Informační bulletin č. 1 / 2013

záhlaví Bulletinu Vážení přátelé, členky a členové Českého spolku Bratislava, a milí sympatizanti,
vítám Vás u našeho prvního bulletinu v tomto roce. V předcházejícím jsme Vám oznámili plán připravovaných akcí v prvním čtvrtletí, který dnes doplňujeme a přidáváme další čtvrtletí, v němž si připomeneme dvacáté výročí vzniku nejstaršího českého krajanského sdružení na Slovensku.


Krátké poohlédnutí
Do roku 2013 jsme hned od ledna vklouzli plným tempem, ale nechceme překonat rekordní uplynulý rok, kdy jsme Vás pozvali na 24 (!) aktivit v průběhu deseti měsíců naší činnosti. Přesto nám stále přicházejí nabídky, které jsou pro nás zajímavé. Tak tomu bylo i v lednu, kdy jsme – trochu neplánovaně – převzali záštitu nad výstavou českých výtvarníků v Galerii Slovenského rozhlasu nebo Vás pozvali na výstavu k výročí obsazení Petržalky československými legionáři s průvodním slovem historika. Tradiční Kulturní večery vždy poslední úterý v měsíci jsme potom v prvních měsících roku obsadili přednáškami s videoprojekcí dr. Mileny Secké z pražského Náprstkova muzea a člena Čs. obce legionářské historika dr. F. Vrábela.

Program akcí na nejbližší období a druhé čtvrtletí 2013
Není-li uvedeno jinak, naše akce se konají poslední úterý v měsíci ve společenském sále v budově Csemadoku na Nám. 1. máje č. 10-12 se začátkem programu v 17 hod. Půlhodina předtím je vyhrazena na společenské setkání s volnou besedou, případně na důležitá oznámení a dotazy.

Naše aktivity organizujeme s finanční podporou MZV ČR a Úřadu vlády SR – program podpory kultury národnostních menšin. Bohužel, peněžní dar z MZV ČR nám byl oproti minulému roku opět snížený a dotace z ÚV SR zatím nebyly potvrzeny.

sobota 23. března v 14 hod.Tvořivé dílny – tradiční předvelikonoční odpoledne pro děti s výtvarnicí Evou Bachratou - Linhartovou (účast dětí prosíme nahlásit Ing. Večerné do 19. 3. 2013 po 18. hod. na tel. č. 02/4333 9056 nebo 0908 814 880).

úterý 26. března v 17 hod.Kulturní večer: Masopustní posezení s cimbálovou muzikou „Burčáci“ z Uherského Hradiště.

úterý 30. dubna v 17 hod.Kulturní večer: Cestou osudu a náhody – beseda s cestovatelem Romanem Vehovským ze Štěpánkovic u Opavy o jeho několikaleté cestě Asií do Austrálie.

sobota 25. května (alt. 1. června)Vlastivědný zájezd: Telč, Dačice, Slavonice (alt. Náměšť nad Oslavou) – třeba se přihlásit předem!, podrobnosti v samostatném odstavci níže.

úterý 28. května v 17 hod.Kulturní večer: „Vývoj etiky od 19. století do dneška“ – přednáška a beseda s historikem ThDr. Janem Hradilem.

úterý 25. června v 17 hod.Kulturní večer: Dvacet let menšinou – přednáška dr. Hany Zelinové z Muzea české kultury SNM v Martině.

(Změna programu vyhrazena, více se dozvíte na našich pravidelných setkáních.)

Vlastivědné zájezdy
Jako každý rok připravuje ČSB dva vlastivědné zájezdy. Jarní se uskuteční v sobotu 25. května (náhradní termín 1. června) na trase Telč, Dačice a Slavonice (případná změna Náměsť nad Oslavou). Cena zájezdu je 8 € pro členy ČSB a 10 € pro nečleny. Na zájezd se můžete přihlásit a hned uhradit poplatek nejpozději do konce dubna na našich setkáních (příp. na tel. č. 0908 814 880 nebo 0908 179 863).
Souběžně se můžete předběžně přihlásit (zatím bez úhrady) na podzimní zájezd (asi konec září), který povede do Slavkova u Brna (zámek a Mohyla míru), Bučovic a Střílek.

Členské zůstává beze změny
Výbor ČSB oznamuje, že výška ročního členského příspěvku, z jehož výběru hradíme především různé režijní výdaje a přispíváme na aktivity našeho spolku, které nelze plně hradit z jiných grantů, zůstává i v tomto roce beze změny na úrovni 3,50 eura. Příspěvek můžete uhradit na našich pravidelných Kulturních večerech.

Zapojte se do diskuse o české menšině
Při příležitosti 20. výročí vzniku nejstarší krajanské organizace na Slovensku znovu vyzýváme všechny, kdo se chtějí podělit vzpomínkou nebo úvahou o budoucnosti českých krajanů na Slovensku, aby se zapojili do diskusního fóra „20 let menšinou“ na webové stránce cesi.sk (příspěvky posílejte na jirka@chello.sk). Kdo a kdy zanechá příští generaci záznam o tom, o co jsme se v našem spolku snažili, když ne my a teď?
Nejnověji přispěl profesor Jan Rychlík, který laskavě poskytl kapitolu z nového vydání své knihy „Rozdělení Československa 1989 – 1992“, nedávno prezentovaném v Bratislavě, v němž zřejmě jako první autor v odborné historické publicistice zmínil náš spolek slovy: „Také ustavující sjezd Českého spolku na Slovensku, který se uskutečnil v Bratislavě 22. září 1993, zmocnil vedení spolku k podání petice požadující od českého parlamentu možnost souběžného českého a slovenského občanství, ale tato petice byla českou stranou zcela ignorována.“

O budoucnosti Českého spolku Bratislava rozhodujete i Vy
Výbor Českého spolku Bratislava se znovu obrací na všechny své členy s výzvou, aby se přihlásili dobrovolníci, kteří jsou ochotni pracovat v našem výboru. V současnosti evidujeme v ČSB přes 300 členů, proto věříme, že se najdou ruce, ochotné přiložit ruku k dílu. Přispějte k budoucnosti našeho spolku.

Další programy
Z důvodu nedostupnosti naší nástěnky v Csemadoku, informujeme o akcích Českého centra (www.czc.sk) a jiných programech jen na našich setkáních, resp. na www.cesi.sk.

Těším se na setkání s Vámi a ráda přivítám Vaše tipy a nabídky na obohacení našeho programu.

Ing. Hana Husenicová, předsedkyně

a výbor ČSB

Bratislava, 9. 3. 2013