Letokruhy
Češi ve slovenské psychiatrii
Stejně jako v jiných oblastech i v medicíně, konkrétně v péči o duši, se příslušníci českého a slovenského národa často setkávají a různými způsoby ovlivňují. Pokusili jsme se zaznamenat působení našich rodáků v dosud nedávné historii pro dobu, kdy pamětníci odejdou.

Bratislava

Prof. MUDr. Zdeněk Mysliveček, DrSc. , nar. 13. 9. 1881 v Pelhřimově. Zemřel 11. 3. 1974. Promoval na české LF v Praze 1905. Od 1. 2. 1911 do 30. 6. 1912 sekundární lékař ústavu choromyslných v Dobřanech, potom asistent psychiatrické kliniky do 31. 7. 1919. V březnu 1917 habilitoval z psychiatrie a neurologie. V roce 1919 jmenován řádným profesorem psychiatrie a neurologie a přednostou kliniky pro choroby duševní a nervové na LF Univerzity Komenského v Bratislavě. V poválečných poměrech nedostavěnou kliniku zařizoval a získával potřebné vyšetřovací a terapeutické prostředky. Bez psychiatricky vzdělaných asistentů zřídil i samostatné oddělení pro nervové choroby. Budoval i fakultu a byl členem akademického senátu, lékařské rady a stálým soudním znalcem a místopředsedou soudní lékařské rady. V letech 1924 a 1925 byl děkanem této fakulty. V roce 1930 odevzdal už vzorně vedenou kliniku svému asistentovi Křivému. Od r.1930 do r.1957 vedl psychiatrickou kliniku v Praze se čtyřletou přestávkou vynucenou německou okupací. Publikoval učebnice ,,Všeobecná a speciální psychiatrie“, s kolektivem učebnici ,,Speciální psychiatrie“. Vydal první publikaci ,,Soudní psychiatrie“. V Bratislavě působil jako zakladatel slovenské klinické psychiatrie celých 10 let. Jeho žák prof. MUDr. Zoltán Klimo později vedl psychiatrickou kliniku v Košicích. Další jeho žák prof. MUDr. Karol Matulay se stal prvním slovenským profesorem psychiatrie, vedl nejprve bratislavskou a po nucené přestávce martinskou kliniku, kterou sám založil.
Prof. MUDr. Miroslav Křivý, nar. 23. 1. 1896 v Nové Říši na Moravě. Promoval 24. 4. 1920 po přerušení studia LF v r. 1918, kdy se dobrovolně přihlásil na pomoc Slovensku jako člen vojenské zdravotní služby po projevu prof. Mareše. Pod vedením prof. Myslivečka pracoval od r. 1921 na klinice jako sekundář. V r. 1924 studoval ve Francii na různých klinikách a ústavech. Po návratu publikoval a přednášel. 10. 1. 1929 u prof. Myslivečka habilitoval z neuropatologie a psychiatrie. Od r. 1930 vedl bratislavskou kliniku jako docent a po třech letech byl jmenován mimořádným a 1. 4. 1936 pak řádným přednostou kliniky. Vedl ji do roku 1937, kdy odešel do Brna. Po něm kliniku přebral prof. Krákora.
Prof. MUDr. Stanislav Krákora, nar. 18. 9. 1892 v Holubicích u Kralup nad Vltavou. Byl druhý habilitovaný žák prof. Myslivečka, pozdější přednosta kliniky v Hradci Králové. Promoval 27. 5. 1919. Od l. 7. 1919 se přihlásil na psychiatricko-neurologickou kliniku v Bratislavě. Zde se později stal klinickým asistentem a 1. 11. 1930 byl jmenován soukromým docentem neurologie a psychiatrie na UK Bratislava. Od roku 1937 vedl kliniku do května 1939, kdy v důsledku politických změn musel odejít do Prahy, kde pracoval na klinice do jejího zrušení Němci v r.1942. Publikoval texty ,,Forensní psychiatrie“ a ,,Všeobecná psychiatrie“. Založil psychiatrickou kliniku v Hradci Králové (1946), kterou vedl 13 let.
Doc. MUDr. Jan Prokop, nar. 14.2. 1903 v Praze. Promoval 2. 7. 1928. Už 1. 12. 1928 nastoupil jako sekundární lékař na bratislavskou kliniku. V lednu 1930 byl jmenován klinickým asistentem, ale téhož roku odešel s prof. Myslivečkem na pražskou kliniku, kde pracoval až do smrti 28. 9. 1952. Vydal monografie ,,Sebevražednost“ a ,,O zločinnosti z hlediska psychiatrického“.
PhDr. Jiří Jánošík, CSc., nar. 10. 11. 1935 v Uherském Hradišti, absolvent FF UJEP v Brně. Na poliklinice města Bratislavy na Mýtné působil v sedmdesátých letech jako psycholog.

Pezinok

Doc. MUDr. Ctirad Škoda, CSc., nar. 29.12. 1921 v Bratislavě. Promoval v Brně 1950, I. atestace 1956, II. atestace 1967. Působil určitý čas v Psychiatrické léčebně Pezinok v padesátých letech.

Veľké Leváre

MUDr.Rostislav Přibyl, nar. 22. 11. 1932 ve Zvoleně. Promoval v Bratislavě, I.atestace 1963. Pracoval v PL Veľké Leváre jako sekundární lékař od r.1958 do 1962. Od r. 1963 byl ředitelem až do odchodu do důchodu.
PhDr. Zdeněk Stránský, nar. 16. 06. 1932 v Ústí nad Orlicí, absolvent FFUJEP Brno. Pracoval zde v sedmdesátých letech jako psycholog.

