Jan Rajlich

Grafický design a Slovensko
Jan Rajlich

Výstavní plakát, 1988 Jan Rajlich - jedna z nejvýznamnějších osobností českého, evropského i světového grafického designu 20. století. Veliký mistr vizuální komunikace. Citlivý komponista písma, slova, obrazů, znaků a symbolů v harmonické jednotě především plakátu, ale též grafiky, knižních a časopiseckých obálek, emblémů, loga i komplexního vizuálního stylu a různých výstavních projektů a realizací.

Narodil se 10. dubna 1920 v Dírnu, okres Tábor. Studoval na Škole umění ve Zlíně (1939 - 1944) a již během studií pracoval ve firmě Baťa, v redakci novin, v oddělení reklamy a v grafické dílně. Ve Zlíně prožil i dramatická léta 1944 - 1945. Po roce 1945 začíná jeho aktivní tvůrčí činnost. Kreslí a maluje (hlavně krajinářské motivy), pořádá a zúčastňuje se prvních výstav, je redaktorem, referentem výtvarné výchovy, od roku 1949 je členem nového Svazu čs. výtvarných umělců, členem pracovního seskupení Kolektiv, předsedou umělecké komise Českého fondu výtvarných umění pro užitou grafiku aj.

Výstavní plakát, 1990

Po roce 1960 se soustřeďuje na užitou grafiku a plakátovou tvorbu, výstavní činnost, publicistiku i pedagogickou práci. V době let 1961 - 1988 vedl uměleckou komisi Brněnských veletrhů a výstav. V roce 1963 založil Mezinárodní bienále užité grafiky v Brně, které probíhá dodnes. Jan Rajlich měl blízké kontakty s Polskem (Krakovem), pak se stal známý v Evropě i ve světě. Působí v mezinárodních organizacích užitého umění - ICOGRADA, VIS COM, AGI, pořádá další výstavy doma i v zahraničí, publikuje. V grafickém designu využívá techniky síťotisku (serigrafie), realizuje též textilní díla - art protisy. Od roku 1983 (do 1988) přednáší aplikovanou sémiotiku a grafický design v kurzech postgraduálního studia průmyslových designérů a architektů na Vysoké škole technické v Košicích, též na VUT v Brně.

Radostné vertikální hemžení, koláž, 1990

Jan Rajlich je velikým propagátorem českého a slovenského grafického designu a plakátu především v rámci početných výstav této tvorby doma i v zahraničí. Byl též předsedou mezinárodní poroty 1. trienále plakátu v Trnavě (1991), členem mezinárodní poroty trienále Ekoplakátu v Žilině (1993), předsedou mezinárodní poroty 2. bienále knižního umění v Martině (1997), kde je též členem umělecké rady Bienále. V roce 2000 uspořádala Oravská galerie Dolný Kubín velkou mezinárodní výstavu „Hommage a Jan Rajlich senior - Svět přátel“. Výstavy se účastnilo 166 umělců ze 40 zemí celého světa. Slovenský grafický designér a dlouholetý přítel i spolupracovník Jana Rajlicha Dušan Junek byl organizátorem této expozice a též autorem loga pro Rajlicha, které reprodukujeme. Modrý reliéf, koláž, 1990 V souvislostech Jana Rajlicha a slovenského grafického designu je možné připomenout též novou fázi vývoje této disciplíny v Košicích. Zde již v roce 1972 prof. J. Dirhan ve spolupráci slovenských a českých umělců i teoretiků designu zakládá Průmyslový design na Strojnické fakultě tehdejší Vysoké školy technické. V roce 1990 byla na této fakultě vytvořena Katedra dizajnu, vedená T. Blonským.

S. Haščák, serigrafie

Dne 2. října 1998 byla pak zřízena Fakulta užitých umění Technické univerzity v Košicích se třemi katedrami - dizajnu, architektury a výtvarných umění. Katalog katedry dizajnu (2000) uvádí jména a personální obsazení katedry (docenti a odborní asistenti): J. Jarema - vedoucí katedry, T. Blonski, M. Drahovský, J. Haščák, D. Šuch, M. Vysoký, P. Wohlfahrt, E. Wiess, D. Tomko, M. Lukáč, F. Prezbruchý a A. Mihóková - sekretariát. Katedra má svou pedagogickou profilaci (bakalářské a magisterské studium) i vědeckovýzkumnou a uměleckou profilaci. Z mnohých vysokoškolských kontaktů školy (Bratislava, Zvolen, Wuppertal, Krakov) je možné připomenout i spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně.

D. Junek, logo pro J. Rajlicha

Grafik, designér, scénograf, ilustrátor Jozef Haščák (1948) absolvoval Vysokou školu výtvarných umění v Bratislavě (1966 - 1972) u prof. V. Hložníka a pak se vrátil do rodných Košic. Dnes vede Ateliér grafického a komunikačního designu. Po roce 2000 tady studovalo téměř 20 posluchačů. Z těch prvních to byli B. Hlaváč, J. Jurčišin, pak B. Kopnická, Z. Benešová, S. Čarnooký, H. Broniševský, M. Karasová i další. V ateliéru se kreslí, skicuje a navrhuje, pracuje a tvoří i s pomocí počítače, zkoumá se filozofie i psychologie tvorby a vnímání, využívá se též fotografie, kultivuje se barevná citlivost a emociální inteligence, to vše v interiéru školy, ale též na sympoziích a praxi v exteriéru i v rámci školních výstav.

To vše je blízké a bylo by možné ještě blíže to propojit s dílem a tvorbou, praxí i teorií Jana Rajlicha staršího i jeho syna Jana Rajlicha mladšího (1950), který úzce na dílo i činnost svého otce navazuje. Ještě jednou to vše ve prospěch síly, krásy i magie grafiky vizuálních komunikací: Informace a poselství.
Zvěst, oznam i doporučení. Slovo, obraz i znak jako záření i magnetizmus. Vizuální dotek a doteky významu. Němá a přece působívá řeč znaků, obrazů, forem, tvarů a linií i barev zakódovaných v díle a odkódovaných naší schopností i ochotou přijmout a pochopit signál i hodnotu díla.
Bohumír Bachratý