Regionální organizace Českého spolku na Slovensku Liptovský Hrádok

Kontakt:
RO ČSnS Liptovský Hrádok, Fraňa Krála 485, 033 01 Liptovský Hrádok
telefon: (044) 5222 630, mobil: 0908 492 786
e-mail: csns.ro.lhradok@naex.sk
www.csns.sk

Z představení RO v rámci cyklu 10 let ČSnS v ČB č. 11/04:

RO Liptovský Hrádok
Po založení ČSnS v roce 1994 vznikla v Liptovském Hrádku iniciativa vedená Rudolfem Literou, na základě které se dne 7.února 1995 konala v zasedačce Městského úřadu v Lipt. Hrádku za účasti 18 občanů české národnosti ustanovující schůze a vznikl Místní klub při RO ČSnS Žilina. Na ustanovující schůzi byl zvolený výbor ve složení: Rudolf Litera - předseda, Jana Jurášová - tajemnice, Ing. Josef Rec, člen výboru za Liptovský Mikuláš a Ing.Milan Kudrna za Liptovský Hrádek. Členové výboru osobně šířili mezi svými známými informace o vzniku klubu, jeho záměrech a plánech, čím došlo k rozšíření členské základny tak, že ke konci téhož roku měl MK 57 členů. V začátcích fungování našeho místního klubu nám účinně pomáhal předseda RO Žilina Ing. Svatopluk Pach, a tak vedení liptovskohrádeckého klubu získávalo zkušenosti v organizování činnosti. Počet členů klubu se vstupem zájemců o členství hlavně z Lipt. Mikuláše zvýšil a v roce 1998 vznikla na základě doporučení vedení Spolku na Liptově desátá samostatná regionální organizace ČSnS, v níž jsou dnes organizováni Češi, Moravané, Slezané, ale i Slováci z Lipt. Hrádku, L. Mikuláše, Ružomberku a z Oravy. Předchůdcem dnešního předsedy Ing. Kudrny byl Rudolf Litera.
Stabilita vedení RO umožňuje organizovat činnost vzdělávací zajímavými a přitažlivými formami. Inspiraci nacházíme ve vlastních řadách, ale i v činnosti ostatních RO. O náplni a průběhu některých akcí informujeme prostřednictvím České besedy, kde nacházíme i náměty pro zkvalitňování vlastní činnosti. Organizujeme besedy o velikánech české vážné hudby s ukázkami díla B. Smetany, A.Dvořáka, B.Fibicha a dalších. Rozšiřujeme poznatky o tvůrcích literatury, ale i zábavy. Poznáváme oblasti světa, kam se málokdo z nás dostal a již asi nedostane. Bavíme se u kávy a muziky, která nás provází od dětství a která nám připomíná místa, kde jsme vyrůstali z dětských střevíců, učili se tančit a brali rozum pro období dospělosti.
Ne všichni členové RO se našich akcí pravidelně zúčastňují, většina je už v důchodovém věku. Mezi Lipt. Hrádkem a Lipt. Mikulášem je sice jen 10 km, ale jejich překonávání je pro mnohé ,,cestou na měsíc“. Poměrně veliká rozloha působnosti naší RO způsobuje, že někteří členové se mohou účastnit našich setkání opravdu jen sporadicky, vždyť cestovné jenom v jednom směru představuje až 150 Sk! Naše RO má sídlo v překrásném kraji, ale současně patří k jednomu z nejchudobnějších, a tak i nepravidelná účast by představovala neúnosné zatížení pro rodinu. Snažíme se však o hojnou účast, proto některé akce uskutečňujeme zvlášť v L. Mikuláši a zvlášť v L. Hrádku. Všichni členové RO jsou o činnosti informováni prostřednictvím občasníku ,,Informátor Liptov“, který jsme začali vydávat bez jakékoliv dotace v dubnu 2002 a doposud vyšlo 6 čísel.
Chtěli bychom vytvořit místní klub někde na Oravě, který by aspoň částečně řešil tuto situaci. Doposud se nám tento záměr nepodařilo uskutečnit.
Snažíme se také, aby se nevytrácelo češství našich členů i nečlenů české národnosti v oblasti Liptova a aby byly upevňovány i vztahy mezi Čechy a Slováky v regionu naší působnosti. Jako náš největší problém se v současnosti jeví zájem ze strany, odkud bychom očekávali přístup nejvstřícnější. Jedná se o dotace z České republiky, která při jejich poskytnutí požaduje spoluúčast z naší strany - a to ve výši až 70%, co je pro nás neúnosné. Členské nám nepostačuje ani na pokrytí nejnutnějších potřeb. Náš región leží v oblasti s téměř největší mírou nezaměstnanosti, v oblastech, kde je kabelový rozvod TV jen minimálně rozšířen, členitost terénu a jeho vzdálenost od ČR neumožňuje klasický pozemní příjem českých rozhlasových a TV stanic. Doposud tedy jediný styk s ČR a tím i s mateřským jazykem byl jen prostřednictvím knihoven – bohužel, i ten je v současnosti prakticky nemožný.

