Zpráva o činnosti Českého spolku Bratislava

od výroční konference v roce 2015 do podzimu 2017

přednesená na Konferenci Českého spolku Bratislava 14. listopadu 2017) foto: Ing. Ladislav Bábíček
Milé kolegyně, vážení kolegové, drazí hosté! Máme za sebou další dvouleté období činnosti a dnes nastala chvíle, abychom v souladu s našimi Stanovami uzavřeli tuto kapitolu našeho krajanského spolku a dohodli jeho další činnost.

Příští rok si budeme připomínat čtvrt století existence našeho spolku. Zejména pro ty, kteří mezi nás přišli teprve nedávno, si dovolím uvést několik základních dat. Na jaře 1993 se z podnětu několika nadšenců, kteří chtěli upozornit na sociálně ekonomické aspekty náhlého rozdělení republiky pro nemalý počet občanů české a moravské národnosti, žijících najednou za hranicemi své vlasti. Byl to především ing. dr. Jiří Kozák, který se jako uznávaný statik ocelových konstrukcí podílel na výstavbě významných dominant obou našich hlavních měst – televizní věže na Kamzíku a její mladší sestry na pražském Žižkově. Jeho pravou rukou byla Mgr. Marta Hrušovská, dalšími průkopníky byli Alena Burianová, RNDr. Ivan Brouček, Ing. arch. Pavel Miškovič, Ing. Petr Stahl a Vlastimila Šikýřová. Těchto „sedm statečných“ 1. června 1993 podepsalo návrh stanov Spolku Čechů na Slovensku, jež byly 17. června 1993 registrovány na MV SR.

Myšlenka spolku v krátké době nadchla příznivce i v dalších slovenských městech, až se po necelém roce na první Valnou hromadu sjeli zástupci devíti poboček od Trnavy po Košice. Na ní rozhodli o změně struktury a přejmenování, proto od dubna 1994 se náš spolek stal jednou z regionálních organizací Českého spolku na Slovensku. Ten se však na jaře 2005 rozpadl na samostatné české spolky.

Můžeme tedy s hrdostí tvrdit, že bratislavský krajanský spolek byl prapředkem všech současných sdružení české a moravské menšiny v SR.

Samozřejmě, mnohé se dalo udělat lépe, kvalitněji, odborněji, úsporněji či naopak velkoryseji. Proto chci na úvod této hodnotící zprávy poděkovat jménem současného výboru ČSB každému, kdo nebyl jen pasivním členem našeho spolku, ale jakýmkoliv způsobem přispěl k našim aktivitám a k tomu, že jsme se tu dnes opět mohli sejít. V první řadě poděkování patří těm, kdo svůj volný čas prosedí nad řešením byrokratických, účetních a jiných povinností, bez nichž by dnes spolek nemohl existovat. Prosím proto o velký potlesk pro předsedkyni spolku Ing. Dagmar Večernou, která se funkce obětavě ujala po minulé konferenci, i její předchůdkyni Ing. Hanu Husenicovou, na jejichž bedrech leží celá náročná administrativní zátěž, bez níž bychom nemohli dělat to, co se nám dařilo.

Výbor

Velký dík náleží i dalším členům výboru, který v uplynulém dvouletém období pracoval v následujícím osmičlenném složení (v abecedním pořadí): neúnavný a obětavý fotograf, kameraman a promítač Ing. Ladislav Bábíček, jemuž patří zvláštní poděkování, že po náhlé tragické smrti Ing. Stahla obnovil seznam členů, místopředsedkyně Ing. Hana Husenicová, zapisovatel Ing. Milan Klubal, hospodář Ing. Jaroslav Kníž, všem známý organizátor zájezdů Ing. Jiří Nevřela, patronka našich hudebních programů paní Jarmila Smyčková, předsedkyně Ing. Dagmar Večerná a tajemník Mgr. Jiří Výborný. Členkami Revizní komise byly paní Dokulilová, Drdošová a Mgr. Hrušovská.

