Zpráva o činnosti Českého spolku Bratislava od výroční konference v roce 2011 do podzimu 2013

ČSB V listopadu 2013 se uskutečnila Výroční konference Českého spolku Bratislava, jež se v souladu se stanovami ČSB koná každé dva roky s cílem zhodnotit předcházející období, zvolit nové orgány spolku a ukázat směrování spolku do dalšího období. Letošní konference se nesla ve znamení dvacetiletého výročí vzniku Spolku Čechů na Slovensku, který se stal zárodkem všech současných českých a moravských krajanských sdružení v SR, a současně v duchu nevyhnutné potřeby generační výměny, bez níž je ohrožena další perspektiva spolku. Uvádí to i zpráva Výboru ČSB, již v plném znění publikujeme.

Milé kolegyně, vážení kolegové a drazí hosté,
máme za sebou další dvouleté období činnosti a dnes stojíme před úlohou zhodnotit jej a otevřeně si říci, jakou cestou by se měl spolek ubírat dále. Sešli jsme se v roce, kdy jsme si připomenuli dvacáté výročí vzniku nejstaršího českého krajanského sdružení po rozdělení republiky – Spolku Čechů na Slovensku. Proto je na místě připomenout si hned úvodem i památku jeho zakladatele Ing. dr. Jiřího Kozáka. Jak asi většina z vás pamatuje, v roce 1994 necelý rok po založení se na první celoslovenské Valné hromadě přejmenoval na Český spolek na Slovensku, jenž se před osmi lety na jaře 2005 rozpadl na jednotlivé samostatné regionální organizace, a tak vznikl dnešní Český spolek Bratislava.
Na začátku této hodnotící zprávy mi proto dovolte zvláště poděkovat jménem současného výboru ČSB každému, kdo se jakýmkoliv dílem přičinil o to, že i po předcházejících nelehkých letech jsme se tu dnes opět mohli sejít a znovu se zamýšlet nad tím, jak pokračovat v našem společném úsilí o naplnění cílů, vytyčených v našich stanovách. V první řadě naše poděkování patří těm, kdo jsou ve vedení našeho krajanského spolku od samého začátku – a to jsou Mgr. Marta Hrušovská a Ing. Petr Stahl, kterým i touto cestou přejeme pevné zdraví a ať to mezi námi ještě vydrží dlouhá léta.
Dotáhnout náš spolek až za hranici dvacetiletého výročí znamenalo překonat nejednu složitou zkoušku vytrvalosti a sebezapření. Náš velký dík proto patří i ostatním, kdo obětavě připravují jednotlivé akce, a v první řadě těm, kdo svůj volný čas prosedí dlouhé hodiny nad řešením byrokratických, účetních a dalších povinností, bez nichž by spolek v dnešních podmínkách nemohl existovat. A věřte, že svým rozsahem to někdy přesahuje administrativu menší firmy. Ovšem s tím zásadním rozdílem, že u nás tato práce není placeným zaměstnáním a už vůbec ne nějakým druhem podnikání. Takže prosím o velký potlesk zvlášť pro předsedkyni spolku Ing. Hanu Husenicovou a její oporu Ing. Dagmar Večernou, na jejichž bedrech leží celá neskutečně náročná hospodářská a administrativní zátěž, bez níž bychom nemohli dělat to, co se nám podařilo.

Kulturní večery ČSB Výbor
Samozřejmě velký dík za to náleží i dalším členům výboru, který v uplynulém dvouletém období pracoval v následujícím složení (v abecedním pořadí): Mgr. Marta Hrušovská, Ing. Hana Husenicová – současná předsedkyně ČSB a členka Výboru pro národnostní menšiny při Úřadu vlády SR, Ing. Milan Klubal – zapisovatel, Ing. Jiří Nevřela, Jarmila Smyčková, Ing. Petr Stahl – tajemník, Ing. Dagmar Večerná a Mgr. Jiří Výborný, místopředseda. Dalším členem výboru byl zvolen doc. RNDr. Emil Běták, DrSc., který se však záhy pro velké zaneprázdnění omluvil a přestal se práce výboru aktivně zúčastňovat. Členkami Revizní komise byly p. Franzová a Cibulková.
Jak jste asi zaznamenali, výbor pracoval v podobném složení jako předcházející období, ovšem v nižším počtu. Ano, naše řady ubývají i na úrovni výboru, a co je horší, někteří současní členové výboru už před touto konferencí avizovali ukončení aktivní činnosti ve spolku z různých příčin, ale o tom bude ještě řeč v souvislosti s prezentací kandidátů před volbou nového výboru na následující období. I proto doufáme, že se mezi účastníky dnešní konference najdou nové tváře, jež jsou ochotny věnovat svůj čas práci pro druhé.
Početní oslabení výboru se promítlo i do skutečnosti, že se nescházel až tak pravidelně jako v minulosti, většinou v prostorech skromné jednací místnosti, kterou nám poskytl Csemadok v zadním traktu této budovy na přízemí. I když toto řešení nikdy nebude z dlouhodobého hlediska vyhovující, je otázka, zda hledání jiného řešení je ještě na programu dne.