Liptovská "Nej..."

 • Nejmladší RO celého spolku (již 6 roků) - výzva pro současné MK v rámci celého spolku.
 • Nejmenší sídlo RO (L. Hrádok není ani okresním sídlem).
 • Nejstarší člence je 91 roků.
 • Nejmladší člence je 26 roků.
 • Nejroztroušenější členská základna (v sídle RO je jen necelých 24% členské základny).
 • Nejoblíbenější akcí naší RO je předvánoční setkání (které jsme poprvé organizovali již 3 roky před vznikem RO).
 • Nejvýše položenou pravidelnou akcí naší RO je vzpomínková akce v Žiarské dolině.
 • Nej - pravidelné posezení u kávy
 • - připomínání si velikánů české hudební tvorby
 • - spolupráce s Obcí Slováků z Karlovarska
 • - tříletá spolupráce Liptov-Plzeňsko (bohužel nepokračuje)
 • - navázání spolupráce s turisty z Brna a okolí
 • - spolupráce s Hradcem nad Moravicí
 • - zájem turistů z Ostravska o naši akci v Žiarské dolině, které se chtějí zúčastnit i v příštím roce
 • Náš plán na rok 2004

 • Pokračovat v akcích, které se v minulých letech osvědčily a dále nacházet a nabízet členům RO ČSnS L. Hrádok nové, přitažlivé formy i obsah činnosti organizace tak, aby byly lákavými jak pro členy RO, tak pro sympatizanty a otevíraly jim cestu ke vstupu do ČSnS.
 • Pro naši schůzkovou činnost a organizování akcí jsme díky pochopení Klubu vojenských důchodců (KVD) a vedení Posádkového klubu v Lipt. Mikuláši získali možnost využívat prostory (za výhodných podmínek), podobně je tomu i v Liptovském Hrádku v Městském kulturním středisku. Pro akce v přírodě se spoléháme hlavně na předpovědi meteorologů. Konají se však i navzdory nepřízni počasí a tak tomu bude i v budoucnu. Na VČS chceme omladit výbor RO (a ten si jistě poradí se všemi problémy).
 • Uskutečněné a plánované akce RO v roce 2004:
 • - leden - setkání u kávy a s českou hudbou
 • - únor - Valentýnské posezení
 • - březen - MDŽ
 • - duben - České Velikonoce
 • - květen - poslech české klasické hudby s komentářem
 • - červen - přátelské setkání s českou hudbou
 • - červenec - jdeme do přírody
 • - září - ,,Poznáš vlast svých předků“ - soutěž
 • - ,,Žiarská dolina 2004" . vzpomínka na oběti Záp. Tater
 • - říjen - 86. výročí vzniku ČSR
 • - Hrádecké arborétum
 • - listopad - videosoutěž
 • - prosinec - .České Vánoce 2004.
 • Výbor RO ČSnS
  Ing. Milan Kudrna - předseda, Jana Jurášová, Rudolf Litera, Jaroslav Povolný, Ing. Josef Rec