Jak odznělo ve zprávě na minulé konferenci 2. prosince 2015, výbor sice přišel o jednací místnost ve dvoře této budovy, avšak už krátce nato se podařilo dohodnout se správcem budovy pronájem jiné místnosti, která představuje neporovnatelně lepší zázemí. Připomínám to i proto, abych přilákal nové členy výboru, neboť jak každý vidíte, mladší krev a nové nápady potřebujeme jako sůl.

Z usnesení minulé Konference nebyl splněn jediný bod, a to navrhované zvýšení členského příspěvku ze 3,50 € na 5 €. Po důkladném přehodnocení finanční situace výbor podpořil návrh předsedkyně, že aktuálně to není potřebné, naopak vzhledem k věkové struktuře členů by to mohlo mít nepříznivé následky. Na tomto místě připomeňme, že podle pečlivě zpracované statistiky Ing. Bábíčka v tomto roce k 31. říjnu 2017 zaplatilo členský příspěvek už jen 237 členů, a to je velký pokles. Ze statistiky také vyplývá, že jen osm z nás je mladších 59 let, nejpočetnější věkové kategorie jsou 70–79 a 80–89 let, každá z nich pokrývá okolo 80 členů, 12 našich členek a členů je starších 90 let.

Naše aktivity

V uplynulých dvou letech se nám podařilo nadále pokračovat v tradici společenských programů, jejichž počet se dlouhodobě pohybuje kolem dvacítky ročně (2015:19, 2016:18), do konce letošního roku 2017 očekáváme 19 akcí. Většinu z nich organizačně pokrýváme vlastními silami a díky finančním příspěvkům ze strany Úřadu zplnomocněnce vlády SR pro národnostní menšiny – program Podpora kultúry národnostných menšín a také Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci podpory krajanských aktivit. Dlouhodobě se většiny našich programů účastní v průměru zhruba půl stovky návštěvníků.

Naším nejnáročnějším programem rozsahem i účastí okolo dvou set návštěvníků jsou pravidelné Vánoční koncerty, které představují jakési vyvrcholení celoroční činnosti a příležitost veřejně prezentovat náš spolek. Jsme rádi, že se nám daří udržet kvalitní náplň těchto koncertů, jak o tom svědčí vystoupení pražského pěveckého sboru Musica Bohemica a vloni brněnské smyčcové Graffovo kvarteto provázené uměleckým přednesem herečky Marie Durnové. V této souvislosti chci připomenout, že nejbližší Vánoční koncert se uskuteční ve čtvrtek 7. prosince 2017 v 18 hod. v Moyzesově síni Filozofické fakulty Univerzity Komenského a vystoupí na něm Spiritual Kvintet z Prahy.

Významnou akcí byla zatím nejrozsáhlejší výstava děl českých a moravských výtvarníků ve spolupráci s manželi Bachratými, nad níž převzala záštitu velvyslankyně Lívia Klausová. I když se uskutečnila krátce před minulou konferencí ČSB, příznivý ohlas na ni dozníval ještě v hodnoceném období, i proto výbor chce výstavu zopakovat v roce 2018 se zvláštním zaměřením na 100. výročí vzniku ČSR a 25. výročí našeho spolku. Podobné aktivity našemu spolku dělají velmi dobré jméno.

Za důležité považujeme, že se nám podařilo zachovat tradici pravidelných setkání českých krajanů jednou až dvakrát měsíčně s programem uměleckého, hudebního nebo přednáškového charakteru. Dovolte krátkou rekapitulaci uplynulých dvou let, kdy jsme v tomto sále s bohatou historií přivítali na besedách nejednou spojenými s videoprojekcí řadu zajímavých osobností: Například svými zážitky z různých koutů světa se s námi podělili tajemník velvyslanectví Mgr. Ondřej Pometlo a naši členové Ing. Jaroslav Kníž a RNDr. Emil Běták. O méně známých dějinách naší vlasti jsme besedovali s publicistou Stanislavem Motlem, historiky PhDr. Danielou Dvořákovou, CSc., dr. Štefanem Holčíkem a v Židovském muzeu SNM s dr. Vierou Kamenickou. O lidových tradicích přednášela Ing. Hana Husenicová a etnoložka Mgr. Katarína Nádaska, o úloze českých umělců při vzniku SND Dr. Jaroslav Blaho. Svými videoprogramy ze zájezdů nás potěšil Ing. Ladislav Bábíček, s kulturními pamětihodnostmi Moravy nás seznámil Ing. Jiří Nevřela.

