Výtvarné umenie a kultúra

PhDr. Bohumír Bachratý, CSc.

umelecký historik, kurátor výstav, publicista, Bratislava

V roku 2018 realizoval Český spolek Bratislava – ČSB veľkú expozíciu: „Výstavu tvorby výtvarníků českého, moravského a slezského původu z Bratislavy a okolí“ k 100. výročí vzniku Československa a k 25. výročí Českého spolku Bratislava (Galéria Slovenského rozhlasu 6.-30. 6. 2018). Vystavovalo 31 (vtedy žijúcich) umelcov, maliarov, sochárov, grafikov a ilustrátorov, výtvarníkov skla, keramiky a textilu. Zo staršej generácie to boli D. Buřil, K. Fulierová, A. Galková, J. Hoborová, I. Holešovský, A. Horváthová, J. Hovorka, V. Juneková-Melčáková, B. Kolčáková, V. Kudlík, E.B. Linhartová, G. Luptáková, Š. Pala, I. Piačka, K. Prudil, M. Radev, L. Snopková, J. Strachota, M. Studený, J. Šarman, Z. Šánský, M. Šimurda, A. Vojtášek, B. Votavová, J. Vyhnálek a mladší – R. Bachratý, L. Jamnická, D. Kaplanová, Z. Malénková, K. Smrčková a R. Vom. K výstave bol vydaný rozsiahly katalóg (40 str. formátu A4). Texty J. Výborný a B. Bachratý + výber z poézie vystavujúcich – M. Šimurda, J. Hovorka, K. Fulierová, V. Melčáková –Juneková, V. Kudlík a B. Bachratý (Jakub Bernard). V katalógu bol uverejnený (po prvý krát) menný zoznam 215 výtvarníkov a 23 umeleckých historikov, teoretikov, pedagógov a pamiatkarov narodených v Čechách, na Morave a v Sliezsku s kontaktom a pôsobiacich na Slovensku v 19. a 20. storočí. Na vernisáži výstavy vystúpil Jiří Pavlica a súbor Hradišťan.

K storočnici Československa bol (autormi) vydaný aj album 10 serigrafií „Pozdrav a Spoločne“ s československým zastúpením – K. Fulierová, V. Kudlík, E. B. Linhartová, R. Vom + L. Berger, I. Faško, M. Kellenberger, N. Kolčáková-Szákalová, V. Tekeľ, V. Vološin.

Výstava bola reprízovaná a doplnená pod názvom „O čem si rozpráva Česko, Slovensko, Morava“ v Galérii Slováckeho múzea v Uherském Hradišti (25.10.2018 – 6.1.2019, kurátorka Mgr. M. Martykánová.

Výstavou a katalógom tak ČSB „zastúpil“ k storočnici ČSR v oblasti výtvarnej kultúry a umenia (nielen v Bratislave) Slovenskú výtvarnú úniu i Slovenskú národnú galériu. V roku 2018 pokračoval ČSB v činnosti a práci uvedenej v Stanovách a publikovaných v Almanachu Českého spolku na Slovensku (Bratislava 1999, s. 44): „3. Formy a způsob činnosti, 3.4. Pravidelná kulturní, osvětová a veřejná činnost, která působí na rozvoj duchovní a hmotné kultury, všeobecné a odborné vzdělanosti členů Spolku. Tyto cíle se dosahují: a) pořádáním besed, přednášek, konferencí, přátelských setkání, výstav, zájezdů a podobné činnosti, b) podporou publikační činnosti…“.

Výtvarné kolektívne výstavy Českého spolku na Slovensku a potom Českého spolku Bratislava prebiehajú od roku 1996. Najskôr boli v Trnavskom divadle (1996-2000), od roku 2000 v Bratislave (a v niektorých ďalších mestách – Košice, Banská Štiavnica, Turčianske Teplice, Martin, Spišská Nová Ves, Piešťany, Uherský Brod, Uherské Hradiště). Z bratislavských výstav – Klub umelcov, Galéria Slovenského rozhlasu, Galéria Ardan, Slovenské národné múzeum, Galéria Umelka – boli významné:

2006 Českí umelci žijúci na Slovensku

2007 Diela českých výtvarníkov žijúcich na Slovensku

2008 České inšpirácie Podzim / Jeseň

2009 Sympózium Imprese: Podzim / Jeseň

2012 Poézia v duši a obrazoch

2013 České variace a inspirace

2015 Střetnutí a vzpomínky

2021 České malířství klasiky a moderny (ze sbírek Galerie u sv. Jakuba, Nový Bydžov)

