Český spolek Bratislava

Český spolok Bratislava (ČSB) je nepolitické občanské sdružení obyvatel Slovenské republiky hlásících se k českému, moravskému a slezskému původu, jejich rodinných příslušníků a dalších sympatizantů bez ohledu na státní občanství (Stanovy).
Pod názvem „Spolek Čechů na Slovensku" vznikl v roce 1993 (Z historie spolku) jako nejstarší organizace české a moravské národnostní menšiny ve Slovenské republice, v následujícím roce se s místními pobočkami v dalších slovenských městech transformoval na regionální organizace Českého spolku na Slovensku (ČSnS), jenž se v roce 2005 znovu rozčlenil na samostatné regionální subjekty.
Od svého vzniku spolek organizuje (i ve spolupráci s dalšími partnery) společenské a kulturní programy (Pozvánky), pro své členy vydává Informační bulletin a v letech 1995-2007 podporoval měsíčník Česká beseda, jenž se mimo jiné snažil mapovat dosud historiky opomíjené kapitoly o působení osobností českého původu v nejrůznějších odvětvích lidské činnosti na Slovensku v minulosti a dnes (Češi v SR - dějiny).
V koordinaci s ostatními Českými spolky v dalších slovenských regionech (viz Užitečné adresy) se ČSB podílí na zastupování české národnostní menšinu vůči orgánům a institucím SR i ČR, naši delegáti se zúčastňují jednání například Rady vlády SR pro národnosti a etnické skupiny nebo Stálé komise pro krajany Senátu ČR apod. Snažíme se tím přispět k praktické realizaci deklarovaných snah o nadstandardní vztahy mezi ČR a SR, zejména v otázkách státního občanství, řešení sociálních důsledků rozdělení bývalé federace, používání jazyků menšin, šíření rozhlasových a televizních programů apod.


Český spolok Bratislava (v souladu se zákonem o úředním jazyku) byl zaregistrován Ministerstvem vnitra SR 10. června 2005 pod ev. č. VV3/1–900/90–26177, následně bylo spolku přiděleno IČO 30797756 a DIČ 2022029900.

Členové ČSB se setkávají pravidelně na klubových večerech (tzv. Kulturní večery), případně na dalších akcích, jež organizuje Velvyslanectví ČR v SR, České centrum, Kruh přátel české kultury, Klub občanů České republiky v SR a další (viz Pozvánky). Výbor ČSB se setkává většinou dvakrát do měsíce.
Mimoto se snažíme organizovat další akce jako jsou přednášky, besedy, koncerty, ples, juniáles, zájezdy, oslavy výročí (28. říjen, 7. březen apod.) a jiné akce.
Pro členy vydáváme zpravidla čtvrtletně Informační bulletin, který informuje o těchto akcích i o dalších událostech, jež se týkají života Čechů a Moravanů v Bratislavě a na Slovensku.
Roční členský příspěvek je 3,50 €.

Členská přihláška ve formátu (2xA5) JPG nebo PDF.

Korespondenční (poštovní) adresa: Český spolek Bratislava, Vrútocká 26, 821 04 Bratislava 2

kontakt na předsedkyni ČSB:
e-mail: dagmar.vecerna@gmail.com
tel.: (+421/0) 908 814 880


O portálu cesi.sk

klikem zvětšíte    Nejstarší krajanskou webovou stránku ceskyspolek.sk spustil spontánně jako amatérský pokus 12. června 2003 tehdejší místopředseda bratislavské regionální organizace ČSnS Mgr. Jiří Výborný. Přestože šlo o naplnění jednoho z dlouhodobých cílů tehdejšího Českého spolku na Slovensku (ČSnS), jeho vedení v Košicích webstránku zakázalo pod záminkou, že nedalo souhlas na použití názvu spolku v doméně, navíc v té době připravovalo vlastní projekt csns.sk (2004-5). S výjimkou předsedů regionálních organizací ČSnS v Martině a Liptovském Hrádku o vlastní prostor na webstránce většina zbývajích RO neprojevila zájem, proto autor od 1. srpna 2004 přesunul její obsah na doménu cesi.sk, vyhrazenou především pro bratislavský krajanský spolek. Až do konce roku 2008 tak byla jediným volně dostupným zdrojem informací o Češích na Slovensku v minulosti až po současnost. Přestože od té doby postupně vznikaly další krajanské webstránky, cesi.sk nadále představuje nejkomplexnější soubor údajů a informací o českých a moravských krajanech na Slovensku, čemu podřídila i výběr nejzajímavějších nadčasových článků z měsíčníku Česká beseda (1995-2007). Kromě aktuálních informací o aktivitách krajanů a české kultuře v Bratislavě v posledních letech sestavuje unikátní kalendář jubileí významných událostí a osobností českého původu, jež na Slovensku zanechaly svoji stopu.
Od svého vzniku byla stránka financována ze soukromých zdrojů, ČSB ji finančně podporuje od svého založení v r. 2005, s použitím grantu MK SR a MZV ČR také zakoupil první počítač na její výrobu a aktualizaci.

e-mail na správce této webstránky: jirka@chello.sk nebo stručné oznamy bez příloh na jirka@cesi.sk.

