Trvalý pobyt na Slovensku

ilustrační foto V posledních týdnech jsme na našem portálu obdrželi několik otázek, týkajících se přestěhování z ČR na Slovensko. „Dovoluji si vás oslovit asi netradičním dotazem. Plánuju se přestěhovat do Bratislavy za svým partnerem a hledám informace o tom, jakým způsobem můžu legálně žít v SR, co všechno pro to musím udělat – byrokratické kolečko, pojištění, atd.,“ napsala Lenka Bortlíková. Daniel Urban se ptá: „Moja snúbenica – Češka – prichádza žiť do Bratislavy. Viete mi poradiť, čo všetko treba vybavovať?“ Pro případné další zájemce jsme se pokusili sestavit přehled základních informací, vycházející z dvacetiletých zkušeností.

Upozornění:

Následující řádky jsou sestaveny z veřejně dostupných zdrojů a slouží pouze pro základní informaci a v žádném případě je nelze považovat za oficiální právní stanovisko!

Kde hledat informace?

Všeobecné informace, týkající se potřeb nebo problémů občanů na Slovensku, lze vyhledat na oficiálním portálu veřejné správy www.portal.gov.sk. Pobyt cizince na území SR upravuje zákon č. 404/2011 Z.z. (Zbierky zákonov) „o pobyte cudzincov“. Informace, spojené s pobytem cizince v SR, najdete na stránce Ministerstva vnitra nebo Migračního informačního centra, mějte však na paměti, že pro občany zemí EU platí o něco jednodušší předpisy. Na těchto stránkách lze vyhledat i konkrétní pokyny a podmínky, týkající se například zaměstnání, podnikání, svadby s cizincem v SR a podobně.

Před cestou také můžete se žádostí o podrobnější informace oslovit nebo navštívit slovenský zastupitelský úřad v Praze.

První tři měsíce „jako turista“

Občan České republiky nepotřebuje ke vstupu na území Slovenské republiky vízum ani pobytové povolení (právo svobodného pohybu občanů EU). Občané ČR a držitelé platného průkazu totožnosti nebo cestovního dokladu mohou pobývat na území SR bez pobytového povolení maximálně tři měsíce!

UHCP Považujete-li svůj pobyt v SR za dlouhodobý, dříve nebo později se musíte registrovat na Cizinecké policii, neboť na slovenských úřadech jako cizinec bez povolení k pobytu nic nepořídíte. Pro někoho to může být první „kulturní šok“. Připravte se na to, že snad nikde ve světě prostředí cizineckého oddělení neoplývá přehnanou vlídností. Překvapit by vás neměl ani čtyřstránkový formulář, připomínající spíše žádost o cestu do zámoří a nikoli pobyt v sousední zemi, kde se stále většina Čechů „cítí jako doma“. Potom se už nedáte zaskočit ani některými „drobnostmi“.

Jednání na úřadech je dnes už korektní, různá extempore od nepříjemného v duchu hesla „Dosť bolo Prahy“ až po vstřícný opak „Česi predsa u nás nie sú žiadni cudzinci“ jsou už dnes minulostí, i v běžném životě se s nimi setkáte už jen výjimečně.

Žádost o dlouhodobý pobyt

Registrace dlouhodobého pobytu bývá napoprvé na pět let, poté se pobyt zpravidla prodlužuje už na deset let, přičemž už nebývají vyžadována všechna potvrzení jako při první registraci, proto je zvlášť důležité „neprošvihnout“ lhůtu, v opačném případě hrozí opakování první žádosti se všemi potřebnými doklady.

Žádost se podává osobně na formuláři na útvaru „Cudzineckej polície Policajného zboru SR“, a to do třiceti dnů od uplynutí tří měsíců ode dne vstupu na území SR. Tato oddělení se nacházejí pouze ve větších slovenských městech, konkrétně celou Bratislavu a nejbližší okolí má na starosti oddělení v Petržalce na Hrobákově ul., kompletní seznam s adresami najdete např. na stránce Ministerstva vnitra. Občan ČR může požádat také o vydání dokladu o pobytu „Pobytový preukaz občana EU“ s platností na pět let, viz např. stránky cudzinci.eu a MV SR a dál „Žiadosť o povolenie pobytu – obnovenie".

Přílohy k žádosti

K žádosti jsou potřebné dvě barevné fotografie s rozměry 3 x 3,5 cm (ve slovenském fotoateliéru stačí říci „na pas“).