2022 „22.2.2022“ a „Město a krajina“ s účasťou českých výtvarníkov a komentovanými prehliadkami pre Český spolek Bratislava

Osobitá bola expozícia ČSB v roku 2019 „Pozdrav mestu kultúry Banskej Štiavnici“, Slovenské banské múzeum / Galéria J. Kollára (aj s exkurziou členov ČSB na vernisáži výstavy). Jedinečné v rámci činnosti a pôsobnosti Českého spolku na Slovensku a Českého spolku Bratislava boli maliarske sympóziá „Imprese: Podzim / Jeseň“. Ich 6+1 ročníkov sa konalo v rokoch 1999-2012. Boli to sedemdňové tvorivé stretnutia malého kolektívu (4-8) spolu so spoluorganizátorkou Evou B. Linhartovou (1943 Praha – Bratislava) na viacerých miestach Slovenska: 1999 a 2001 Banská Štiavnica (Dom Slovenského fondu výtvarných umení), 2004 a 2006 Spišská Kapitula (Kolpingov dom, prézes vdp. P. Zaťko), 2008 Mierovo (Castel Penzion, Dr. K. Nagyová), 2010 Piešťany (Dom umenia, riaditeľka Dr. E. Bjeloševičová). Záverečné 7. Imprese boli v Štiavnických Baniach – Horná Roveň.

Všetkých ročníkov sympózií sa zúčastnila Eva B. Linhartová (1943 Praha), 6x J. Bezúrová, 3x K. Fulierová a V. Kudlík, 2x V. Melčáková-Juneková, D. Buřil, M. Šimurda, B. Votavová a 1x B. Augustínová, L. Snopková, K. Bekényiová, J. Mezřický, K. Prudil, Z. Malénková a K. Václavková-Makarová. Hosťami sympózií boli umelci z Prahy – Z. Hošek (1999), Marta a Pavel Vavrys (2001) a zo Žiliny L. Berger (2012). Každý ročník sympózia bol ukončený výstavou, reprízovanou aj v Bratislave, Košiciach, a inde. V rokoch 2006-08-10-2012 vytvorili sympozisti albumy originálnych kresieb v náklade 10 ks aj s poéziou sympozistov Imprese I.-IV. Škoda, že tieto maliarske sympóziá nezískali ďalšie dotácie a zanikli. Časť sympoziálnych diel však ostala v majetku ČSnS a ČSB.

V širšom kultúrno-spoločenskom kontexte mali sympóziá Imprese svoje špecifické klady a vklady. Boli vždy viac než výsledkom umeleckých dojmov v sympoziálnych číslach. Pre maliarov z Čiech, Moravy a Sliezska znamenali priame „slovenské“ inšpirácie. Bola to najmä autentická krajina i príroda okolia miest sympózií, ale aj história, kultúra i hodnoty ducha, poznania, kontaktov i trvalého vedomia vzájomnej spolupatričnosti už v rámci Českej a Slovenskej republiky od roku 1993.

Sympóziá ČSB Imprese obsiahli kus Slovenska. Štiavnické vrchy a Spiš, Piešťany i Žitný ostrov. Doma v Bratislave to boli predovšetkým už spomínané kolektívne tematické výstavy a v réžii autorov aj viaceré individuálne expozície umelcov žijúcich v Bratislave a blízkych ČSB – E. B. Linhartová, B. Kolčáková, R. Vom, J. Strachota, J. Šarman, D. Buřil, R. Němeček... V okruhu týchto výstav boli zastúpené aj československé výtvarnické manželstvá: Viera a Vincent Hložník, Tamara a Alojz Klimo, Anna a Anton Galko, Dorota a Rudolf Fila, Běla a Ignác Kolčák, Dagmar a Jaroslav Kočiš, Věruna a Dušan Junek, Kateřina a Róbert Makar; i manželstvá výtvarník / teoretik O. Bartošíková a Ľ. Kára, Eva B. Linhartová a B. Bachratý. Umelci „spřízněni volbou“, umením i občanským životom.

Po roku 1993 boli realizované niektoré výstavy aj v spolupráci s veľvyslanectvom Českej republiky v Bratislave a s Českým centrom. Vernisáží sa pravidelne zúčastňoval veľvyslanev Rudolf Slánský, ďalej kultúrny atašé a riaditelia Českého centra Rudolf Sedláček, Stanislava Bartošová-Wanatoviczová, Lenka Zogatová, Jana Buriánová. Po roku 2000 to boli predsedníčky ČSB Hana Husenicová a v súčasnosti Dagmar Večerná a tajomník Jiří Výborný. Bola to priateľská spolupráca i kultúrna diplomacia.