Tradičně mimořádný zájem bývá o Hudební večery. Pravidelně k nám jezdí cimbálovka Burčáci z Uherského Hradiště. Mgr. Milada Synková nám představila sólisty SND: vloni Janu Bernáthovou a Jána Ďurča, letos Michaelu Šebestovou a Borise Prýgla; a s operetním programem u nás vystoupily soubory Belcanto Duo a Trio Impression.

Velké oblibě se těší vlastivědné zájezdy, díky obětavosti Ing. Nevřely a Ing. Večerné mohla část našich členů vloni navštívit na jaře Lešnou u Zlína a Luhačovice, na podzim zámek Milotice a Velehrad, letos na jaře Jaroměřice nad Rokytnou a Kralice, a nedávno Hrad Veveří a Brno.

Stále populárnější jsou díky výtvarnici paní Evě Linhartové Bachraté, jejího syna Radka, manželů Knížových a dalších spolupracovníků Tvůrčí dílny nejen pro děti, jež připravují dvakrát do roka a letos přibylo třetí podzimní setkání v exteriéru na Klepáči. Datum nejbližších mikulášských Tvůrčích dílen je v sobotu 5. prosince.

Do výčtu našeho programu patří tradiční vzpomínková shromáždění u Památníku česko-slovenské vzájemnosti 28. října, kde bychom chtěli ocenit vstřícnost a spolupráci s hlavním organizátorem programu poslancem Ondrejem Dostálem (OKS). Od instalace pomníku T. G. Masaryka vznikla nová tradice položení kytice 7. března, letos obohacená Velvyslanectvím o vystoupení moravské dechovky, která přijela i 28. října.

Příznivý ohlas má také rozesílání blahopřání k životním jubileím našich členů, o něž se obětavě v současnosti stará paní Jarmila Smyčková.

Oficiální kontakty a partneři

Naše místopředsedkyně Ing. Husenicová se pravidelně zúčastňovala jednání se zplnomocněncem pro národnostní menšiny na Úřadu vlády SR. Také je v kontaktu s Komisí Senátu Parlamentu ČR pro krajany a Zplnomocněncem pro krajanské záležitosti při Ministerstvu zahraničních věcí v Praze. Ve spolupráci se současnou předsedkyní Ing. Večernou také s velvyslanectvím České republiky a s vedením jiných českých spolků v SR včetně Slovensko-českého klubu v Košicích, s nimiž se vzájemně informujeme o našich aktivitách. Obě dámy zastupují náš spolek na různých veřejných a společenských akcích, případně je zastupuje někdo z členů výboru. Jak asi víte, letos vznikl nový Fond na podporu kultúry národnostných menšín, proto výbor vykonal všechny kroky na to, abychom i v něm měli zastoupení.

Výrazné zlepšení vztahů jsme v posledních letech zaznamenali se zastupitelským úřadem ČR v Bratislavě. Paní velvyslankyně Lívia Klausová se od svého nástupu osobně zúčastnila našich prestižních aktivit, aktivní kontakty udržujeme i s Mgr. Ondřejem Pometlem. Spolupráce s Českým centrem a se slovenským zastoupením CzechTourismu zůstává zejména na úrovni vzájemné výměny pozvánek.

Zvlášť si ceníme spolupráci se sdružením Csemadok, jež nám za přijatelných finančních podmínek pronajímá tento sál na naše aktivity, a také další místnost na setkání výboru a archivaci části naší agendy.

