Víte, že...
aneb co se v učebnicích dějepisu a vlastivědy nedočtete
(bez záruky posbíráno z různých publikací a tisku)


PhDr. Marie Majtánová,CSc.: Co bychom měli vědět o historii česko-slovenských vztahů
(z publikace Almanach Českého spolku na Slovensku, Bratislava, 1999)
1. PREHISTORIE
2. ZAČÁTKY NÁRODNÍHO OBROZENÍ
3. OD R. 1848 PO VZNIK SPOLEČNÉHO STÁTU
4. ČESKÁ POMOC SLOVENSKU
5. ROZBITÍ REPUBLIKY - ČEŠI VE SLOVENSKÉM STÁTĚ
6. OPĚT VE SPOLEČNÉ VLASTI
7. ROZDĚLENÍ REPUBLIKY


Historie česko-slovenských vztahů
(úvod z publikace Almanach Českého spolku na Slovensku, Bratislava, 1999)
Evropu dvacátého století charakterizují dvě protichůdné tendence: nárok národů na sebeurčení a sjednocování (integrace). Idey obou se táhnou novodobými evropskými dějinami jako pověstná červená nit a po zlomových společenských událostech se prosazují v konkrétních podobách.
Dohodou českých a slovenských vládních činitelů se l. ledna 1993 Československá federativní republika rozdělila ve dva samostatné státy: v Českou republiku a ve Slovenskou republiku. Za hranicemi vlasti se tak naráz ocitlo okolo šedesáti tisíc Čechů, Moravanů a Slezanů žijících na Slovensku a přibližně tři sta tisíc Slováků na území České republiky.
Ve smyslu mezinárodního práva vznikly dvě nové národnostní menšiny, nejmladší ve střední Evropě. Vznikly za neobvyklých podmínek a jejich charakteristické znaky jsou pro menšiny v běžném slova smyslu atypické. Vyplývají ze vztahu obou národů před vznikem, během existence i po zániku společného státu, přičemž jeho vznik a zánik se v relativně krátké době sedmdesáti let zopakoval dvakrát.
O české menšině na Slovensku se ví jen málo nebo téměř nic. A to jak v České republice, tak na Slovensku. Rozhodly jsme se proto vydat publikaci, pojednávající o nás. Vycházíme z předpokladu, že nedílnou součástí novodobých českých dějin jsou i naše osudy, osudy Čechů, Moravanů a Slezanů, kteří nikdy neopustili Československou republiku, svou vlast, pracovali pro její rozvoj často za značně ztížených podmínek a při finančním znevýhodnění, vždy a všude se hlásili ke svému národu a za jeho hranicí se ocitli bez své vůle.
Odlev české krve za hranice je skutečnost probíhající celými našimi dějinami, skutečnost, s níž se národ na jedné straně musí smířit, na straně druhé by ji však měl zaznamenat. A především se ptát, zda se česká krev v nové vlasti beze stopy rozplynula, nebo zda pro ni znamenala kulturní, sociální či náboženský přínos. Rovněž by stálo za zamyšlení, zda a kdy a za jakých podmínek česká krev zapomněla na svůj původ. Podle názoru moderních historiků národní dějiny netvoří jen soubor konkrétních událostí, ale vždycky zároveň i jejich dopad, jejich vnímání a přijímání a výklad, prostě náš subjektivní vztah k nim, který není a vlastně ani nemůže být jednotný.
Před zánikem Československa nebyli Češi žijící na Slovensku nikdy v postavení menšiny, česká komunita nikdy nebyla organizována, neexistovaly bariéry, které by ji dělily od většinového národa ani od rodné země. Za svou vlast pokládali celou Československou republiku, tedy i území na východ od řeky Moravy.
Podle názorů odborníků bývá přechod z pozice příslušníků státotvorného, resp. hegemonního národa do pozice národnostní menšiny vždycky složitý a psychicky náročný, zvláště je-li násoben traumatem ztráty vlasti, rozbitím nebo narušením rodinných svazků, existenčními problémy apod.
Život národnostní menšiny poskytuje nadto obvykle i dost příležitostí ke stížnostem, protože zvýšená citlivost příslušníků menšinového národa mívá tendenci vidět úmyslné křivdy i tam, kde se nedějí. V tomto případě zřetelně vystupuje specifický charakter české menšiny na Slovensku: nejvíce ukřivděna se cítila vládou své vlasti.
Úvodní historická stať o české národnostní menšině na Slovensku si neklade vědecké cíle. Je první svého druhu, a proto ryze informativní. Chce přispět k obnovení historické paměti, k lepšímu poznání českých a slovenských vzájemných vztahů, které byly nejen v minulosti, ale zčásti i dnes různým způsobem manipulovány a deformovány. Snažili jsme se nemíchat do naší práce politiku. Uvědomujeme si ovšem, že jde o téma značně choulostivé. A tak snad jen připomeneme, že to, co bylo ve své době politikou, je dneska historií, a čím víc se blížíme k dnešku, tím se hranice mezi oběma disciplínami ztrácejí. Naproti tomu neztrácí na platnosti teze, že pokud politici nemluví pravdu a politické strany upírají občanům jejich základní práva, jakým je např. právo svobodného pohybu anebo právo na vlast, potom už pouhé vyslovení pravdy a odmítnutí manipulace se stává politikou.
Za pomoc a cenné rady chceme na tomto místě upřímně poděkovat našim recenzentům a všem, kdo se na čtení rukopisu podíleli. Snažili jsme se o maximální nestrannost. Je ovšem pochopitelné, že rozdělení státu na nás jakož i na celou českou komunitu na Slovensku působilo zkratově. Byla to ztráta životních jistot. V odstupu několika let můžeme na některé věci hledět klidněji, bez palčivých emocí, ba vidíme za sebou i ne zrovna malé úspěchy. Leccos však stále bolí - a hned tak nepřebolí...

> > > kapitola 1. PREHISTORIE