Regionální organizace Českého spolku na Slovensku Martin

Kontakt:
RO ČSnS Martin, Štúrovo nám. 8/6, 036 01 Martin
telefon: (043) 4131 989
fax: (043) 4230 136
e-mail: cesi-dok@stonline.sk
www.csns.sk

Z představení RO v rámci cyklu 10 let ČSnS v ČB č. 3/04:

RO Martin
Ustavující schůze martinské regionální organizace Českého spolku na Slovensku za přítomnosti 48 členů se konala v zasedací místnosti Městského úřadu v Martině 13. června 1994. Podle programu schváleného první valnou hromadou ČSnS bylo i jejím cílem zachování identity české komunity v Martině i v celém regionu Turiec, rozvíjení jejího života v oblasti kulturně společenské, vzdělávací, zájmové i občanské.
Uplynulých 10 let bylo naplněno intenzivní činností, která aktivní prací výboru přinesla svoje ovoce. Bylo tomu tak proto, že ihned od vzniku spolku jsme si byli vědomi, že k rozvíjení úspěšné práce je potřebná pomoc a spolupráce města, jeho Kulturního centra, institucí ve městě a médií. Mimo městský úřad a jeho kulturní zařízení jsme našli pochopení při zviditelňování naší činnosti u místních časopisů Nový Život Turce, Martinských novin, Turčianského Strojára, dále pak u Slovenského rozhlasu, studia Banská Bystrica, rádia Rebeca v Martině a později v televizi TVT Turiec. Významné pomoci se nám od samého začátku dostalo od redakce Česká beseda. Na stránkách tohoto ústředního měsíčníku je celá členská základna na Slovensku informována o naší činnosti. Televize TVT Turiec prostřednictvím videotextu informuje posluchače o našich kulturně společenských a jiných aktivitách.
Na dobrých výsledcích naší RO se podílí také příkladná spolupráce s Klubem přátel T.G. Masaryka a M.R. Štefánika, především zásluhou MUDr. Branislava Geryka, který je i naším členem. Pořádáme společné vzpomínkové akce při oslavách vzniku ČSR, Martinské deklarace, narození TGM a při výročí narození a úmrtí MRŠ.
Otevřením Dokumentačního centra české kultury na Slovensku v Martině 25.11.1999 byla zahájena velmi dobrá spolupráce zásluhou jeho vedoucí PhDr. Hany Zelinové. Podílíme se na pořádání různých kulturně společenských akcí, jako jsou výstavy osobností českého původu, vědecké konference a na muzeálním projektu SNM-EM v Martině "Češi na Slovensku", který se týká působení Čechů, Moravanů a Slezanů v turieckém regionu.
Společně s Kluby Poláků a Bulharů hledáme užší spolupráci při výměně zkušeností a v rámci prohlubování slovanské vzájemnosti. Dobrou spolupráci máme také s Turčianskou galerií, kde se také spolupodílíme na pořádání výstav významných osobností z České republiky. Podobně spolupracujeme i s Turčianskou knihovnou, do níž přispíváme na nákup českých časopisů. V současné době byla zahájena spolupráce s dalším partnerem, městským Klubem důchodců.
Naši členové oceňují zřízení české knihovny v martinském Kulturním centru, kterou vede Ing. Milan Ramach. Knižní fond je pravidelně ročně doplňován novinkami z poskytované dotace MZV ČR.
Významnou událostí u příležitosti 5. výročí vzniku spolku v roce 1999 bylo vydávání vlastního regionálního časopisu Info-Zpravodaje. Ten zvláště oceňují členové, kteří se ze zdravotních nebo jiných vážných osobních důvodů nemohou na akcích zúčastnit.
Mimořádnou událostí v životě naší martinské regionální organizace byla návštěva předsedy Senátu Parlamentu ČR Petra Pitharta a beseda s členy výboru v Kulturním centru , za přítomnosti členů delegace Senátu a velvyslance ČR Rudolfa Slánského a velvyslance SR v ČR Ladislava Balleka. Zde Petr Pithart ocenil činnost naší RO a naši spolupráci s městem, která přispívá k obohacení kulturně společenského života. Současně přislíbil pomoc a podporu při řešení problémů, které považuje za plně oprávněné.

