Informační bulletin č. 1 / 2020

záhlaví Bulletinu Vážení přátelé, členky a členové Českého spolku Bratislava, milí sympatizanti. Úvodem dovolte ještě jednou Vám všem i Vašim blízkým popřát hodně zdraví a štěstí do nového roku. Do rukou dostáváte první letošní bulletin s předpokládaným programem v prvním čtvrtletí 2020. Věřím, že si z něho vyberete dle svého vkusu a že se spolu uvidíme na našich akcích.

Krátké poohlédnutí za naší činností v uplynulém čtvrtletí
V posledním čtvrtletí roku 2019 tradičně činnost našeho spolku vyvrcholila řadou významných akcí. V listopadu to byla konference ČSB, jež se v souladu s našim stanovami koná každé dva roky, a kromě zhodnocení uplynulé dvouleté činnosti také volí výbor a revizní komisi na další období. Kulturním obohacením programu konference bylo hudební vystoupení sopranistky Jakuby Šeniglové s klavírním doprovodem prof. Anikó Patkoló. Následně si výbor ze svého středu zvolil předsedu, jímž se jednomyslně znovu stala Ing. Dagmar Večerná.
V prosinci to byl tradiční Vánoční koncert ČSB, na němž vystoupil sbor dětí a mládeže Kantiléna působící při Filharmonii v Brně. Závěrečnou akcí bylo tradiční předvánoční posezení s malým občerstvením, letos ho v první části obohatila projekce dokumentu Ing. Ladislava Bábíčka z listopadové návštěvy prezidenta ČR M. Zemana v Bratislavě a prohlídky Českého domu. Poté mezi nás zavítala paní Zuzana Marková z Velvyslanectví ČR, jež s sebou přivedla jako hosta předsedu Spolku přátel Vily Stiassni v Brně Zdeňka Musila, který nás obeznámil s historií této památky a pozval k její návštěvě.
Z předpokládaného programu se nepodařilo naplnit jedinou. Všem zájemcům o předvánoční tvořivé dílny se ještě jednou omlouváme. Důvodem jejich zrušení byla nepřítomnost výtvarnice Evy Bachraté Linhartové, která si jela do Prahy převzít Cenu Matěje Hrebendy, kterou uděluje Obec Slováků v ČR za přínos k česko-slovenské vzájemnosti a rozvoj vzájemných kulturních kontaktů. I touto cestou jí ještě jednou blahopřejeme! Přestože jsme se snažili najít náhradní termín na uskutečnění tvořivých dílen, sál Csemadoku byl beznadějně obsazen a nepodařilo se nám najít ani jiné vhodné prostory.

Program ČSB v prvním čtvrtletí 2020
Naše programy připravujeme většinou poslední úterý v měsíci (není-li uvedeno jinak) ve společenském sále v budově Csemadoku na Nám. 1. máje č. 10-12 se začátkem programu v 17 hod. Půlhodinu před začátkem můžete využít na volnou besedu, placení členských příspěvků, případně důležitá oznámení a dotazy.

Kulturní a společenské akce organizujeme s finanční podporou MZV ČR a Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Úterý 28. ledna v 17 hod.: Kulturní večer – „Náš člen po návratu z Malajzie“ – přednášku s videoprojekcí připravil člen výboru Ing. Jaroslav Kníž.

Úterý 25. února v 17 hod.: Kulturní večer – T. G. Masaryk a 100. výročí vzniku ČSR, host: PhDr. Dagmar Hájková, PhD., z Masarykova ústavu Akademie věd ČR v Praze.

Úterý 31. března v 17 hod.: Hudební večer – vystoupení lidové hudby Burčáci z Uherského Hradiště připomene masopustní tradice na Slovácku.

Sobota 4. dubna v 15 hod.: Tvořivé dílny – odpoledne pro děti a dospělé s výtvarnicí Evou L. Bachratou ( účast dětí prosíme nahlásit předem na tel. 0908 814 880 z důvodu zabezpečení občerstvení a výtvarného materiálu pro děti).

(Změna programu vyhrazena, více se dozvíte na našich pravidelných setkáních.)

Český dům
Někteří naši členové už měli příležitost navštívit nový Český dům v Bratislavě na Prepoštské ul. 9 (mezi Univerzitní knihovnou a Zichyho palácem na Venturské ul.) v rámci prohlídky organizované velvyslanectvím ČR, přesto výboru ČSB adresujete otázky, týkající se jeho činnosti. Podle informací, jež máme k dispozici, činnost Českého domu by měla začít v prvním čtvrtletí 2020 pod správou Českého centra, které se tam má na přelomu roka přestěhovat, a poté bude o programu Českého domu podrobněji informovat. Vzhledem k velikosti tamních prostor předpokládáme, že ČSB bude nadále většinu svých akcí organizovat dle možností v sálu Csemadoku. Rádi bychom však Českému centru navrhli organizovat tam výstavy výtvarníků českého a moravského původu, kteří s naším spolkem spolupracují. Samozřejmě, o programu Českého domu se budeme snažit Vás informovat.

České stopy
České centrum v Bratislavě spustilo v listopadu nový internetový projekt „České stopy“ (www.ceskestopy.sk), na němž chce informovat o všech akcích na Slovensku s účastí českých umělců a odborníků, jako jsou koncerty, přednášky, výstavy apod. Pozitivně hodnotíme, že mezi organizátory akcí, jež chce propagovat, zařadilo i krajanské spolky, mezi prvními uvádí i akce připravované Českým spolkem Bratislava.

Programy našich partnerů
Program Kruhu přátel české kultury najdete na jeho internetové stránce www.kpck.sk. O dalších událostech se dozvídáme často až krátce před jejich konáním, proto aktuální informace (i fotografie z našich akcí) sledujte na naší internetové stránce www.cesi.sk.

Členský příspěvek
Roční členský příspěvek v nezměněné výšce 3,50 € lze zaplatit osobně na našich akcích v sále Csemadoku, případně poslat na účet vedený ve Slovenské spořitelně, č. ú. SK6809000000000011479117 BIC GIBASKBX nebo poštovní složenkou. Do poznámky prosíme uvést jméno člena, abychom mohli plátce identifikovat.

Nezapomeňte nám nahlásit e-mailovou adresu, případně změnu poštovní adresy.

Vážení přátelé, věřím, že každý z Vás si v naší nabídce najde něco zajímavého a těším se na shledanou na našich programech.

Ing. Dagmar Večerná, předsedkyně a výbor ČSB

Bratislava, 12. ledna 2020