Při podání první žádosti bývají vyžadovány další doklady potvrzující účel pobytu, ubytování, zdravotní pojištění, bezúhonnost, finanční zabezpečení (např. formou dvanáctinásobku životního minima, jež do července 2013 činí 194,58 eur, do 18 let věku polovina), a další.

Nenechte se překvapit ani tzv. „dokladem o zdravotním stavu“, potvrzujícím, že cizinec netrpí nemocí, jež by „ohrozovala veřejné zdraví“ a berte to jako mimořádně zvýšenou nadstandartní pozornost o váš zdravotní stav. Toto osvědčení vydávají pouze specializovaná lékařská pracoviště: v Bratislavě to je Poliklinika cudzokrajných chorôb, ZAMA s.r.o., Americké námestie 3 a Inštitút očkovania a cestovnej medicíny s.r.o., Teslova 33, v dalších městech ještě v Nitře (Ambulancia pre cudzokrajné choroby), Žilině (Inštitút očkovania a cestovnej medicíny), Martině (Ambulancia pre cudzokrajné choroby) a Košicích (Klinika infektológie a cestovnej medicíny).

Občan EU k žádosti o registraci přikládá doklad o ubytování, jímž může být např. ověřená nájemní smlouva s vlastníkem nemovitosti s výpisem z listu vlastnictví ne starším 90 dnů, nebo potvrzení ubytovacího zařízení. I v případě, že občan je ubytován u rodiny, přítele, partnera, bude (může být) od nich vyžadováno čestné vyhlášení typu:

Č e s t n é   p r e h l á s e n i e
Ja (meno a priezvisko, dátum narodenia, číslo dokladu totožnosti), týmto čestne prehlasujem,
že svojej/svojmu … (charakter vzťahu + meno a priezvisko, dátum narodenia, číslo dokladu totožnosti)
poskytnem počas jej/jeho pobytu na území Slovenskej republiky primerané ubytovanie
v byte (rodinnom dome) na adrese … (presná adresa s PSČ)
Miesto, dátum a podpis (notársky overený !!!)

Smutnokomická poznámka: Podobná prohlášení si po rozdělení republiky museli vzájemně dávat i čeští manželé, žijící dlouhá léta na Slovensku ve svém společném bytě či domě, aby si tak vzájemně umožnili další pobyt. Holt, předpis je předpis!

Poplatky

Podání žádosti je, samozřejmě, spojeno s poplatky, například (sumy jsou sice stanoveny vyhláškou, ale i ta se občas mění, proto se raději napŕed informujte) žádost o:
 • přechodný pobyt za účelem sloučení rodiny 66 eur, zaměstnání 99,50 eur a podnikání 132,50 eur;
 • trvalý pobyt nebo tzv. modrou kartu EU 165,50 eur, její obnovení 99,50 eur.
 • Poplatky se platí kolkovými znákami, které lze zakoupit pouze na poště.

  V případě notářsky ověřených kopií (vyhotovují je i matriky za stejných podmínek) dokladů v českém jazyce, počítejte s tím, že bez ohledu na vyhlášení politiků se i v tomto „úředním styku“ čeština považuje za cizí jazyk, proto poplatky jsou dvounásobné oproti dokumentům ve státním, tedy slovenském jazyce.

  Zaměstnání

  Trvalý pobyt oprávňuje cizince k téměř shodným právům a povinnostem jako občana SR, pokud jde o zaměstnání, zdravotní a sociální péči, veřejný život na regionální úrovni a podobně.

  U občanů EU a jejich rodinných příslušníků není potřebné povolení na zaměstnání, zaměstnavatel však má oznamovací povinnost formou Informační karty (do sedmi dnů na příslušném Úřadě práce) dle předpisů EU.

  OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná je na Slovensku SZČO = samostatne zárobkovo činná osoba) se musí registrovat na živnostenském a daňovém úřadě a ve zdravotní pojišťovně.

  Zdravotní pojištění

  Pro první dny pobytu v SR se vyplatí mít Evropský průkaz zdravotního pojištění, vydaný zdravotní pojišťovnou v ČR, případně komerční zdravotní pojištění pro pobyt v zahraničí, v opačném případě si cizinec všechny zdravotní úkony musí hradit sám!

  Cizinec s přechodným pobytem má nárok na veřejné zdravotní pojištění jen v případě, že je na Slovensku zaměstnán nebo zde vykonává živnost. Při trvalém pobytu získává nárok na veřejné zdravotní pojištění automaticky. Zaměstnance přihlašuje zaměstnavatel, živnostník se musí přihlásit sám, může tak učinit přímo na živnostenském úřadu při registraci. V obou případech se potom pojištění vztahuje i na jeho nezaopatřené rodinné příslušníky.

