ČESKÝ SPOLOK BRATISLAVA

STANOVY

§ 1. Názov, sídlo, územná pôsobnosť, rokovacie jazyky
1.1 Názov: ČESKÝ SPOLOK BRATISLAVA (ďalej ČSB).
1.2 ČSB je občianske združenie – dobrovoľná, spoločensko-kultúrna záujmová organizácia združujúca obyvateľov Slovenskej republiky, ktorí sa hlásia k českej, moravskej alebo sliezskej národnosti, ako aj ďalších priaznivcov česko-slovenskej vzájomnosti.
1.3 ČSB priamo nadväzuje na činnosť Regionálnej organizácie Českého spolku na Slovensku (ČSnS) v Bratislave, ktorá pôsobí v hl. meste SR od r. 1993 (vzniká na základe rozhodnutia valného zhromaždenia ČSnS v Košiciach dňa 30. 4. – 1. 5. 2005 o rozčlenení ČSnS na samostatné regionálne subjekty).
1.4 Sídlom ČSB je: Záhradnícka 33, 811 07 Bratislava 1.
1.5 Územná pôsobnosť: VÚC Bratislava.
1.6 ČSB je právnickou osobou.
1.7 Rokovacie jazyky: čeština, slovenčina.

§ 2. Poslanie a ciele
2.1 Združovať Čechov, Moravanov a Slezanov žijúcich na Slovensku a ich priaznivcov. V každej svojej činnosti zachovávať princípy demokracie, plurality, humanity a tolerancie.
2.2 Zastupovať regionálne záujmy českej národnostnej menšiny v Slovenskej republike pred orgánmi štátnej správy, regionálnej a miestnej samosprávy, ako aj pred inými orgánmi a inštitúciami v SR a v zahraničí.
2.3 Uchovávať a kultivovať materinský jazyk, českú kultúru a tradície, posilovať národnú a kultúrnu identitu českej menšiny na Slovensku.
2.4 Organizovať a podporovať činnosti, ktoré prispievajú k rozvoju spoločenského, kultúrneho a vedeckého života Čechov, Moravanov a Slezanov žijúcich na Slovensku.
2.5 Rozvíjať styky so zahraničnými združeniami podobného charakteru.
2.6 Pozdvihovať občianske uvedomenie českej národnostnej menšiny v Slovenskej republike.
2.7 Podieľať sa v rámci zákonom daných možností na tvorbe legislatívy v súlade s potrebami obyvateľov SR českej národnosti, formulovať ich potreby najmä na regionálnej úrovni.
2.8 Poskytovať ako regionálne združenie českej národnostnej menšiny verejnosti kvalifikované stanoviská, odporúčania a rady, ktoré sa dotýkajú obyvateľov českej národnosti na Slovensku.
2.9 Prispievať k dobrým a priateľským vzťahom medzi Českou republikou a Slovenskou republikou a ich obyvateľmi.

§ 3. Formy a spôsob činnosti
3.1 Vzájomné rozvíjanie spoločenských a kultúrnych kontaktov členstva, nadväzovanie spolupráce s jednotlivými inštitúciami v SR, ČR i v zahraničí.
3.2 Zastupovanie a obhajovanie regionálnych občianskych, spoločenských a kultúrnych záujmov členstva smerom k orgánom štátnej správy, regionálnej a miestnej samosprávy prostredníctvom svojich volených orgánov.
3.3 Pravidelná kultúrna, osvetová a verejná činnosť, ktorá pôsobí na rozvoj duchovnej a hmotnej kultúry, všeobecnej a odbornej vzdelanosti členov Spolku. Tieto ciele sa dosahujú:

3.4 Spolupráca s Českým spolkom na Slovensku ako zastrešujúcou inštitúciou regionálnych spolkov českej národnostnej menšiny v SR a ďalšími spoločenskými organizáciami, ktoré majú záujem pestovať kultúrne alebo tradičné česko-slovenské vzťahy (Kruh priateľov českej kultúry, Sokol, Masarykova spoločnosť a i.).