Naše aktivity
Kulturní večery ČSB V uplynulých dvou letech se nám podařilo bez přerušení kontinuity nadále pokračovat v tradici kulturních programů a dalších aktivit, přičemž nejdříve chci zdůraznit jedno číslo: Český spolek Bratislava v posledních letech organizuje ročně více než dvacítku akcí (2012: 24, 2013: 21) převážně vlastními silami, co do počtu nemá mezi českými (ani moravskými) krajanskými spolky na Slovensku obdobu. Tyto akce organizujeme zejména díky finančním příspěvkům ze strany Úřadu zplnomocněnce vlády SR pro národnostní menšiny a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci podpory krajanských aktivit.
Většina těchto programů má spíše komorní charakter s účastí kolem půl stovky zájemců. Svým rozsahem a účastí okolo dvou set návštěvníků nejnáročnějším programem jsou pravidelné Vánoční koncerty, jež organizujeme ve spolupráci s uměleckou agenturou Interartists a její ředitelce Ing. Kováčikové chceme i touto cestou poděkovat za léta skvělé spolupráce. Vánočními koncerty tradičně vrcholí naše celoroční aktivity, proto chci i dnes připomenout, že ten nejbližší se uskuteční ve čtvrtek 5. prosince v Moyzesově síni Filozofické fakulty Univerzity Komenského na Vajanského nábřeží, o letošních hostech a dalších podrobnostech bude řeč v rámci diskuse.
Vánoční koncert ČSB 2012 Jak jsem už zmínil, za zvlášť důležité považujeme, že se nám podařilo zachovat tradici pravidelných setkání českých krajanů jednou až dvakrát měsíčně pod názvem Kulturní večery s programem uměleckého, hudebního nebo přednáškového charakteru, jež díky spolupráci s přáteli z Csemadoku pořádáme v tomto sále s bohatou historií. K programům, jež se setkaly s největším ohlasem, patří už tradičně například masopustní posezení s cimbálovou muzikou Burčáci, vystoupení Česko-slovenského komorního dua, barytonisty Jakuba Pustiny, posluchačů VŠMU s ukázkami písní a árií z české i světové klasiky, a tak dále. Ke kulturním zážitkům patřil i Večer s českou poezií v podání Marty Hrachovinové a Rudolfa Kvíze.
Velký prostor v našem programu dostávají přednášky, stále častěji spojované v rámci možností s videoprojekcí. Dovolte, abych v krátkosti uvedl alespoň některá témata z uplynulých dvou let: České výtvarnice na Slovensku (PhDr. B. Bachratý), zážitky z vědeckého pobytu v USA (doc. RNDr. E. Běták, DrSc. ze SAV), etnograf Antonín Václavík (PhDr. Ľ. Chorváthová ze SNM), 150 let založení Sokola, Čeští stavitelé v Bratislavě (Ing. Šályová), Vývoj etiky (ThDr. Jan Hradil), Česká menšina na Slovensku (PhDr. H. Zelinová ze SNM v Martině), Osudy českých rodin po Vídeňské arbitráži (dr. F. Vrábel z ČSOL) a podobně. K nim můžeme připojit i besedy s čerstvou držitelkou ocenění Významná česká žena ve světě, spisovatelkou a naší členkou PhDr. Marií Majtánovou nebo cestovatelem R. Vehovským ze Štěpánkovic u Opavy, případně tematický videoprogram Krásy ČR.
Z roka na rok větší oblibě se těší vlastivědné zájezdy, jež připravuje Ing. Nevřela, a na nichž naši členové mohli vloni navštívit Javoříčské jeskyně, hrad Bouzov a Loštice, na podzim města Chropyně a Kroměříž, letos Telč, Dačice a Slavonice nebo nedávno Slavkov u Brna (mimochodem stejný cíl byl přede dvěma lety zrušen z důvodu nízkého zájmu, letos kapacita autobusu ani nestačila pro všechny zájemce).
ČSB na Bouzově 2012 Kolísavý zájem jsme zaznamenali u tvůrčích dílen pro naše nejmenší, věnované velikonočním a vánočním tradicím, jejichž štafetu v posledních letech převzala výtvarnice Eva Bachratá-Linhartová. Připomínám proto, že nejbližší tento program je naplánován na sobotu 7. prosince a jako vždy prosíme účast dětí předem nahlásit na zabezpečení materiálu na výtvarné práce a malé občerstvení.
V předcházejícím období se podařilo obnovit víkendové turistické vycházky zejména po stopách českých osobností v Bratislavě, jichž se zúčastňovala asi dvacítka členů, ještě vloni byly dvě, letos žádná.
Příznivý ohlas mezi členy Spolku má rozesílání blahopřání k životním jubileím našich členů, o něž se z prostředků výboru obětavě v současnosti stará paní Jarmila Smyčková.
Z dalších akcí ještě vzpomeňme tradiční setkání u Památníku československé vzájemnosti na nábřeží Dunaje, kde jsme už dlouhá léta spoluorganizátorem díky Ing. Petru Stahlovi, který naši účast na této akci pravidelně zabezpečuje. Kromě toho se naši členové příležitostně zúčastnili dalších akcí organizovaných českými spolky v rámci Slovenska, případně dalšími partnery.
Naše předsedkyně Ing. Husenicová se jako členka Výboru pro národnostní menšiny při Úřadu vlády pravidelně zúčastňuje zasedání se zplnomocněncem pro národnostní menšiny na Úřadu vlády SR, předtím na Ministerstvu kultury SR. Také je v kontaktu s Komisí Senátu Parlamentu ČR pro krajany a Zplnomocněncem pro krajanské záležitosti při Ministerstvu zahraničních věcí v Praze, dále s velvyslanectvím České republiky a také s vedením dalších českých spolků na Slovensku, s nimiž udržujeme nadále přátelské kontakty a vzájemně se informujeme o našich aktivitách. Rovněž zastupuje náš spolek na některých veřejných a společenských akcích, na něž bývá občas přizvána, případně ji zastupuje někdo z členů výboru.