Pozitivně hodnotíme kontakty s vedením Kruhu přátel české kultury i po smrti jeho dlouholetého předsedy PhDr. Štefana Vraštiaka. Naopak, prakticky nedostáváme informace o činnosti Klubu občanů České republiky v SR. V této souvislosti je na místě v krátkosti zopakovat náš postoj k žádostem o sloučení krajanských sdružení v Bratislavě. Výbor ČSB je nadále přesvědčen, že důvody, jež kdysi vedly k oddělení frakce, z níž vznikl KOČR, už dávno pominuly, a je v zájmu všech krajanů, aby se naše síly sjednotily. Ochotu diskutovat o tom jsme však zatím nezaznamenali na druhé straně.

Média

Jako hlavní informační zdroj vydáváme nadále čtvrtletní Informační bulletin, který dostávají klasickou nebo elektronickou poštou ti, kdo uhradili členský příspěvek. Aktuální informace rovněž zařazujeme na internetovou stránku cesi.sk, na které ročně také evidujeme desítky dotazů a nabídek, co svědčí o významu této stránky. Spolupráce s jinými médii je příležitostná a vychází z jejich zájmu o konkrétní stanovisko nebo aktivity.

Jak dál?

Před výborem ČSB, který vzejde z dnešní konference, stojí nelehká úloha, o níž tradičně hovoříme jako o nevyhnutné generační obměně. Stále více jsme vystaveni odlivu členů z věkových a zdravotních důvodů. Projevuje se to i v tom, že v posledních letech se do organizace našich aktivit kromě členů výboru prakticky nikdo z řadových členů iniciativně nezapojil. Otevřena zůstává i otázka sídla spolku.

Jak je známo, jsme zřejmě jedinou menšinou na Slovensku, jež se začala organizovat nikoli z důvodů jazykových, kulturních či vzdělanostních, ale především kvůli řešení sociálních otázek vyvolaných náhlým rozdělením bývalé federace. Aktivity kulturního charakteru přišly až následně ve snaze o zachování českého jazyka, a také propagace české kultury a ČR. I proto je důležité znovu se zamyslet nad tím, co dnes od Českého spolku očekáváme, jakým směrem jeho aktivity orientovat, a hlavně jak smysluplně přispět k jeho činnosti.

Výbor by rád přivítal nové osobnosti manažerského typu, jež se dokáží orientovat v ekonomických otázkách, mají zkušenosti z administrativního řízení projektů, protože jen nadšení dnes už nestačí. Dá se předpokládat, že těžiště našich aktivit v budoucnosti zůstane jako doposud zejména na kulturních, přednáškových či vlastivědných programech. Měli bychom také udělat vše pro to, aby i naši partneři pochopili, že optimálním řešením na co nejlepší propagací ČR a české kultury je, když se všichni, kdo o podobný cíl usilují, dokáží spojit a postupovat společně. Dosavadní zkušenosti naznačily, že z tohoto pohledu máme co nabídnout a čím přispět.

Rádi bychom uchovali tradici vlastivědných zájezdů, v našem programu by měly zůstat tradiční akce jako Vánoční koncert pro co nejširší okruh členů a sympatizantů, setkání k výročí vzniku ČSR, mikulášské a velikonoční tvůrčí dílny a podobně. Samozřejmě uvítáme i nové náměty a zejména ochotu spolupodílet se na jejich realizaci.

Od nového výboru očekáváme, že bude pokračovat v nastoupené 25leté tradici a dokáže najít nová řešení, jak zlepšit fungování a přitažlivost spolku i pro širší veřejnost. Všichni dobře víme, že ne vždy je to jen o penězích, mnohé dokáže i ochota, nové nápady a v neposlední řadě odhodlání pokračovat v nastoupené cestě udržování ducha národního povědomí a podpory aktivit české a moravské komunity v Bratislavě i v rámci Slovenska.

Děkuji Vám za pozornost

V Bratislavě 14. 11. 2017

Jiří Výborný, tajemník ČSB