  Zdravotní pojištění v SR je dvojího druhu:
 • povinné se vztahuje na každou fyzickou osobou buď s trvalým pobytem na území SR, nebo která nemá trvalý pobyt, ale vykonává zde zaměstnání nebo živnost, případně jde o azylanta, studenta nebo důchodce pobírajícího slovenský starobní důchod.
 • dobrovolné, platí např. pro osoby pojištěné v zahraničí, které se musí do 8 dní od začátku pracovní činnosti v SR přihlásit v některé slovenské zdravotní pojišťovně.
 • Na Slovensku jsou momentálně tři zdravotní pojišťovny, jedna státní a dvě komerční, přesuny mezi nimi jsou povoleny pouze koncem roku. Proklamovaným cílem současné vlády je sloučení všech zdravotních pojišťoven do jedné nekomerční. Pojišťovna Union nabízí zvlášní produkt komerčního zdravotního pojištění pro cizince na území SR.

  I když je cizinec pojištěn ve své domovské zemi, neměl by se spoléhat jen na cestovní pojištění. Pokud na Slovensku pracuje, musí být ze zákona pojištěn v SR. V rámci EU platí, že cizinci by po přihlášení na Slovensku mělo zaniknout předcházející pojištění v jeho domovské zemi, kde pojištění doloží formulářem E 106/S1, který mu vydá slovenská zdravotní pojišťovna (na jeho základě by mu údajně měla být poskytnuta zdravotní péče i v domovské zemi).

  Sociální zabezpečení

  Nárok na některou z forem sociálního zabezpečení může cizinec mít podle typu a délky pobytu v SR, doby přispívání do systému sociálního zabezpečení a výšky těchto příspěvků. Systém sociálního zabezpečení v SR má tři základní podoby:
 • Sociální pojištění (Sociálna poisťovňa) se skládá z pěti forem pojištění: „nemocenské, dôchodkové, úrazové, garančné a v nezamestnanosti". Podmínkou na přiznání sociální dávky z těchto fondů je placení pojistného v průběhu požadovaného období, v případě cizince s trvalým nebo přechodným pobytem je placení pojistného dobrovolné.
 • Státní sociální pomoc (o příspěvek v hmotné nouzi může požádat i cizinec, jehož příjem nedosahuje výšky životního minima) a státní sociální podporu (přídavky na děti, státní příspěvek při narození dítěte, rodičovský příspěvek apod.) vybavuje Úřad práce, sociálních věcí a rodiny dle místa bydliště.
 • Státní občanství

  I když obě naše země už umožňují tzv. dvojí občanství, případnou změnu můžete řešit až po několikaletém pobytu, kdy už tyto úvodní orientační informace od nás nebudete potřebovat.

  Do té doby se připravte na další „kulturní šok“, až zjistíte, že na základě trvalého bydliště, dokladů, apod. vás za Slováka/cizince začnou považovat i doma v ČR…

  V průběhu pobytu můžete kontaktovat Velvyslanectví ČR v Bratislavě na Hviezdoslavově náměstí, a to nejen v případě problémů s českými doklady apod. Například chcete-li se zúčastnit v SR voleb do Poslanecké sněmovny PČR nebo nejnověji prezidenta, musíte být na velvyslanectví zapsán/a do voličského seznamu, jinak tady budete moci volit pouze s voličským průkazem vydaným v místě bydliště v ČR.

  Spokojený a úspěšný pobyt na Slovensku přeje Český spolek Bratislava


  logo    Praktické rady pro krajany – chválíme
  Přibližně od roku 2005 odpovídá náš portál cesi.sk na nejrůznější otázky, spojené nejen s pobytem českých občanů na Slovensku (viz např. článek z roku 2013). V posledních týdnech (konečně!) s podobnou iniciativou přichází krajanská webstránka Českého rozhlasu v nové rubrice „Praktické rady pro krajany“. Možná tam najdete odpověď i na svůj problém: Co dělat s českým zdravotním pojištěním, když odjíždíte nadlouho do ciziny?, Co dělat, když chcete pro své dítě narozené v cizině vyřídit české občanství?, Co dělat, když chcete jít studovat na vysokou školu do Česka? nebo Jak se odhlásit z trvalého pobytu v ČR a proč to nedělat?