České stopy v Bratislavě s historikem dr. Holčíkem Média
Jako skromná výkladní skříň našeho spolku slouží už deset let webová stránka cesi.sk, přestože většina našich členů, kteří nepoužívají internet, ji asi nikdy ani neviděla. Jde o nejstarší stránku, informující o české menšině na Slovensku, dlouhá léta jedinou – dnes podobnou už mají i české spolky v Košicích a Liptovském Hrádku, a také Slovensko-český klub v Košicích. Jako zatím jediná z nich byla zařazena před pěti lety do programu Národní knihovny v Praze „Webarchiv“, zaměřeného na archivaci digitálních informací o Češích a české kultuře i v zahraničí. V posledním roce kromě informací o naší činnosti a pozvánek stránka zařazuje stále častěji i historický kalendář událostí a osobností českého původu, jež po sobě zanechaly na Slovensku stopu. Ročně na ní také evidujeme na dvě desítky různých dotazů a nabídek, to znamená, že se stává i využívaným kontaktním bodem s veřejností, jež by se jinak o nás asi nedozvěděla.
Pokud jde o prezentaci české komunity ve slovenském rozhlase a televizi (RTVS), snažíme se vycházet vstříc tvůrcům podobných programů, avšak ty se připravují převážně v Košicích, takže nepokrývají naši oblast. V případě zájmu jiných médií poskytují členové výboru individuální stanoviska, některá z nich jsme také publikovali na stránce cesi.sk.

