Regionální organizace Českého spolku na Slovensku Trenčín

Kontakt:
RO ČSnS Trenčín, Vladimíra Roya 3, 911 01 Trenčín
telefon: (032) 6528 102
mobil: 0904 425 810
e-mail: margitap@naex.sk
www.csns.sk

Z představení RO v rámci cyklu 10 let ČSnS v ČB č. 6/04:

RO Trenčín
Regionální organizace Trenčín se začala formovat postupně s dalšími organizacemi na Slovensku. Do čela několikačlenné skupiny se postavil Ing. Jaroslav Pečínka a JUDr. Věra Vondrichová. Zpočátku bylo asi 50 členů registrováno v Bratislavě, kam odváděli i členské příspěvky, avšak pro vzdálenost se žádných akcí nezúčastňovali. Tenkrát byla téměř všechna snaha věnována rozšiřování členské základny a získání vhodných prostor pro spolkovou činnost. K 7. dubnu 1997 bylo na seznamu 55 členů, z toho 2 z Dubnice, 4 z Nového Města nad Váhem, 1 z Prievidze, 2 ze Staré Turé a 46 z Trenčína.
Tato prakticky nesamostatná regionální organizace se postupně upevnila zásluhou Richarda Medala, Ing. Ivana Kubely, Ing. Pavla Zvědělíka a Marie Kudlové. Důležitým zlomem v naší činnosti byly výsledky ze zasedání celoslovenského výboru ČSnS v Tatranské Lomnici a zejména informace z přednášky o postavení Čechů v SR. Byl vytvořen přípravný výbor, který dostal za úkol připravit zakládající schůzi samostatné regionální organizace. Na dostupné adresy Čechů byla zaslána výzva o zapojení se do spolkové činnosti. Po písemné výzvě, ale hlavně osobní agitaci, se přihlásilo 36 členů. Přípravný výbor byl i jinak aktivní. Rozeslal českým politickým subjektům dopis ohledně řešení české otázky na Slovensku, zejména získání dvojího občanství. Odpovědi na naše výzvy však vcelku neřešily nic z našich představ o tom, jaké by mělo být postavení Čechů na Slovensku.
Konference v roce 1998 ustanovila nový výbor regionální organizace v čele se S. Štěpánkem a členy R. Medalem, I. Kubelou, a M. Kudlovou. V revizní komisi pracovali P. Zvědělík, Polanský a L. Fialová a organizace dostala určitý evidenční a hospodářský řád. V té době se výrazně zvýšil zájem o získání dvojího občanství, a tak počet členů a příznivců stoupl na 173.
Činnost regionální organizace začala být od roku 1998 intenzivní, pestrá a zajímavá. Škoda, že vyřešením dvojího občanství začal klesat zájem o spolkovou činnost. Úbytek členů až do dnešních dnů je velmi citelný. V posledních letech je ročně v průměru registrováno 60 členů. Vezmeme-li v úvahu, že v Trenčínském kraji se při sčítání lidu v roce 2001 přihlásilo 6 319 občanů k české národnosti, je naše práce v získávání členů velmi bolestná. Nízký počet členů, vysoký věkový průměr a absence mladší generace nedávají předpoklady ke kvalitní a pružné práci regionální organizace. Neustále bojujeme s nedostatkem vhodných prostor pro naši činnost, výbor mnohdy zasedá i v bytech svých členů. Pro společné akce jsme našli pochopení v Kulturním a metodickém centru Ozbrojených sil SR, kde se můžeme jednou měsíčně scházet.
Přesto ale za deset let existence regionální organizace došlo k řadě událostí, které vcelku českou komunitu spojily. Dost bylo uděláno i pro zvýraznění českého společenství v regionu Trenčína. Dostali jsme se do povědomí občanů při zabezpečování různých akcí. Jsme spoluorganizátory slavnostního předávání Ceny Karla Čapka v Trenčianských Teplicích. Při této příležitosti bylo vydáno několik pamětních poštovních razítek. Pozornost si rovněž zasluhuje Běh vzájemnosti, pořádaný ke 28. říjnu, o který je zájem nejen v okolí Trenčína, ale také na Moravě.
V poslední době rozvíjíme družební spolupráci s moravskými městy Štítná nad Vláří, Valašskými Klobouky a Brumovem. Na akcích těchto měst jsme jako spolupořadatelé, zejména v zabezpečování folklorních a hudebních skupin a v poslední době i v přípravě obnovení zničeného památníku T. G. Masaryka a M. R. Štefánika ve Valašských Kloboucích. Využíváme i Dětský tábor Ploština pro děti členů ČSnS.