§ 4. Finančné prostriedky a hospodárenie
4.1 Finančné prostriedky na zabezpečenie cieľov ČSB pozostávajú:

4.2 Finančné prostriedky ČSB sa môžu použiť výlučne na činnosť a aktivity, zodpovedajúce zámerom a cieľom ČSB.
4.3 Hospodárenie ČSB sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, za jeho správnosť zodpovedá výbor ČSB.
4.4 Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.
4.5 ČSB spravuje svoj majetok.

§ 5. Členstvo v ČSB
5.1 Členstvo v ČSB môže byť individuálne aj kolektívne v podobe riadneho, podporujúceho alebo čestného členstva v ČSB.
5.2 Riadnym individuálnym členom sa môže stať občan trvalo žijúci na Slovensku, starší 18 rokov a podporujúci aktivity ČSB.
5.3 Fyzická osoba, ktorá nespĺňa podmienku pre riadne členstvo, ale svojimi postojmi a činmi podporuje ČSB, sa považuje sa podporujúceho člena ČSB.
5.4 Právnická osoba, ktorá sa rozhodne podporovať ČSB, sa považuje za kolektívneho podporujúceho člena.
5.5 Za čestného člena menuje výbor ČSB najmä vynikajúce osobnosti, ktoré sa mimoriadne zaslúžila o rozvoj česko-slovenských vzťahov, o život českej národnostnej menšiny na Slovensku a rozvoj ČSB.

§ 6. Prijímanie členov
6.1 Členstvo v ČSB vzniká zápisom do zoznamu členov Spolku na základe riadne vyplnenej prihlášky člena a po zaplatení členského príspevku, prípadne aj zápisného.
6.2 O prijatí podporujúceho člena rozhoduje výbor ČSB.
6.3 O čestnom členstve rozhoduje výbor ČSB na návrh člena ČSB.

§ 7. Práva členov
7.1 Riadny a čestný člen ČSB má tieto práva:

7.2 Podporujúci člen ČSB má tieto práva:

§ 8. Povinnosti členov
8.1 Povinnosťou všetkých členov ČSB je:

8.2 S čestným členstvom sa nespájajú žiadne povinnosti okrem ods. 8.1 a).
8.3 Splatnosť členského príspevku je vždy k 31.1. kalendárneho roka.

§ 9. Ukončenie členstva
9.1 Členstvo v ČSB sa ukončí:

9.2 Rozhodnutím člena sa členstvo ukončí dňom doručenia písomného oznámenia člena, alebo nezaplatením členského príspevku podľa par. 8.3.
9.3 Zrušením zaniká členstvo v ČSB, pokiaľ člen porušuje závažným spôsobom Stanovy ČSB, o zrušení rozhoduje výbor ČSB.

§ 10. Organizačné členenie ČSB a jeho riadenie
10.1 Orgány ČSB sú:

10.2 ČSB môže zriadiť svoj sekretariát.
10.3 Činnosť vo všetkých volených funkciách je dobrovoľná, o nároku na úhradu priamych výdajov spojených s výkonom funkcie rozhoduje výbor ČSB.
10.4 Podmienkou výkonu funkcie v orgánoch ČSB je občianska bezúhonnosť.

§ 11. Rokovanie orgánov ČSB
11.1 Rozhodnutie konferencie ČSB sa prijíma nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
11.2 Výbor a revízna komisia ČSB sú uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina zvolených funkcionárov.

§ 12. Voľby orgánov ČSB
12.1 Voľby sú priame, rovné a tajné.
12.2 Volebné obdobie orgánov je dvojročné.
12.3 Konferencia volí výbor a revíznu komisiu, pričom schvaľuje počet ich členov.
12.4 Kandidátnu listinu predkladá predchádzajúci výbor a každý účastník konferencie ju môže ešte pred začiatkom volieb doplniť jedným vlastným návrhom.
12.5 Volebné lístky s vyznačeným väčším počtov kandidátov ako je dohodnutý počet volených členov sú neplatné.
12.6 Zvolenými členmi výboru sa stávajú kandidáti s najväčším počtom hlasov.

