Spolkový kaleidoskop

Pocta, která potěší

Naše pravidelná setkání při muzice a občerstvení bývají obohacena povídáním o zajímavých osobnostech - hudebních skladatelích, básnících, spisovatelích. Poslední dvě schůzky byly věnovány dějinám Prahy podle F. Palackého. Stručné dějiny Prahy napsal na objednávku a měly sloužit pro průvodce vzácných hostů, kteří měli navštívit Prahu při příležitosti korunovace rakouského císaře Ferdinanda I. za českého krále a jeho italské choti, savojské princezny Marie Anny Karolíny, za českou královnu.
prof.  Ing.  Jan Lužný, CSc. Nehovoříme však jen o historii. Věnujeme se i vyprávění o lidech z nedávné minulosti a současnosti. S velkým zájmem jsme vyslechli povídání o diplomovaném agronomu Oldřichu Lužném, který působil v letech 1921 až 1939 v Liptovském Mikuláši jako vrchní zemědělský komisař a přednosta zemědělského oddělení. Právě s jeho jménem je spojen rozvoj zemědělství v oblasti Liptova.
Před třemi roky přišel do Liptovského Mikuláše návrh z moravské Lednice. Zdejší zahradnická fakulta se obrátila na tehdejšího primátora města, aby ocenil zásluhy Oldřicha Lužného začleněním do seznamu zasloužilých a významných osobností, které v minulosti působily na Liptově. V tomto dopise se připomínal také syn O. Lužného, rodák z Liptova, prof. Ing. Jan Lužný, CSc., jako významná osobnost československého zahradnického šlechtění a vysokého školství i veliký přítel Liptova a Slovenska vůbec. Loni jubilující osmdesátník žije dnes v Olomouci, ale po celý svůj profesní život úzce spolupracoval s kolegy ze Slovenska a vychoval mnoho slovenských zemědělských odborníků. Proto přišel návrh, aby byl J. Lužný zařazen mezi významné rodáky L. Mikuláše.
Až do loňského roku zůstala tato žádost bez povšimnutí. Znovu ji oživil až člen našeho Českého spolku. Za pomoci poslance Městského zastupitelstva v L. Mikuláši Ing. Vladimíra Stankovianského a účinného přispění ředitelky Muzea J. Kráľa PhDr. Daniely E. Komárové se začalo konat. Primátor města zaslal panu profesorovi J. Lužnému děkovný dopis, v němž ocenil přínos otce i syna v oblasti československého zemědělství a zahradnictví na Liptově i na Slovensku. Součástí ocenění byla také nejnovější monografie města Liptovský Mikuláš.
Za všechny členy Českého spolku na Liptově, všechny zemědělce a sadaře přejeme emeritnímu profesoru Janu Lužnému ještě mnoho krásných let v plném zdraví.
J. Rec a K. Prokop
Český spolek na Liptově