Informace pro občany ČR - nový formát cestovního pasu

Z hlediska podávání žádostí o vydání cestovních pasů u zastupitelských úřadů ČR v zahraničí platí s účinností od 1. září 2006 především tyto změny:
Cestovní doklady vydávané s dobou platnosti delší než 1 rok obsahují vždy strojově čitelné, biometrické a další údaje stanovené zákonem, včetně digitálního zpracování fotografie občana a jeho podpisu. Od 1. září 2008 se budou vydávat cestovní doklady i s druhým biometrickým údajem - otisky prstů.
Cestovní pas obsahující strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji se vydá s územní platností do všech států světa a s dobou platnosti 5 let občanům starším 5 let a mladším 15 let, nebo 10 let občanům starším 15 let.
Žádost o vydání cestovního pasu obsahujícího strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji lze na území Slovenské republiky podat na Velvyslanectví ČR v Bratislavě. Občan při podávání žádosti o vydání cestovního pasu obsahujícího strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji nebude vyplňovat tiskopis žádosti, předloží následující doklady:
- aktuální Osvědčení o státním občanství ČR (pokud žadatel/ka nevlastní platný občanský průkaz ČR)
- rodný list
- oddací list (pokud se žadatel/ka ženil/vdávala v roce 1993 a později, tak je nutný český oddací list)
- pokud je/byl žadatel/ka vdovec/vdova, úmrtní list partnera/ky
- pokud je/byl rozvedený/ná, rozsudek o rozvodu manželství - oddací list
- doklad o VŠ titulu
- cestovní pas ČR (je-li žadatel/ka jeho držitelem)
- povolení k pobytu pro cizince (je-li žadatel/ka jeho držitelem)
- cestovní pas SR (je-li žadatel/ka jeho držitelem)
- občanský průkaz SR (je-li žadatel/ka jeho držitelem)
- 1 x foto 4,5 x 6 cm, kdy žadatel/ka bude fotografem snímán/a čelně na světlém podkladu
- pokud žadatel/ka měnil/a příjmení, doklad o změně příjmení.
Žádost bude vytvořena a předvyplněna elektronicky na zastupitelském úřadě údaji, staženými z informačního systému evidence obyvatel. Na žádost žadatele doplní pracovník zastupitelského úřadu nepovinné údaje (tituly). Součástí zpracování žádosti je vlastnoruční podpis občana určený k jeho dalšímu digitálnímu zpracování. Nebude možné, aby občan při podání žádosti o vydání cestovního pasu obsahujícího strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji na zastupitelském úřadě současně žádal o vydání matričního dokladu ze zvláštní matriky v Brně nebo vydání osvědčení o státním občanství. Zpracovaná žádost se vytiskne s vyobrazením obličeje a podpisem žadatele a předloží se žadateli, který svým podpisem potvrdil její správnost a úplnost.
Je-li žádost podána u zastupitelského úřadu, cestovní doklad obsahující strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji se vydává ve lhůtě do 120 dnů. Je-li žádost o takový doklad podána u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, lhůta pro vydání je 30 dnů.
Všechny zastupitelské úřady ČR v zahraničí nadále budou přijímat žádosti o vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez biometrických údajů, jehož dobu platnosti novela omezuje na 6 měsíců. Tento cestovní pas, je-li žádost podána u zastupitelského úřadu, se vydá ve lhůtě do 60 dnů. Je-li žádost podána u příslušného obecního úřadu s rozšířenou působností, vydá se ve lhůtě do 15 dnů.
Občanovi mladšímu 5 let se vydá cestovní pas bez nosiče dat s biometrickými údaji a bez strojově čitelných údajů, který neobsahuje digitální zpracování fotografie ani podpisu občana. Doba platnosti tohoto pasu je 1 rok.
Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji lze převzít pouze u orgánu, u kterého byla podána žádost o jeho vydání.
Zastupování na základě plné moci při řízení o vydání cestovního dokladu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji, o doplnění údajů v tomto pase nebo při převzetí tohto pasu je vyloučeno.
Do cestovního pasu nelze od 1. září 2006 zapisovat občany mladší 15 let.
Od 1. září 2006 nelze provádět změny údajů o občanu mladším 15 let zapsaném v cestovním dokladu rodiče s výjimkou cestovního průkazu (zpravidla se jedná o změnu příjmení zapsaného občana mladšího 15 let). Dojde-li u občana mladšího 15 let ke změně údajů, bude muset občan mladší 15 let cestovat do zahraničí pouze s vlastním cestovním dokladem.
Zákon stanoví nový důvod skončení platnosti cestovního dokladu, a to uplynutím doby 3 měsíců ode dne změny příjmení občana, pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana.
Cestovní doklady vydané podle dosavadní právní úpravy zůstanou v platnosti po dobu, na kterou byly vydány.
Konzulární oddělení Velvyslanectví ČR