V súvislosti s oficiálnou diplomaciou to bolo niekoľko unikátnych akcií. Počas osláv výročia vzniku Československa 28. októbra organizovala ambasáda Českej republiky stretnutie a recepciu pre pozvaných zástupcov Slovenskej republiky a diplomatického zboru v Bratislave. Umeleckou „výzdobou“ týchto stretnutí v priestoroch Pálffyho paláca na Zámockej ulici boli diela umelcov z Čiech, Moravy a Sliezska, žijúcich v Bratislave. Bola to jedinečná prezentácia výtvarníkov z okruhu Českého spolku Bratislava na vysokej spoločenskej i diplomatickej úrovni.

ČSB však nezabúda ani na svoju občiansku bratislavskú pospolitosť. Prevaha jeho členov bola a je generáciou seniorov, ktorí boli a sú jadrom účastníkov vernisáží, besied, exkurzií. Obľúbené sú výlety, ktoré majú aj poznávací charakter. Pripravuje ich a sprevádza Ing. Nevřela. V rámci možností a dosahu sú zamerané na Moravu od juhu až na sever. Sú to mestá i obce, hrady a zámky, sakrálne stavby, parky a záhrady, na občerstvenie aj vinárstva a pivovary. To všetko s výkladom a informáciami už v autobuse a potom v objektoch: Břeclav, Hodonín, Uherské Hradiště, Luhačovice, Mikulov, Rajhrad, Buchlov, Žďár nad Sázavou, Kroměříž, Šternebrk, Olomouc, Opava a i. Videnie a poznanie krajiny, historických pamiatok a dedičstva dejín sa prelína do súčasnosti a k spomienkam prináša aj mnohé živé zážitky z ciest.

K spomienkam na osobnosti modernej českej výtvarnej kultúry 20. storočia patrili aj malé kunsthistorické prednášky s ukážkami reprodukcií tvorby významných českých maliarov: A. Mucha, J. Šíma, J. Čapek, Toyen, J. Zrzavý, F. Tichý, M. Medek. Skutočné originály priniesla výborná výstava Českej krajinomaľby klasiky a moderny (Bratislava, Galéria Umelka, 2021). Bola to vernisáž i komentovaná prehliadka aj s galeristom z Nového Bydžova Janom Benešom a s početným zastúpením členov ČSB. Pri týchto stretnutiach sme aj s trochou prirodzenej nostalgie spomínali na dávnu a slávnu spoločnú históriu Československa a našej kultúry. V jej rámci to boli aj spomienky na veľkých básnikov českého poetizmu: J. Seiferta, V. Nezvala, V. Holana i jedinečného spisovateľa a humanistu Karla Čapka.

Český spolek Bratislava má už svoju históriu. Členstvo staršej a strednej generácie, rozpätie svojej činnosti, akcie, cesty do prírody a do krajiny ľudí i do kúzelenj ríše „hájemství zraku“ (F. X. Šalda výtvarných umelcov a básnikov, lyrikov, filozofov a vizionárov. V nekonečnej línii a špirále i v polaritách minulosť-prítomnosť-budúcnosť sa pýtame aj v kultúre a umení, kedy a kde? Vladimír Holan nám odpovedá: „A právě tam. Je to hned za přírodou, / co nás má v paměti… / A právě tam jsou chvíle, / kdy nevíme, zda vykročení z pozadí / neznamená návrat do budoucnosti…“