Výbor RO ČSnS: Josef Vajdl - předseda, Ing. Karel Dorazil, Ing. Milan Holotík, Jana Křížová, Vladimír Lidák, Jitka Petrikovičová, Jaroslava Rabiňáková, Ing. Milan Ramach, Jana Rašmanová, Stanislav Šneberk, Ing. Josef Trávníček
Revizní komise: Jiří Kovanda - předseda, Josef Vacek, Blažena Zemanová

Martinská "Nej …"
* Nejlepší kulturně společenskou akcí byla oslava 80. výročí vzniku ČSR a beseda výboru s velvyslancem ČR v Bratislavě Rudolfem Slánským. Dobré bylo i setkání národnostních menšin v Martině s kulturním programem při vstupu do třetího tisíciletí.
* Nejlepší akcí v oblasti vzdělávání byl pětidílný seriál "Expedice k Rudému moři" v podání prof. MUDr. Františka Novomeského CSc., přednosty soudního lékařství Martinské fakultní nemocnice, jehož koníčkem je sportovní potápění.
* Nejlepšími akcemi vlastivědných střed byla přednáška s videoprojekcí Ing. Josefa Trávníčka "Hrady a zámky jižních Čech" a Jany Křížové a Stanislava Šneberka "Metropole západních Čech - Plzeň".
* Největší účast (152) byla při oslavách 80. výročí vzniku ČSR. Dále pak na setkání národnostních menšin při vstupu do třetího tisíciletí s kulturním programem za účasti 128 členů.
* Nejlepším zájezdem byl třídenní zájezd na jižní Moravu. Pak třídenní zájezd do Českého ráje spojený s návštěvou partnerského města Jičín, Prachovských skal a Hrubé skály, hradu Kost, Trosek, Valdštejna a zámku Hrádek u Nechanic a Humprechtu u Sobotky.
* Nejvyšší počet členů od vzniku RO ČSnS v Martině byl v roce 2001, a to 264. V současnosti máme 231 členů. Úbytek nastal především z důvodu přestěhování do ČR, úmrtím nebo ze zdravotních důvodů.
* Nejstarším členem RO je Ing. Jaroslav Chaloupka, narozen v roce 1919 v Třebíči na Moravě, absolvent Vysoké školy technické v Brně, členem RO od roku 1994.
* Nejmladším členem RO je Jan Greguš, narozen v Martině, matka Češka, otec Slovák, členem RO od roku 1994.
* Největším úspěchem v občanské oblasti bylo iniciování dvou petic ústavním a vládním činitelům ČR možnosti získání státního občanství ČR.
* Největšími problémy jsou pro nás vysoký věk členů (42 žen a 34 mužů je ve věku nad 70 let) a omlazování naší RO, pozdní schvalování a přidělování finančních prostředků z MK SR na dotace projektů, a také velice náročné a obsáhlé vyplňování žádostí na projekty.

Náš plán na rok 2004
OBLAST KULTURNĚ SPOLEČENSKÁ
Setkání národnostních menšin s kulturním programem
Vzpomínkový večer s Ladislavem Chudíkem a jeho hosty z Brna
Vzpomínková oslava 154. výročí narození T.G. Masaryka
Oslava svátku Den matek s kulturním programem
Shromáždění k 86. výročí vzniku ČSR a Martinské deklarace
Slavnostní koncert k 10. výročí ČSnS
Setkání s jubilanty za I. a II. pololetí 2004 s kulturním programem
Koncert v rámci Martinského hudebního podzimu
Beseda výboru se zástupci partnerského města Jičín v rámci Dny města sv. Martin
Spoluúčast na výstavě akvarelů českého malíře Jaroslava Vodrážky u příležitosti jeho 110. výročí narození ve spolupráci s Dokumentačním centrem české kultury na Slovensku v Martině
České Vánoce - tradice a zvyky

OBLAST VZDĚLÁVACÍ
Pokračování 9. ročníku vzdělávacího a poznávacího cyklu s videoprojekcí - země Evropy a Afriky
Pokračování 3. ročníku cyklu - Vlastivědné středy s videoprojekcí z míst v ČR

Oblast zájezdová - poznávací
Dvoudenní zájezd do Uherského Brodu za J. A. Komenským, Luhačovic a Kroměříže ve dnech 15.- 16.5.2004
Třídenní zájezd do Slovenského ráje ve dnech 3.- 5.7.2004

OBLAST TURISTICKÁ
Pro nenáročné turisty - vycházky do přírody
Výstupy pro náročné turisty

Oblast občanská
Iniciování získání státního občanství ČR i pro skupinu českých občanů, na kterou se nevztahoval zák. č. 194/1999 Sb. a zák. č. 357/2003 Sb.
Iniciování využívání českého jazyka při předkládání projektů na MK SR ne ve slovenštině, ale v češtině, ve smyslu Ústavy SR.