Regionální organizace Českého spolku na Slovensku Nitra

Regionální organizace Českého spolku v Nitře sdružuje krajany českého, moravcského a slezského původu v nitranském regionu, který je rozložený v okresech Nitra, Topoľčany, Vráble, Levice, Nové Zámky, Komárno, Partizánske, Zlaté Moravce a jiných míst, která jsou do Nitry nejbližší. RO Nitra přijímá a má sympatizanty i jiných národností z tohoto regionu. Aktivity vyvíjí především v organizování kulturně-společenských akcí, zajímavých přednášek zvláště z české historie, vycházky, společenská setkání, zajišťuje vystoupení předních moravských a českých umělců v Nitře a pod. Informuje a poskytuje informace k získání českého občanství a českého pasu.

Konkrétní informace poskytujeme na kontaktní adrese:

RO ČSnS Nitra, A. Hlinku 51, 949 01 Nitra

telefon: 037 / 7333 847

e-mail: ksmnr@nr.psg.sk

Z představení RO v rámci cyklu 10 let ČSnS v ČB č. 4/04:

RO Nitra
V roce 1993 se na výzvu Dr. Ing. Jiřího Kozáka přihlásily asi dvě desítky krajanů z nitranského regionu do právě vznikajícího Spolku Čechů na Slovensku v Bratislavě. Vzhledem k předpokládanému počtu krajanů z Nitry a okolí se prvním aktivistům V.Mackovi, M. Kohoutovi a Ing. J. Ludvíkovi podařilo svolat ustavující schůzi krajanské organizace na 13. duben 1994, který se tak stal dnem vzniku pozdější regionální organizace Českého spolku na Slovensku v Nitře. Členy prvního výboru RO se stali M. Kohout, J. Ludvík, V. Macek, J. Podhorská a A. Vávrová, za předsedu byl zvolen Vlastimil Macek. I když vznik RO nebyl jednoduchý, bylo to nadšení nejen organizátorů, ale všech přistupujících krajanů, které překonalo všechny těžkosti a problémy v začátcích naší RO. Mezi takové, z nichž mnozí se vystřídali ve funkcích členů výboru, patřili manželé Havlíkovi, obětavé ženy M. Šelingerová, J. Kečkéšová, M. Pavlíková, Š. Fábiková, A. Miškolczyová, z mužů to byli Mgr. V. Štourač, Dr. C. Ambros, Ing. Z. Metál a další.
Různé počáteční těžkosti, zejména finanční, organizační i prostorové se překonaly, organizace se rozšiřovala, plánované aktivity už dotované se realizovaly a stávaly se stále zajímavějšími. Tradiční jsou setkání při příležitosti výročí narození nebo úmrtí osobností českých dějin jako byli T.G.Masaryk, Dr. E. Beneš a M. R. Štefánik, anebo výročí vzniku ČSR 28. října 1918. Tato setkání vždy ve svém programu obsahovala vystoupení fundovaných historiků přednáškami, osvětlujícími tyto významné historické události, a úlohy osobností před a po vzniku ČSR. Kromě toho jsme mohli přivítat za posledních 10 let zajímavé a významné osobnosti jako byli konzul Velvyslanectví ČR v Bratislavě, historik a spisovatel Pavel Dvořák, ředitel hvězdárny, vědečtí pracovníci z Archeologického ústavu SAV, pedagogové z nitranských vysokých škol anebo i herci z divadla DAB z Nitry, mnozí z nich jsou naši krajané. Oblíbené byly krátké výlety a vycházky na Hrad, na vrch Zobor, do přírody. Postupně získané zkušenosti výboru RO vedly k plánování náročnějších aktivit, především se zaměřením na českou kulturu a to v podobě známých dechových hudeb Moravanka, Moravěnka, České buchty. Zpravidla tato vystoupení byla doplněna vystoupením sólistů z Národního divadla z Brna. Někdy se představila cimbálová muzika, humoristé a lidoví vyprávěči z Moravy. O tato vystoupení byl zájem i široké nitranské veřejnosti.
Za významné považujeme nalezení a slavnostní instalaci sochy prvního čs. prezidenta T. G. Masaryka v zámku v Topoľčiankách. Setkání na začátku a na konci roku se stala tradiční a jsou naplněna pestrým a veselým programem, vzpomínkami na národní a místní tradice, zvyky a obyčeje, což se odráží nejen v účasti, ale i v osobní aktivitě některých členů a sympatizantů. Za mimořádnou událost považujeme vznik Místního klubu v Nových Zámcích. Zásluhou pana Součka bylo umožněno našim krajanům z okresů Nové Zámky, Komárna a Galanty aktivně se zúčastňovat akcí ve spolupráci s kulturním střediskem v Nových Zámcích. Daří se spolupráce s Literárním klubem Janka Jesenského v rámci DAB. Kladně hodnotíme postoj VÚC a MÜ jako perspektivního partnera v zabezpečování programu národnostních menšin.
Začíná se rozvíjet spolupráce s družebními městy v ČR, a to s Kroměříží a Českými Budějovicemi i ze strany zájmů krajanské organizace. Za nejdůležitější v letošním roce považujeme veřejné shromáždění k 10. výročí vzniku RO ČSnS Nitra. Za tímto krátkým ohlédnutím do uplynulého desetiletí jsou stovky hodin obětavosti a úsilí všech těch, kteří se o toto v RO Nitra zasloužili.