Svoju budúcnosť má aj Český spolek Bratislava. Spočíva v generačnom, vekovom i rodinnom rozpätí a zastúpení členstva – starí rodičia-rodičia-pokolenie detí a mládeže. Tento fakt je najviditeľnejší v jedinečných akciách Spolku. Sú to tvorivé dielne pre deti a dospelých. Prebiehajú po roku 1995. Ich lektorkou je maliarka, členka Slovenskej výtvarnej únie a Spoločnosti voľných výtvarných umelcov Eva B. Linhartová, ktorá vtedy začala pracovať vo výbore ČSB, bola spoluorganizátorkou sympózií Imprese i mnohých výstav ČSB. Tvorivé dielne sú tematicky a časove zamerané na predvianočné a na jarné/veľkonočné, a neskôr aj na jesenné, blízke prírode i prostrediu bratislavskej Železnej studničky, kráse i ekológii zeme, vody i vzduchu. Podstatou dielní je autorská realizácia drobných pamiatkových vianočno-veľkonočných predmetov, ozdôb a darčekov z rôznych – spolkom a lektorkou zabezpečených – materiálov, matérií, farieb, papierov, textílií, prírodných plodov a podobne. Jesenné dielne navrhol syn Radek Bachratý (študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave a DAMU – Divadelnej akadémii múzických umení v Prahe). Pretrvávajúci a rastúci záujem o tvorivé dielne v dobe počítačov, elektronických médií, úžasnej, ale aj riskantnej a diagnostikovanej „digitálnej demencie“ je spojený s klasickým umeleckým citom, talentom i „hand-made“ malou umelecko-remeselnou tvorbou, estetičnom, radosťou a vierou, že „všecky krásy světa“, ako písal Jaroslav Seifert, ešte žijú aj v našej dobe. Český spolek Bratislava pripravuje na rok 2023 ďalší program aj v oblasti výtvarného umenia a kultúry.

Bohumír Bachratý (roč. 1942) v roku 1965 absolvoval štúdium dejín umenia na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V rokoch 1966-69 bol vedúcim odd. dokumentácie a propagácie Zväzu slovenských výtvarných umelcov v Bratislave. Celoštátny Zväz československých výtvarných umelcov vtedy sídlil v Prahe v budove Mánesa. Vtedy začali aj bližšie kontakty s českým výtvarným umením a umelcami, ktoré skromnejšie pokračujú dodnes: A. Hoffmeister, J,. Kolář, J. Jíra, V. Suchánek, M. Rittstein, V. Fiala, B. Jirků, O. Kulhánek, P. Oriešek, P. Paviňák, J. Svoboda, I. Bukovský, O. Zoubek, a mnohí ďalší v Čechách aj v Bratislave – R. Fila, M. Dobeš, T. Lugs, B. Kolčáková, K. Fulierová, v súčasnosti J. Šarman, J. Strachota, R. V. Němeček, D. Buřil… a najdlhšie manželka Eva B. Linhartová, ktorej som bol kurátorom viac než 30 individuálnych výstav. V rokoch 1972-2006 som prednášal dejiny umenia 19. a 20. storočia s ťažiskom na české a slovenské umenie a výtvarný život + semináre, exkurzie, sympóziá, monografie aj publicistika (najmä týždenník Mosty a v rokoch 1998-2007 mesačník Česká beseda, šéfredaktorka Mgr. Helena Miškufová). V roku 2001 pamätná medaila Ministerstva zahraničných vecí ČR „Za záslužnou a obětavou práci na poli českých a slovenských vztahů“, 2008 Cena Karla Čapka od Kruhu priateľov českej kultúry Bratislava, od 2010 dopisujúci člen Spolku výtvarných umělců Mánes Praha.

texty k fotografiám (klikem se naskenovaný snímek zvětší v samostatném okně, pozn. red.):

II. sympózium Imprese: Podzim / Jeseň 2001, Banská Štiavnica, účastníci hore: V. Melčáková-Juneková, B. Augustinová, v strede: M. Vavrysová, H. Miškufová (šéfredaktorka České besedy), E. B. Linhartová, P. Vavrys, B. bachratý, dolu: J. Bezúrová, L. Snopková.

2002 Prvá výstava na veľvyslanectve ČR v Bratislave (Hviezdoslavovo nám.) Theodor Lugs (1919 Praha-2000 Bratislava) Výber z diela. Na vernisáži 13.2. zľava: R. Sedláček (riaditeľ ČC), E. Lugsová, veľvyslanec R. Slánský, B. Bachratý (kurátor výstavy).

28. 10. 2008 Bratislava, Pálfyho palác, recepcia, zľava: R. Fila, E. B. Linhartová, A. Vojtášek, G. Luptáková, J. Bezúrová, B. Votavová, B. Kolčáková, B. Augustínová.

2013 České variace a inspirace, Bratislava, Galéria Slovenského rozhlasu, zľava: V. Kudlík, K. Fulierová, E. B. Linhartová, B. Votavová, I. Holešovský

foto: archiv B. Bachratého foto: archiv B. Bachratého foto: archiv B. Bachratého foto: archiv B. Bachratého foto: archiv B. Bachratého foto: archiv B. Bachratého foto: archiv B. Bachratého foto: archiv B. Bachratého