Starší texty

Článek o RO ČSnS Bratislava z cyklu 10 let ČSnS v České besedě č. 2/2004:
Myšlenka založit organizaci Čechů v Bratislavě se zrodila krátce po rozdělení Československé republiky. Živnou půdou pro její naplnění byla obava, aby se neopakovaly události z let 1938, které měla ještě v dobré paměti zvláště starší generace. Důvodem byly i v rychlosti připravené mezistátní smlouvy, které postavily řadu lidí před neřešitelné problémy a situace, ohrožení jejich postavení v práci, v občanském i společenském životě.
Zájem o společnou organizaci Čechů na Slovensku se začal formovat při setkáních v bratislavské redakci česko-slovenského týdeníku Mosty. Nejvýraznější a organizačně nejzkušenější z této skupiny Čechů byl Ing.Dr.Jiří Kozák. Při organizování spolku obětavě spolupracovali RNDr.I.Brouček, Mgr.M.Hrušovská, Ing.Z.Luptáková, V.Šikýřová, Ing.P.Stahl. Hlásili se další: M.Hrušková, Ing.K.Junek, M.Mozolová, MUDr.J.Nohelová, RNDr.V.Pospíšil, Ing.E.Vlk, doc.J.Oborný, Dr.P.Khun, postupně i jiní. Byl ustaven přípravný výbor, který vypracoval stanovy. Bratislavští aktivisté oslovovali známé jednotlivce české národnosti v jiných městech Slovenska a vyzývali je ke vstupu do spolku.
Týdeník Mosty občas poskytoval prostor našim zprávám, dokud nezačal vycházet v Košicích náš vlastní měsíčník Česká beseda.
První období činnosti bylo charakterizováno úpornou snahou o dosažení dvojího občanství a zmírnění nevýhodného postavení Čechů na Slovensku. Nepodařilo se nám ho eliminovat dodnes. Paralelně s těmito aktivitami se však realizovaly i další činnosti, které jsme si uložili do stanov spolku - společenské a kulturní. Nezapomenutelné a hojně navštěvované byly České juniálesy v přírodě.
Pro pravidelná setkávání výboru i členů neměla regionální organizace nijaký vhodný prostor. Záchranou byl vstřícný přístup ředitelky vznikajícího Českého centra paní J. Hůlkové. Další ředitel a dramaturgie už ovšem tak vstřícní nebyli. S mnoha problémy, ale nakonec úspěšně, se podařilo zorganizovat důstojné programy k výročí 28.října, vzpomínky na zakladatele společného státu T.G.Masaryka i různá literární pásma. Vlastní malou kancelář se nám podařilo získat až v roce 2000. Kulturní programy dnes úspěšně a bez problémů realizujeme v nových prostorách Českého centra. Bratislavská organizace měla od svých začátků - a doposud má - výbornou spolupráci s Kruhem přátel české kultury. Byli podobnými bezdomovci, ale s vynikajícím intelektuálním potenciálem a zkušenostmi v organizování kulturních programů.
V Bratislavě jako hlavním městě SR je dostupná živá česká kultura špičkové úrovně, český tisk, výběr kanálů českých televizí, hostující divadla, koncerty. Kulturní činnost našeho spolku se proto musí zaměřit na oblasti, kde nám český prvek chybí. Organizujeme vzdělávací programy, zvláště z oblasti historie - ve smyslu dějin národa, ale i jeho literatury, hudby, výtvarného umění i připomínky lidových tradic různých krajů. Oblíbená jsou setkání s českými herci, ples, vánoční koncerty a samozřejmě zájezdy do Prahy i jiných českých měst.
Názory na nejzdařilejší akci se různí. Někdo klade na první místo některý z vánočních koncertů, které vesměs měly vynikající uměleckou i společenskou úroveň a jsou opravdu vyvrcholením celoročních aktivit. Náročný a oceňovaný i v slovenské odborné veřejnosti byl seminář k 28.říjnu v roce 2003. Mimořádně půvabná akce se konala rovněž v roce 2003, a to český Mikuláš pro děti spojený s hravou tvorbou vánočních ozdob.

Bratislavská ,,Nej...“
* Nejstarší člen - Danuše Horváthová - 93 let
* Nejmladší člen - Andrej Wsól - 24 let
* Počet členů, kteří za 10 let prošli RO - 991
* Počet registrovaných členů - 661
* Počet aktivních členů - 407, z toho do 60 let - 86, nad 60 let - 321

(zkrácený článek k 10. výročí vzniku ČSnS, uveřejněný v České besedě č. 2/2004)

Dosavadní předsedové české krajanské organizace v Bratislavě:
1993 - 1994 Ing. dr. Jiří Kozák, CSc. (Spolok Čechov na Slovensku)
1994 - 1995 RNDr. Ivan Brouček (přechod na Regionální organizaci Českého spolku na Slovensku = RO ČSnS Bratislava)
1995 - 2001 MUDr. Jana Nohelová
2001 - 2004 Ing. Petr Stahl
2004 - 2006 Mgr. Jiří Výborný (od 2005 přechod na Český spolek Bratislava)
2006 - 2016 Ing. Hana Husenicová
od 2016 Ing. Dagmar Večerná