Banská Bystrica

MUDr. Vladimír Velický vede nestátní ambulantní psychiatrické zařízení od devadesátých let až doposud. Předtím pracoval na Predné Hoře v ústavu pro léčbu závislých.

Kremnica

MUDr. Miroslav Zich, nar. 4. 11. 1933 ve Zlíně. Promoval v Brně 1962, I. atestace 1965. Pracoval jako sekundární lékař v Psychiatrické léčebně Kremnica od r. 1962 do r. 1966.
MUDr. Taraba zde pracoval jako sekundář v šedesátých letech.
MUDr. Oto Zuzan - od sedmdesátých do osmdesátých let také jako sekundární lékař.
PhDr. Jindřich Cupák, nar. 21. 12. 1940 v České Třebové, promoval na Karlově univerzitě v 1973, atestoval 29. 8. 1983. Jako klinický psycholog zde působil od 1. 7. 1976 do r. 2005. Od r. 1987 vedl úsek klinické psychologie a od r. 1992 byl stálým soudním znalcem z oboru klinická psychologie dospělých. Předtím pracoval od roku 1971 jako ošetřovatel a později jako psycholog v Žilině-Bytčici.
MUDr. Ivan Růžička, nar. v Brně 15. 1. 1947, vystudoval medicínu v Bratislavě a působil jako psychiatr v psychiatrické léčebně Hody a v lázních Vyšné Ružbachy, od 20. 6. 1990 je zástupcem primáře akutního oddělení v psychiatrické nemocnici profesora Matulaye.

Sučany

MUDr. Milan Vítešník, nar. 5. 2. 1937 v Košicích, promoval v Praze v r. 1962, atestoval v r. 1968. Pracoval v Martině od 1962 do 1963, potom jako sekundární lékař v PL Sučany. Od r.1965 byl asistentem na psychiatrické klinice v Martině, od sedmdesátých let zástupcem přednosty, později se stal ředitelem psychiatrické léčebny v Sučanech až do odchodu do důchodu.

Levoča

MUDr. Leonard Rektor pracoval na psychiatrickém oddělení Levoča jako primář. Předtím od r. 1937 do r. 1944 byl sekundárním lékařem v Ružomberku a Levicích.

Predná Hora u Muráně

MUDr. Pavel Hlubocký, nar. 18. 4. 1937 v Budoi (Rumunsko). Promoval v Bratislavě v r. 1960, 1. atestace v r. 1960, II. atestace v r. 1969. Pracoval jako sekundární lékař na psych. odd. v Nitře od 1960 do 1965, dále ve Výzkumném ústavu humánní bioklimatologie v Bratislavě 1965-67, jako primář v Psychiatrické léčebně 1967-71. V odd. súdnopsychiatrické expertízy pri ÚZNV Bratislava 1971-73, od r. 1973 byl ředitelem Odb. ústavu pre liečbu toxikománií Predná Hora. Pracoval dále jako primář v Psychiatrické léčebně Veľké Zálužie a naposledy Hody.

Ľubochňa a Tatranská Lomnica

Prof. MUDr. Vladimír Vondráček, nar. 23. 2. 1985 v Praze. Promoval 15. 2. 1919. Vedl pražskou kliniku od r. 1957 do r. 1970. Skripta ,,Obecná psychiatrie“, Speciální psychiatrie“, ,,Lékařská psychologie“. Publikoval ,,Fantastické a magické z hlediska psychiatrie“, ,,Hodnocení a jeho poruchy“. Ve státních lázních Lubochňa v letech 1923 a 1924 a v Tatranské Lomnici v r.1925 pracoval jako lázeňský lékař. Mimo letní měsíce dopoledne pracoval na Heverochově II. psychiatrické klinice a odpoledne ve své soukromé psychiatrické ordinaci pro privátní pacienty.

Košice

Prof. MUDr. Jaroslav Stuchlík, nar. v Podkrkonoší v Uhlířích. Vystudoval přírodovědeckou a později lékařskou fakultu. Studium si rozšiřoval v Mnichově. Doktorát získal v Curychu, pracoval ve Vídni, Paříži. Nostrifikoval v r. 1917 v Čechách. Po první světové válce byl při vzniku europsychiatrického ústavu a stal se jeho primářem v Košicích. Ojedinělou strukturu převzaly později i jiné nemocnice v ČSR. V Košicích působil do roku 1937. Po druhé světové válce působil krátce i v Bratislavě.
MUDr. Jan Hasilík, nar. 24. 1. 1916 Branky na Moravě. Promoce v Praze 1947, I. atestace 1952, II. atestace 1968. Asistent na klinice v Košicích, primář psychiatrického oddělení Žilina-Bytčica 1953-1965, primář psychiatrického oddělení Liptovský Mikuláš 1965. Jeho zájmem byla biochemie psychóz, pracoval jako soudní znalec.

Prešov

PhDr. Květa Vejmelková, nar. 23. 5. 1930 v Praze, absolventka FF UK Praha, pracovala v Psychiatrické léčebně Prešov v sedmdesátých letech jako psycholožka.

Mimo psychiatrii, a to na Výzkumném ústavu revmatických chorob v Piešťanech pracoval PhDr. Stanislav Heřmánek, nar. 18. 6. 1928 v Záříčí, absolvoval FF UK Bratislava. Působil zde do odchodu do důchodu asi v osmdesátých letech. Věnoval se výzkumu bolesti, ale i rehabilitaci. Zpracoval Jindřich Cupák