Foto: Položení kytice u pomníku MRŠ před startem Běhu vzájemnosti

Výbor RO ČSnS
: Margita Pokrievková – předsedkyně, Ing. Danka Džupinková, Jiří Huk, Jiří Jež, Miloš Kristek, Marie Kudlová, Lidka Malá, Anna Nižňanská, Jaroslav Somr

Náš plán na rok 2004
Leden - druhý Společenský večer Českého spolku na Slovensku ve spolupráci s Klubem vojenských veteránů
Březen - setkání s MUDr. Martou Korecovou o zásadách diabetologie a dietologie s ohledem na starší populaci
Duben - velikonoční tradice – lidové obyčeje, pomlázky, kraslice, cukroví
Květen - Senátorský chodníček – společenskoturistický přechod hranice CZ/SR za účasti poslanců, senátorů, starostů
- Slavnostní udělení Ceny Karla Čapka za rok 2003 v Trenčianských Teplicích významným osobnostem kulturního života
Červen - Popovské slavnosti – tradiční setkání folklorních skupin
Červenec - Mezinárodní dětský tábor Ploština – pro děti ze Slovenska spolu s českými dětmi
Srpen - Setkání muzikantů v Bílých Karpatech
- mezinárodní setkání muzikantů v Brumově a Valašských Kloboucích
Září - konference regionální organizace
Říjen - 4. ročník Běhu vzájemnosti
- Slavnostní večer ke vzniku první ČSR 28. října
Prosinec - České Vánoce - tradice, zvyky a obyčeje, ukončení roku

Trenčínská „nej …“
- Když jsme před pěti lety uvažovali, jakou aktivitu vyvinout směrem k široké veřejnosti, museli jsme zvážit všechny naše možnosti. Prostory pro kulturní a společenskou činnost nemáme, a tak jsme zvolili „přírodu“. Využili jsme, že v našich řadách máme zkušené organizátory a odborníky běžeckého sportu. V Trenčíně chyběla běžecká akce pro všechny kategorie, od těch nejmladších až po nejstarší. To bylo předpokladem k organizování běhu, který jsme nazvali Běh vzájemnosti a který jepořádán ke 28. říjnu, ke dnu vzniku ČSR. Letos připravujeme již 4. ročník. Průměrná účast na závodech činí 120 závodníků a závodnic. Akce je uvedena v celostátní termínové listině – kalendáři běžeckých závodů. Běh vzájemnosti se koná v krásném prostředí na Ostrově v Trenčíně, mezi řekou Váh a Nosickým kanálem. Akce se stala záležitostí celé RO, kdy až 60% všech členů obětavě působí v různých funkcích. Veřejnost již pochopila, proč právě Český spolek pořádá tuto sportovní akci, která nejen propaguje naši RO, ale je i pojítkem mezi pohraničními oblastmi s cílem prohlubovat vzájemné přátelské vztahy. Předpokládáme, že i 4. ročník opět vylepšíme.
- Za druhé „Nej …“ považujeme rozvíjející se spolupráci s moravskou stranou. Již několik let máme družební dohodu s městem Štítná nad Vláří – Popov, kde každým rokem probíhají folklorní slavnosti, na něž jako spoluorganizátoři zabezpečujeme folklorní skupiny ze slovenské strany. V minulém roce byla akce obohacena odhalením pamětní desky M. R. Štefánika, který právě před 100 lety poprvé navštívil rodinu primáše Popovských hudců Jiřího Košelky. Již druhý rok se podílíme na přípravě i v účasti na Setkání muzikantů v Bílých Karpatech. Je to nově vznikající mezinárodní setkávání muzikantů na hradě Brumov a ve Valašských Kloboucích. Kromě hostů z Rakouska a Holandska je převážná část účastníků z oblasti Bílých - Bielych Karpat. Jde o tradiční akci Euroregionu Bílé – Biele Karpaty, s důrazem na eurointegrační tendence.
- Jako spolupořadatelé se podílíme na další akci v přírodě Senátorský chodníček. Jedná se o turisticko-společenský výlet Čechů a Slováků spojený s přechodem státní hranice SK/CZ. Zúčastňují se ho senátoři ČR, poslanci, starostové měst i obcí jak z české, tak i ze slovenské strany hranice.