Stáli u zrodu RO Nitra - foto vpravo

Nitranská "Nej …"
* Slavnostní instalace sochy prvního čs. prezidenta T. G. Masaryka v zámku v Topoľčiankách pod záštitou prezidentů ČR a SR v roce 2001.
* Vytvoření Místního klubu v Nových Zámcích v roce 2003 jako pojítko s našimi členy a sympatizanty v nejjižnějších okresech nitranského regionu.
* Již po několik let vystoupení umělců z ČR, především soubory známých dechových hudeb Moravanka, Moravěnka a České buchty, spolu se sólisty z Národního divadla z Brna.
* Cykly přednášek z historie českého a slovenského národa a besedy s významnými osobnostmi, historiky, spisovateli a vědeckými pracovníky odborných ústavů a vysokých škol.
* Společenské večery zvláště na začátku a na konci roku, zpravidla s kulturním programem, živou hudbou nebo jednotlivými muzikanty, povídání o národních zvycích a obyčejích za spoluúčasti mnohých členů a sympatizantů.
* Vydávání regionálního Zpravodaje od roku 2000 jako informačního prostředku a současně i kroniky dění v rámci regionální organizace jako zdroje informací o našich aktivitách pro místní a regionální úřady a instituce, také pro ty členy a sympatizanty, kteří se z různých důvodů nemohou zúčastňovat na plánovaných akcích.
* Nejstaršími členy jsou doc. Ing. Jiří Havelka (1920), MUDr. Eva Špaldonová (1920), Jaroslav Tůma (1920)
* Nejmladším členem je Tomáš Furmánek (1976)
* Nejvyšší účast vykazují společenské večery na začátku a na konci roku, zpravidla obohacené vyprávěním přítomných a vzpomínkami na tradice, zvyky a obyčeje v místech, kde prožili své dětství a dospívání. Značný zájem je o cyklus přednášek a hlavně besedy s přednášejícím, od něhož vyžadují další informace a fakta o přednášeném tématu, zvláště z historie vzniku ČSR a o životě a práci významných osobností.

Náš plán na rok 2004
Vstup do nového roku jsme zahájili setkáním členů a sympatizantů, abychom se trochu ohlédli za uplynulým rokem. Omezili jsme několik aktivit, které nebyly úspěšné a nebyly adekvátní vynaloženému úsilí na jejich přípravu. Letos se budeme znovu setkávat při významných výročích naší historie, jako je narození prvního čs. prezidenta T. G. Masaryka a vznik ČSR.
Jeden večer věnujeme již tradičním přednáškám o zajímavých otázkách, v tomto roku se podíváme na historii a kulturu města, ve kterém žijeme, a to z pohledu dlouholetých tradicí a kultury židovského obyvatelstva v Nitře i v širším regionu.
Bohatým kulturním programem si chceme na veřejném shromáždění připomenout 10. výročí vzniku Českého spolku na Slovensku, a tedy i naší RO Nitra.
Závěr roku chceme strávit v předvánočním a předsilvestrovském čase s členy, sympatizanty a dalšími přáteli na večeru plném veselí, zábavy, vzpomínáním na zvyky a obyčeje, které jsme kdysi prožívali v rodných krajích a které mají svou platnost a mnohé jsou i dnes přitažlivé a zajímavé.
Také bychom chtěli pokračovat již pátým rokem ve vydávání našeho regionálního Zpravodaje. Plánujeme vydat dvě čísla.

Výbor RO ČSnS: Miroslav Kohout - předseda, Dr. Cyril Ambros, Vladimír Bârger, Ing. Karel Černý, Šárka Fábiková, Jiřina Kečkéšová, Tomáš Smolka, Miloš Souček.
Revizní komise: Ing. Zdeněk Metál - předseda
Předsedové RO ČSnS:
Vlastimil Macek (1994-1996)
Ing. Josef Ludvík (1996-1998)