Spolupráce
Už jsem zmínil kontakty předsedkyně ČSB s některými institucemi, u některých se zastavím podrobněji. Zvláště chceme ocenit, že s příchodem Mgr. Jadlovského (jehož mnozí znáte i osobně z našich setkání) do funkce tajemníka velvyslanectví se výrazně zlepšila komunikace a vzájemná informovanost se zastupitelským úřadem. Velmi si vážíme jeho osobního zájmu o aktivity krajanů, který vyjádřil i osobní účastí na více našich akcích, co v minulosti nebývalo zvykem. Doufáme, že tyto vztahy zůstanou minimálně zachovány na této úrovni i po ohlášené výměně velvyslance.
Zvláště si ceníme, že Velvyslanectví nadále přizývá zástupce našeho spolku do volební komise, přestože výsledky nedávných parlamentních a předtím prezidentských voleb jasně naznačují, že i když Bratislava stále patří mezi volební místa s největší účastí voličů v zahraničí, ve skutečnosti jen menší část z nich tvoří krajané a většina jsou lidé s volebním průkazem, tedy pouze na krátkodobém pobytu v SR.
Spolupráce s Českým centrem s příchodem nové ředitelky L. Zogátové dle očekávání výrazně ochladla, a zůstává jen na úrovni vzájemné výměny pozvánek s Mgr. Darovcovou. V této souvislosti jsme byli osloveni, abychom se stali jakýmisi garanty projektu České školy bez hranic, podporovaného Ministerstvem zahraničních věcí ČR, avšak na základě dosavadních zkušeností s minimálním zájmem ze strany našich členů i širší veřejnosti, jsme tuto nabídku neakceptovali.
Po odchodu bývalé ředitelky Ing. Sivekové se také zúžily kontakty se slovenským zastoupením CzechTourismu.
Velmi dobré – bez ohledu na rozdělení celoslovenského spolku – zůstaly naše vztahy s dalšími českými spolky na Slovensku včetně Slovensko-českého klubu v Košicích, i když v posledních letech už nejsou zdaleka tak intenzivní, co souvisí s převážně lokálním charakterem spolkových aktivit. Samozřejmě nás mrzí, že většina spolků trpí úbytkem i postupujícím věkem svých členů, co se projevuje, žel, už i na ukončení činnosti několika českých spolků.

Vánoční koncert ČSB 2012 Partneři
Standardní zůstávají naše vztahy s partnerskými organizacemi v Bratislavě, pod něž se výrazně podepsala skutečnost, že dnes si svůj program organizuje každá sama a ne vždy se o něm včas dozvědí i naši členové. Tradičně jako velmi dobrou hodnotíme spolupráci s vedením Kruhu přátel české kultury, jmenovitě jeho předsedou PhDr. Štefanem Vraštiakem. Naopak prakticky přestaly přicházet informace o činnosti Klubu občanů České republiky v SR.
V této souvislosti je na místě předejít opakovaným dotazům a v krátkosti zopakovat náš postoj k žádostem o sloučení krajanských sdružení v Bratislavě. Výbor Českého spolku Bratislava je nadále přesvědčen, že důvody, jež před téměř dvaceti lety vedly ke vzniku a následnému odtržení frakce, z níž vznikl KOČR, už dávno pominuly, i proto je v zájmu všech krajanů v Bratislavě, aby se naše síly sjednotily. Podobnou ochotu jsme však zatím nezaznamenali na druhé straně. Předpokládám, že i dnešní konference dá novému vedení spolku mandát na to, aby v tomto duchu pokračovalo i nadále.

