Od 1. září nové cestovní pasy ČR

Podle nového zákona, který Parlament České republiky schválil letos v březnu a nabude účinnosti 1. září, se mění podmínky pro vydávání cestovních dokladů. Podle informací Velvyslanectví ČR v Bratislavě budou nové cestovní doklady vydávané s dobou platnosti delší než jeden rok obsahovat vždy strojově čitelné, biometrické a další údaje stanovené zákonem, včetně digitálního zpracování fotografie občana a jeho popisu. Od 1. září 2006 se budou vydávat cestovní doklady s prvním biometrickým údajem – zobrazením obličeje, od 1. května 2008 pak i s druhým biometrickým údajem – otisky prstů. Cestovní pas obsahující strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji se vydá s územní platností do všech států světa a s dobou platnosti pět let dětem od 5 do 15 let, nebo na deset let občanům starším 15 let.
Občan při podávání žádosti o vydání cestovního pasu s těmito novými prvky nebude vyplňovat tiskopis žádosti, pouze předloží:
1) osvědčení o státním občanství ČR (občanský průkaz ČR),
2) rodný list,
3) oddací list,
4) pokud je vdovec/vdova, úmrtní list partnera/ky,
5) pokud je rozvedený/ná, rozsudek o rozvodu + oddací list,
6) doklad o VŠ studiu,
7) cestovní pas ČR (pokud má),
8) povolení k pobytu pro cizince (je-li žadatel jeho držitelem),
9) cestovní pas SR (je-li žadatel jeho držitelem),
10) občanský průkaz SR (je-li žadatel jeho držitelem),
11) 1x foto 3,5 x 4,5 cm (čelně na světlém podkladu a vzdálenost od kořene nosu k bradě musí být nejméně 1,3 cm),
12) pokud žadatel/ka měnil/la příjmení, ještě doklad o této změně. Žádost bude vytvořena a předvyplněna elektronicky na zastupitelském úřadě údaji, staženými z informačního systému evidence obyvatel. Součástí zpracování je vlastnoruční podpis občana určený k dalšímu digitálnímu zpracování.
S účinností platnosti nového zákona, který se týká cestovních dokladů, se mění i celá řada dalších podmínek. Například dítěti do pěti let se vydá cestovní pas bez nosiče dat s biometrickými údaji a bez strojově čitelných údajů, doba platnosti takového pasu je jeden rok. Dále je vyloučeno zastupování při řízení o vydání nového pasu na základě plné moci. Zákon stanoví nový důvod skončení platnosti cestovního dokladu, a to uplynutím tří měsíců ode dne změny příjmení, pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana. Změn je skutečně celá řada, a proto by se zájemce o vydání nového cestovního dokladu měl informovat na zastupitelském úřadě.
Nakonec ještě jedna důležitá informace: dosavadní cestovní doklady zůstanou v platnosti po dobu, na kterou byly vydány. Žádosti o vydání cestovních pasů dosavadního typu bude Velvyslanectví ČR v Bratislavě přijímat pouze do 31. července 2006.
(zprac. MIŠ)