Milí přátelé,
v minulých letech vždy touto dobou velvyslanec České republiky na stránkách České besedy v krátkosti rekapituloval dění uplynulého roku. Stalo se to dobrou tradicí, na kterou bych rád navázal. Každý rok s sebou přináší mnoho důležitých událostí, a tak je pro mne nesmírně těžké vybrat ty, které by měly být v několika odstavcích zmíněny.
JUDr. Vladimír Galuška Rok 2004 nebyl v tomto ohledu jiný. Nebyl to rok jednoduchý, postavil před nás řadu výzev a problémů, s nimiž jsme se museli vypořádat, a zdaleka ne všem se žilo lehce. Bylo třeba uskutečnit některé reformy, jejichž dopad na obyvatelstvo nebyl vždy pouze pozitivní, a období, které po nich následovalo, nebylo vždy jednoduché. Řada z nás se musela uskromnit a obrnit trpělivostí. Můžeme však také říct, že mnoho věcí se v roce 2004 podařilo. Mnoha cílů bylo dosaženo. Mnoho úkolů bylo splněno.
Rád bych zmínil zejména jednu událost, která zásadním způsobem ovlivní dění v obou našich zemích a rozhodně změní životy jejich obyvatel. Dne 16. dubna 2004 se Česká a Slovenská republika společně s dalšími osmi státy staly členy Evropské unie. Byly tak završeny naše integrační snahy a splněn cíl, který si obě naše země v 90. letech stanovily. Jsme nyní součástí Evropské unie, a tak se musíme snažit, aby byla tím, čím ji chceme mít. Přesvědčme naše spoluobčany z ostatnÍch členských států Evropské unie, že jim chceme a můžeme býti opravdovými partnery.
První důležitý úkol již stojí před námi. Dne 29. října 2004 byla v Římě podepsána Smlouva o Ústavě pro Evropskou unii a nyní je třeba provést její ratifikaci ve všech členských zemích Evropské unie, tudíž i v České a Slovenské republice. Na Slovensku by měla její ratifikaci schválit Národní rada, v České republice dostanou občané možnost vyjádřit svůj názor na ni v referendu.
V roce 2004 jsme si připomněli 60. výročí Slovenského národního povstání, 60. výročí bojů na Dukle a také 15. výročí sametové revoluce a s ní spojeného pádu komunizmu v našich zemích. Přímí účastníci těchto událostí před lety bojovali za svobodu, demokracii a právo rozhodovat o svém budoucím osudu. Naše generace má tu výsadu a čest žít svobodně v demokratických státech a o svém budoucím osudu již plně rozhoduje sama tak, jak o tom předchozí generace mohly pouze snít.
Česká a Slovenská republika také bok po boku působí v NATO a zapojují se do jeho operací. Osvědčilo se i jejich společné působení ve Visegrádské skupině, ačkoliv by se mohlo zdát, že smysl její existence byl již naplněn vstupem do Evropské unie. Představitelé zemí V4 se však shodli na významu další spolupráce v tomto osvědčeném formátu.
Vztahy České a Slovenské republiky je možné nazvat dobrými sousedskými vztahy dvou zemí, které pojí nejen jejich geografická blízkost a společná historická zkušenost, ale zejména pevné a husté předivo mezilidských kontaktů. Bilaterální spolupráce mezi našimi dvěma zeměmi se v roce 2004 zdárně rozvíjela a uskutečnila se řada setkání na všech úrovních, jednání mezi vrcholnými představiteli našich států i setkání občanů při nejrůznějších příležitostech. Velmi úspěšně se rozvíjí spolupráce prakticky ve všech myslitelných oblastech, uskutečnila se řada akcí, které přilákaly pozornost občanů obou států. Jsem velmi rád, že těchto společných akcí přibývá a že se občané našich států stále více stýkají a spolupracují bez ohledu na to, že žijí ve dvou různých státech a dělí je státní hranice.
Když jsem v úvodu svého zamyšlení mluvil o změnách, které přinesl rok 2004, zmíním i změnu, která se odehrála na postu velvyslance České republiky ve Slovenské republice. Ing. Rudolf Slánský ukončil své dlouholeté úspěšné působení v této funkci a mně se dostalo té cti nastoupit v říjnu 2004 na jeho místo. Dovolte mi, abych vás ujistil, že podobně jako v letech předchozích jsou vám všichni pracovníci našeho velvyslanectví i nyní plně k dispozici a budeme rádi, pokud budeme moci k dalšímu prohlubování a rozvoji vztahů mezi našimi zeměmi přispět.
Jistě se budeme v příštím roce setkávat při různých příležitostech. Na tato setkání se již velmi těším a rád bych na závěr vyjádřil přání, aby rok 2005 byl úspěšný pro oba naše státy a jejich obyvatele a přinesl jim mnoho zdraví, štěstí, úspěchů a okamžiků, z nichž bychom se mohli společně radovat a na něž bychom mohli být hrdi.
Vladimír Galuška
velvyslanec