Jak dál?
Před novým výborem ČSB, který vzejde z dnešní konference, stojí nelehká úloha. V krátkosti by se dala nazvat jako nevyhnutná generační výměna. Stále více jsme vystaveni odlivu členů především z věkových a zdravotních důvodů, ale nelze pochybovat o tom, že pod pokles členské základny se podepsalo i zhoršení podmínek pro aktivity spolku z prostorových hledisek a další nepříznivé faktory. Dožili jsme se dvacetiletí spolku a najednou se zdá, že nevíme, jak dál. Jasný signál o současném stavu členské základny dává konstatování, že v uplynulých dvou letech se do organizace akcí kromě členů výboru prakticky nikdo z dalších členů spolku iniciativně nezapojuje, při přípravě dnešní konference jsme zaznamenali jediný návrh na nového kandidáta do výboru, ale žádnou připomínku, týkající se zlepšení či zařizování našich akcí.
Nastal čas řešit i další otázky, jež čekají na nový výbor, jako je například nové sídlo a kontaktní adresa spolku, doposud registrovaná na domácí adrese tajemníka ing. Stahla, který oznámil, že po dvou desetiletích aktivní práce ve výboru spolku končí. S ním je spojena i značná část administrativního zázemí spolku (adresář členů a podobně), obsluha technických zařízení, výroba obálek na čtvrtletní bulletiny, a tak dále. Řešit situaci jako doposud, že za odcházející členy výboru si jejich úlohy přerozdělili zbývající členové, se při stále nižším počtu aktivních členů nedá donekonečna, a noví lidé, ochotni převzít aspoň část agendy, žel, nepřicházejí.
I díky pečlivé statistice ing. Stahla víme, že po dlouhých letech stagnace počtu na úrovni okolo 450 našich členů v posledních letech pokračuje úbytek, a už dnes je zřejmé, že po novém roce, kdy budou vyškrtnuti ti, kdo neuhradili členský příspěvek, zřejmě klesneme ještě hlouběji pod hranici 300 členů. Považujeme to za logický důsledek nejen problémů, s nimiž spolek dlouhodobě zápasí, a o nichž už byla řeč. Ale také paradoxně vstupu obou našich republik do Evropské unie, čím – jak už bylo mnohokrát opakováno – nemůžeme očekávat zásadní změny v otázkách státního občanství a dalších, jež před dvaceti lety byly hlavní silou při vzniku první organizace české komunity v SR. Jak je známo, jsme zřejmě jedinou menšinou na Slovensku, jež se začala organizovat nikoli z důvodů jazykových, kulturních či vzdělanostních, ale především kvůli řešení sociálních otázek vyvolaných náhlým rozdělením bývalé federace. Aktivity kulturního charakteru přišly až následně v podobě snahy o zachování českého jazyka, ale také propagace české kultury a České republiky jako takové. I proto je pro nás důležité znovu se zamyslet nad tím, co dnes od Českého spolku očekáváme, a tedy jakým směrem jeho aktivity orientovat, a hlavně jak smysluplně přispět k jeho činnosti.
Je zřejmé, že výbor potřebuje nové vůdčí osobnosti manažerského typu, jež se dokáží orientovat v ekonomických otázkách, mají přehled a zkušenosti z administrativního řízení nějaké organizace nebo projektů, protože jen nadšení dnes už nestačí. I proto se dá předpokládat, že těžištěm našich aktivit v budoucnosti zůstanou jako doposud zejména kulturní, přednáškové či vlastivědné programy. Měli bychom udělat vše pro to, aby i naši partneři pochopili, že optimálním řešením na co nejlepší propagací České republiky a české kultury je, když se všichni, kdo o podobný cíl usilují, dokážou spojit a postupovat společně. I proto bychom měli nadále budovat co nejlepší vztahy s velvyslanectvím ČR, s Českým centrem i našimi dlouhodobými partnerskými organizacemi a dalšími subjekty a institucemi – na české i slovenské straně – v zájmu stále lepších možností na splnění tohoto cíle. Dosavadní zkušenosti naznačily, že z pohledu propagace českých osobností, kultury, vzdělanosti, vědy, techniky či jiných oborů lidské činnosti máme co nabídnout.
Rádi bychom uchovali tradici vlastivědných zájezdů, i když jejich realizace není jednoduchá. Zdá se, že jediné perspektivní řešení je ve spolupráci s externím partnerem, jehož se nám však zatím nepodařilo najít. V našem programu by měly zůstat tradiční akce jako Vánoční koncert pro co nejširší okruh našich členů a sympatizantů, setkání k výročí vzniku ČSR, mikulášské a velikonoční tvůrčí dílny a podobně. Samozřejmě bychom uvítali, kdyby od členů přicházely nové náměty a zejména ochota spolupodílet se na jejich realizaci.
Od nového výboru proto všichni očekáváme, že bude pokračovat v nastoupené tradici a dokáže najít nová řešení, jak zlepšit fungování, akceschopnost a přitažlivost spolku pro členy i širší veřejnost. Všichni dobře víme, že ne vždy je to jen o penězích, ale mnohé dokáže i ochota, nové nápady a v neposlední řadě odhodlání pokračovat v nastoupené cestě udržování ducha národního podvědomí a podpory všech aktivit české a moravské komunity v Bratislavě i v rámci Slovenska.

Děkuji Vám za pozornost
V Bratislavě 12. 11. 2013
Jiří Výborný, místopředseda ČSB
foto: Ing. Milan Klubal a autor