Informační bulletin č. 2-3 / 2013

záhlaví Bulletinu Vážení přátelé, členky a členové Českého spolku Bratislava, a milí sympatizanti,
do rukou dostáváte další vydání našeho pravidelného bulletinu, v němž Vás informujeme o aktuálním dění v našem spolku a především zveme na aktivity v nejbližších měsících.


Krátké poohlédnutí
V prvním pololetí 2013 jsme opět uskutečnili všechny plánované akce. Když započítáme čtyři aktivity v prvních dvou měsících, jež jsme vyhodnotili v předcházejícím bulletinu, byla to dohromady přesně desítka spolkových akcí za půl roku. V březnu k nim přibyly tradiční jarní tvořivé dílny pro nejmenší pod vedením výtvarnice Evy L. Bachraté a masopustní posezení se slováckou cimbálovkou „Burčáci“ z Uherského Hradiště. V dubnu přednáška moravského cestovatele R. Vehovského, v květnu vlastivědný zájezd do jižních Čech a beseda s historikem ThDr. J. Hradilem. V červnu hudební posezení nahradilo původně plánovanou přednášku k 20. výročí ustanovení české menšiny v SR, která byla přeložena na pozdější termín.
Všechny akce v prvním pololetí 2013 jsme organizovali výlučně z vlastních prostředků (tedy z členských příspěvků a rezervy z předcházejícího roku), jelikož přislíbenou finanční podporu ze strany MZV ČR jsme dostali až na konci pololetí a od Úřadu vlády SR v rámci programu podpory kultury národnostních menšin až 26.6.2013.

Program akcí do konce roku 2013
Není-li uvedeno jinak, naše akce se ve druhém pololetí konají vždy druhé a poslední úterý v měsíci ve společenském sále v budově Csemadoku na Nám. 1. máje č. 10-12 se začátkem programu v 17 hod. Půlhodina předtím je vyhrazena na společenské setkání s volnou besedou, případně na důležitá oznámení a dotazy.

Naše aktivity organizujeme s finanční podporou MZV ČR a Úřadu vlády SR – program podpory kultury národnostních menšin.

úterý 10. září v 17 hod.Kulturní večer: Beseda se spisovatelkou PhDr. Marií Majtánovou „O specifikách a zvláštnostech západních Čech“.

úterý 24. září v 17 hod.Kulturní večer: Přednáška Dr. Hany Zelinové, ředitelky Muzea české kultury v Martině „Česká menšina na Slovensku“.

sobota 28. září:Vlastivědný zájezd: Slavkov u Brna a okolí.

úterý 8. října v 17 hod.Kulturní večer: Výběr z tvorby českých básníků – recitace s hudebním doprovodem, recituje Rudolf Kvíz.

pondělí 28. října v 17 hod.setkání k 95. výročí vzniku ČSR u Památníku čs. vzájemnosti a pomníku T.G.Masaryka na dunajském nábřeží.

úterý 29. října v 17 hod.Kulturní večer: 75. výročí Mnichovské dohody a její dosah na osudy Čechů na Slovensku – přednáška dr. F. Vrábela z Čs. obce legionářské.

úterý 12. listopadu v 17 hod.Konference Českého spolku Bratislava.

úterý 26. listopadu v 17 hod.Kulturní večer: Beseda s režisérkou J. Rusinkovou a promítání vybraných filmů, uvedených na Festivalu o zdraví.

čtvrtek 5. prosince v 18 hod.Vánoční koncert: organizujeme tradičně ve spolupráci s uměleckou agenturou Interartists v Moyzesově síni Filozofické fakulty Univerzity Komenského.

sobota 7. prosince v 15 hod.Tvořivé dílny – tradiční předvánoční odpoledne pro děti s výtvarnicí Evou Bachratou - Linhartovou (účast dětí prosíme nahlásit Ing. Večerné na tel. č. 02/4333 9056 nebo 0908 814 880).

úterý 10. prosince v 17 hod.Kulturní večer: Vánoční posezení – tradiční rozloučení s uplynulým rokem při malém občerstvení s kulturním programem.

(Změna programu vyhrazena, více se dozvíte na našich pravidelných setkáních.)

Na podzim k Mohyle míru
Jako každý rok připravil ČSB dva vlastivědné zájezdy. Jarní se uskutečnil v sobotu 25. května na trase Telč, Dačice a Slavonice. Za dobrou organizaci děkujeme Ing. Nevřelovi, který tyto zájezdy připravuje, a Ing. Večerné, která je zabezpečuje po finanční a organizační stránce.
Druhý letos plánovaný vlastivědný zájezd se uskuteční v sobotu 28. září do Slavkova u Brna, kde navštívíme zámek a nedalekou Mohylu míru, tedy památník bitvy „tří císařů“. Pokud nám čas dovolí, při zpáteční cestě se zastavíme na některém dalším zajímavém místě (velkomoravský skanzen v Modré u Uherského Hradiště, zámek Buchlovice, případně hřbitov Střílky). Přihlásit se je možné na tel. čísle 0908 179 863 – Ing. Nevřela a 0908 814 880 – Ing. Večerná. Čas na poslední přihlášky včetně úhrady bude jen na prvním podzimním Kulturním večeru 10. září. Cena zájezdu bude opět 8 € pro členy ČSB a 10 € pro nečleny. Počet účastníků je závislý na počtu míst v autobusu.

O budoucnosti Českého spolku Bratislava rozhodujete i Vy
Letos si připomínáme 20. výročí prvního oficiálního vystoupení představitele české menšiny. Bylo to 20. května 1993, kdy se dr. ing. Jiří Kozák zúčastnil „Okrúhleho stolu menšín“, organizovaného prezidentem M. Kováčem. Od té doby jsme zaznamenali roky růstu i poklesu, který nás pronásleduje hlavně poslední roky. Klesá počet našich členů a nepříznivě se to odráží i na početním složení výboru našeho spolku. I o těchto otázkách budeme hovořit na nejbližší Konferenci ČSB v listopadu, jež se koná v souladu s našimi stanovami pravidelně každé dva roky, aby vyhodnotila uplynulé období a současně zvolila své orgány (výbor a revizní komisi) na následující dva roky. Výbor Českého spolku Bratislava se znovu obrací na všechny své členy s výzvou, aby se přihlásili ti, kdo jsou ochotni pracovat ve výboru a podílet se na přípravě našich programů. Přispějte i Vy k budoucnosti našeho spolku.

Nový zákon o státním občanství
Od 1. ledna 2014 začne platit nový Zákon č. 186/2013 o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů. O změnách informuje na své internetové stránce velvyslanectví ČR.

Další programy
Z důvodu nedostupnosti naší nástěnky v Csemadoku, informujeme o akcích Českého centra (www.czc.sk) a jiných programech jen na našich setkáních, resp. na www.cesi.sk.

Bratislava, 28. 8. 2013

Ing. Hana Husenicová – předsedkyně a výbor