Českého spolku Bratislava, milí přátelé,
dostáváte do rukou náš třetí letošní bulletin, v němž Vás chceme informovat o připravovaných akcích na nejbližší období a pozvat Vás na ně. Věříme, že si z nich vyberete dle svého gusta a zájmů, a také, že přispějete vlastními nápady a iniciativou k obohacení činnosti našeho spolku.


Krátké poohlédnutí
Jako tradičně začínáme krátkou bilancí uplynulých měsíců. Po letních prázdninách jsme druhé pololetí odstartovali hudebním večerem s barytonistou Jakubem Pustinou, besedou s historikem PhDr. Štefanem Holčíkem na téma „České stopy v Bratislavě“ a v září se uskutečnil i na poslední chvíli naplánovaný zájezd na Baťův kanál a do Hodonína. V říjnu to byly besedy se spisovatelem MUDr. Zdeňkem Susou k jeho knize „O těle a duši ve zdraví a v nemoci“ a na konci měsíce s naším členem, spisovatelem PhDr. Pavlem Dvořákem.

Setkání u nové sochy TGM
V předcházejícím bulletinu nás někteří z Vás upozornili na chybějící informaci o tradičním setkání „pod lvem“. V čase jeho přípravy jsme totiž ještě nevěděli, jak dopadne příprava nové podoby Památníku československé státnosti na nábřeží před budovou SNM. Jak už dnes víte, koncem října byla osazena nová socha prvního československého prezidenta Tomáše G. Masaryka na novém nižším pylonu a 28. října 2010 byla slavnostně odhalena. Těm, kdo si to ještě nepřečetl v médiích, připomínáme, že jde o kopii sochy od českého sochaře Ladislava Šalouna, jež byla koncem 30. let (ale jen nakrátko) instalována v budově Zemské banky na dnešní Gorkého ul. a dnes se nachází v depozitu Městského muzea v Bratislavě. Kopie je vysoká asi 2,2 m a odlil ji ve své dílně Jaroslav Matějíček z Veverských Knínic u Brna, jenž ve veřejné soutěži nabídl nejnižší cenu.

Program do konce roku 2010
Ještě jednou připomínáme připravované programy do konce letošního roku. Není-li uvedeno jinak, uskuteční se na tradičním místě ve společenském sále v budově Csemadoku na Nám. 1. máje č. 10-12 se začátkem programu v 17 hod. – půlhodina předtím je vyhrazena na společenské setkání s volnou besedou, případně na důležitá oznámení. Případné změny upřesníme na našich pravidelných setkáních, resp. na www.cesi.sk: V této souvislosti Vás chceme požádat, abyste placení členského (ani v následujícím roce nepředpokládáme jeho zvýšení, přestože zatím neznáme podmínky státního grantu ze strany MK SR na příští rok), případně jiné záležitosti, řešili před začátkem programu nebo po jeho skončení a nevyrušovali tak ostatní během programu.

9. listopadu 2010, 17. hod.: Hudební večer – Osobnosti české hudby, přednáška Silvia Macudzińského s videoprojekcí

úterý 30. listopadu 2010, 17. hod.: Kulturní večer – Návrat tanečnice – videoprojekce televizního dokumentu s účastí autorky Mgr. Heleny Miškufové z Košic

sobota 4. prosince 2010, 15. hod.: Tvořivé dílny – předvánoční program pro nejmenší pod vedením výtvarnice E. Bachraté-Linhartové (účast dětí prosíme nahlásit předem na tel. č. 5557 1403, abychom mohli připravit dostatek výtvarných potřeb i občerstvení)

!!! středa !!! 8. prosince 2010, 18. hod.: Vánoční koncert – klavírista Jiří Kollert a smíšený sbor Carmina Bohemica v Moyzesově síni (Vajanského nábřeží 12)

úterý 14. prosince 2010, 17. hod.: Kulturní večer – tradiční předvánoční posezení s hudebním programem

Pŕipravovaný program v prvním čtvrtletí 2011
I v příštím roce chceme pokračovat v tradici Kulturních a hudebních večerů, určených především českým krajanům, ale přístupné i široké slovenské veřejnosti. Naše nabídka bude na začátku roku tradičně poněkud limitována, dokud nebudeme mít jasno, s jak velkým rozpočtem budeme moci v příštím roce pracovat. Proto připravovaný program v prvním čtvrtletí vychází především z už osvědčených akcí, jež by se měly konat opět vždy poslední úterý v měsíci na známém místě v sále Csemadoku:

úterý 25. ledna 2011: Hudební večer – Česko-slovenské komorní duo
úterý 22. února 2011: Kulturní večer – masopustní posezení s cimbálovkou
úterý 29. března 2011: Kulturní večer(beseda s ThDr. J. Hradilem o T.G. Masarykovi – humanistovi a filozofovi)

Změna programu vyhrazena, více se dozvíte na našich pravidelných setkáních.

Programy partnerů
Informace o chystaných programech KPČK (příp. KOČR), průběžně – jak je dostaneme – vyvěšujeme na naší nástěnce před vchodem do sálu Csemadoku.

Informační nástěnka
V chodbě před společenským sálem Csemadoku jsme umístili nástěnku s informacemi o našich aktivitách stejně jako o programech Českého centra, KPČK a KOČR, pokud nám jsou oznámeny. Informace najdete i na naší internetové stránce www.cesi.sk.

Přispějte i Vy svými informacemi
Pokud chcete, aby tento bulletin vycházel častěji a byl ještě aktuálnější, pomůžete nám vlastními příspěvky a informacemi, jež považujete za důležité i pro ostatní.

Pevné zdraví a hodně úspěchů ve druhém pololetí přeje a na setkání se těší

Ing. Hana Husenicová, předsedkyně
a výbor ČSB

Bratislava, 5. 11. 2010