§ 13. Konferencia
13.1 Konferencia je najvyšším orgánom ČSB. Tvoria ho všetci členovia ČSB.
13.2 Konferencia schvaľuje:

13.3 Konferencia volí: 13.4 Konferencia má právo zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie výboru ČSB.
13.5 Konferencia sa schádza najmenej jedenkrát za dva roky, zvoláva ju výbor ČSB najmenej 3 týždne pred dňom konania.

§ 14. Výbor ČSB
14.1 Výbor ČSB je najvyšším orgánom ČSB medzi dvoma zasadnutiami Konferencie.
14.2 Výbor ČSB zo svojich členov volí svojho predsedu, podpredsedu, tajomníka, hospodára a pokladníka, prípadne ďalších funkcionárov podľa potreby.
14.3 Výbor ČSB zodpovedá za všetku činnosť a hospodárenie Spolku.
14.4 Predsedovi, podpredsedovi a tajomníkovi prislúcha podpisové právo vo všetkých záležitostiach ČSB, v záležitostiach finančných má podpisové právo aj hospodár ČSB.
14.5 Výbor ČSB zasadá podľa potreby, najmenej raz za dva mesiace; zasadanie výboru zvoláva predseda, resp. iný volený funkcionár výboru.
14.6 V priebehu funkčného obdobia má výbor ČSB právo kooptovať ďalších členov výboru, o dôvodoch však musí informovať nasledujúcu Konferenciu.
14.7 Výbor deleguje svojich zástupcov na rokovania Českého spolku na Slovensku.
14.8 Výbor môže ad hoc zriadiť špecializovanú komisiu pre potreby riešenia konkrétnej úlohy aj z nečlenov výboru.

§ 15. Predseda
15.1 Predseda ČSB zodpovedá za činnosť výboru a zastupuje ČSB navonok.
15.2 Predseda môže so súhlasom výboru touto činnosťou poveriť niektorého z členov výboru.
15.3 Výbor ČSB môže rozhodnutie predsedu zrušiť alebo zmeniť.

§ 16. Revízna komisia
16.1 Revízna komisia ČSB vykonáva kontrolu hospodárenia najmenej raz do roka. Výsledky revízie predkladá výboru a Konferencii.
16.2 Revízna komisia má troch členov, ktorých volí Konferencia.
16.3 Pri odstúpení člena revíznej komisie prípadne pri inej prekážke výkonu funkcie môže výbor doplniť revíznu komisiu náhradníkom, o čom spätne informuje Konferenciu.

§ 17. Zánik ČSB
17.1 ČSB zaniká uznesením Konferencie, ak za zánik hlasujú aspoň 2/3 prítomných členov.
17.2 O majetku ČSB rozhodne Konferencia a súčasne zriadi likvidačnú komisiu na vyrovnanie záväzkov.

§ 18. Záverečné ustanovenie
18.1 Prípravný výbor ČSB tvoria členovia výboru Regionálnej organizácie ČSnS v Bratislave, zvoleného na regionálnej konferencii ČSnS v októbri 2004.
18.2 Prípravný výbor ČSB je povinný do 4 mesiacov od registrácie na MV SR informovať všetkých členov RO ČSnS v Bratislave o zmene štatútu a do konca roku 2005 zvolať ustanovujúcu Konferenciu, ktorá zavŕši vznik ČSB prijatím týchto Stanov, prípadne ďalších dokumentov, a zvolí prvý riadny výbor ČSB.
18.3 Stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom potvrdenia registrácie na MV SR.

Bratislava, 30. 5. 2005

Stanovy Českého spolku Bratislava byly zaregistrovány Ministerstvem vnitra SR dne 10. 6. 2005 pod ev. č. VV3/1–900/90–26177.